Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Treść strony

wersja do druku
ZAKRES ZADAŃ

Do zadań Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej należy:

 1. W zakresie planowania i kształtowania przestrzeni:
  1)
  rejestracja i analiza wniosków o sporządzenie lub zmianę planu,
  2)
  sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów,
  3)
  sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
  4)
  udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie planu miejscowego i na podstawie "studium",
  5)
  sporządzanie analiz, koncepcji, studiów i innych opracowań architektoniczno–przestrzennych,
  6)
  stwierdzanie zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  7)
  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu
  lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  8)
  opiniowanie wstępnych projektów podziału terenu,

 2. W zakresie administracji architektoniczno–budowlanej:
  1)
  udzielanie bądź odmowa udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych,
  2)
  wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzanie projektu,
  3)
  przyjmowanie zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
  4)
  przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego, nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, wydawanie pozwoleń na rozbiórkę,
  5)
  wydawanie pozwoleń, odpisów i zaświadczeń w tym o samodzielności lokali,
  6)
  wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 3. Ponadto Wydział prowadzi:
  a)
  sprawy związane z lokalizacją i ekspozycją reklam, transparentów i szyldów,
  b)
  planowanie oraz bieżące monitorowanie dochodów budżetowych wpływających z czynności administracyjnych Wydziału,
  c)
  planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w ramach zlecanych czynności specjalistycznych,
  d)
  ewidencję aktów administracyjnych wydawanych przez Wydział na podstawie ustawy "Prawo Budowlane", ustawy „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” oraz ustawy „o gospodarce nieruchomościami”,
  e)
  prowadzenie bazy danych w zakresie terenów zdegradowanych i wybranych przestrzeni publicznych,
  f)
  przechowywanie i archiwizację dokumentacji dotyczącej obiektów budowlanych.

 4. W ramach Wydziału działają:
  a)
  Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej (oznaczenie akt. AB-I),
  b)
  Referat Urbanistyki i Lokalizacji (oznaczenie akt AB-II).


osoba odpowiedzialna za treść: Alina Flak, dnia: 2006-04-12
utworzony: 13-06-2003 / modyfikowany: 02-02-2015
wprowadził(a): G M
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów