Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania
 

Chorzów, dn.25.09.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 maja 2018r. Rada Miasta Chorzów podjęła uchwałę w sprawie nowych zasad udzielania dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Chorzowa.
Dotychczasowe reguły na podstawie, których refundowane były koszty poniesione na inwestycje, zostały unieważnione przez organ nadzorujący, tj. Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO) w Katowicach. 
Nowy Regulamin uchwalony w dniu 24 maja 2018r., uchwałą Rady Miasta nr L/914/2018, opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Śl. Poz.3499, jest dostosowany do aktualnego orzecznictwa sądowego w tym zakresie. 
 
 
 

WAŻNA INFORMACJA

 

Rada Miasta Chorzów w dniu 20 lutego 2019r. podjęła uchwałę nr IV/48/19 w sprawie zmiany Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów, podnosząc kwotę dotacji do 3000 zł. 
Zmiana weszła w życie z dniem 07.03.2018r.

 

 

 

Zgodnie z Regulaminem dofinansowań, modernizacja (zakup urządzenia grzewczego) może nastąpić dopiero po zawarciu umowy dotacyjnej z Miastem.


Wypełniony wniosek wraz z:
 1. Pisemną zgodą właściciela lub zarządcy/administratora działającego z upoważnienia właściciela nieruchomości, na dokonanie modernizacji ogrzewania. W przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, oświadczenie zawarte w pkt 1 wniosku;
 2. Oświadczeniem wnioskodawcy, że lokal lub budynek mieszkalny, lub lokale mieszkalne w budynku, na które ubiega się o dofinansowanie, nie są związane z działalnością gospodarczą,
 3. Klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych,  

należy złożyć w Wydz.Usług Komunalnych i Ekologii Urzędu Miasta Chorzów, IV piętro pok.413.   


 UWAGA! Przed złożeniem wniosku trzeba zapoznać się z Regulaminem dofinansowań.
  
Regulamin, formularz wniosku, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, oraz formularz protokołu stwierdzającego wykonanie modernizacji ogrzewania (który powinien być spisany po zakończonej inwetsycji) znajdują się poniżej:

pobierz plik: zmiana_regulaminu_dz_urz_woj_sl_1491.pdf

pobierz plik: regulamin_dofinansowan_uchwala_rm_z_24_maja_2018_dz_urz_poz.3499.pdf

pobierz plik: [ Wniosek dofinansowanie zmiana ogrzewania ]

pobierz plik: [ oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej ]

pobierz plik: [ Protokół odbioru końcowego POE ]

pobierz plik: [ rozliczenie dotacji ]

 


 
Osoby, które planują montaż kotłów na paliwo stałe informujemy, że zgodnie z "Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego (...)" 
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17.11.2014r. nr IV/57/3/2014 (Dz. U. Woj. Śl. z 2014r. poz. 6275) od 2016 roku powinny spełniać wymagania klasy 5, określonych wg normy PN-EN3 03-5:2012. 
Także zgodnie z uchwałą sejmiku województwa śląskiego nr V/36/I/2017 (tzw. "uchwała antysmogowa") nowoinstalowane kotły na paliwo stałe powiny spełniać minimum standard emisyjny zgodny z klasą 5 (graniczne wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012). 
Spełnienie powyższych wymagań emisyjnych potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie. 
Obowiązujący regulamin udzielania dofinansowania w przypadku kotłów na węgiel również przewiduje dofinansowanie tylko w przypadku spełnienia wymagań klasy 5. 
 Według naszych informacji na chwilę obecną polskie jednostki, które posiadają akredytację w tym zakresie, to:
 • Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi

 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

 • Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowych w Łodzi

 • Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie 

 

 

Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie

 

Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania przypominamy, że do zawarcia umowy o dofinansowanie wymagane jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy w Urzędzie Miasta wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość i numerem PESEL.

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Gawenda, dnia: 2011-09-14
utworzony: 14-09-2011 / modyfikowany: 03-02-2020
wprowadził(a): Joanna Gawenda
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów