Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJTransport drogowy rzeczy lub osób, w tym taxi

Treść strony

wersja do druku
powrót | Informacja dla przedsiębiorców dotycząca uprawnień transportowych

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCA UPRAWNIEŃ TRANSPORTOWYCH

 

Ogólne zasady prowadzenia działalności transportowej:

1. Osoby zamierzające prowadzić działalność transportową są obowiązane zarejestrować działalność gospodarczą.
2. Niezbędne do prowadzenia działalności jw. jest uzyskanie licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne jako działalności wspomagającej inną podstawową działalność.
3. Transport drogowy dotyczy przewozu osób i rzeczy.
4. 
Transport drogowy osób wymaga uzyskania:
a) licencji na:
- samochód osobowy,
- pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 do 9 osób łącznie z kierowcą,
- taksówkę:
O
d 25.01.2018 r. na terenie miasta Chorzów przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz osób taksówką lub kierowca przez niego zatrudniony jest zobowiązany do ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją potwierdzającym znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego,. Opłata za egzamin w 2019 r. wynosi: 229,00 zł. (treść uchwały).
O
d 7.07.2018 r. na terenie miasta Chorzów obowiązują ceny maksymalne za przewozy taksówkami na terenie miasta Chorzów (treść uchwały).
Opłaty są następujące:
1) opłata początkowa – 7 zł;
2
) opłata za 1 km drogi w stawce taryfowej 1 (od godz.6,00 do 22,00) – 3 zł;
3) opłata za 1 km drogi w stawce taryfowej 2
(od godz. 22,00 do 6,00 oraz w niedziele i dni świąteczne) – 4 zł;
4) opłata za 1 godziną postoju w stawce taryfowej 1 i 2 – 50 zł.
Przedsiębiorcy stosujący stawki wyższe niż ceny maksymalne mają obowiązek przewzorcowania taksometrów do 6.07.2018 r.
b) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób autobusem,
c) zaświadczenia na przewozy drogowe osób na potrzeby własne.
5.
Transport drogowy rzeczy wymaga uzyskania:
a) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy na pojazdy powyżej 3,5 t d.m.c.,
b) licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
c) zaświadczenia na przewozy drogowe rzeczy na potrzeby własne.
6. Dla pojazdów do 3,5 t d.m.c. nie jest wymagane żadne uprawnienie transportowe w zakresie przewozu drogowego rzeczy.
7. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy wymaga posiadania przez przedsiębiorcę:
a) stałej i rzeczywistej siedziby,
b) zdolności finansowej,
c) dobrej reputacji,
d) kompetencji zawodowych.
8. Organem właściwym do udzielenia licencji i zaświadczenia jest organ właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy;
organem właściwym do udzielenia licencji w zakresie przewozu osób taksówką jest organ właściwy dla obszaru jego wykonywania.
9. Organem właściwym do udzielenia zezwolenia jest organ właściwy dla głównego miejsc wykonywania działalności gospodarczej.
10. Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wymaga posiadania przez przedsiębiorcę m.in.:
a) pojazdu przystosowanego na taxi,
b) dobrej reputacji.
11. Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, z wyjątkiem taksówek wymaga posiadania m.in.:
a) zabezpieczenia finansowego,
b) certyfikatu kompetencji zawodowych,
c) dobrej reputacji.
12. Osoby posiadające licencję taxi lub zezwolenie na transport drogowy rzeczy lub osób (licencję wydaną przed 15.08.2013 r.), u których zbliża się termin upływu ważności dotychczasowego uprawnienia, a zamierzające nadal prowadzić działalność transportową powinny występować z wnioskiem o udzielenie uprawnienia na kolejny okres w terminie 14 dni przed upływem terminu jego ważności.
13. Osoby zamierzające prowadzić transport międzynarodowy muszą uzyskać licencję wspólnotową.
14. Licencja wspólnotowa jest udzielana m.in. po przedstawieniu zaświadczenia poświadczającego liczbę pojazdów, dla których udokumentowany został wymóg zdolności finansowej, kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz dowód uiszczenia opłaty.
15. Zaświadczenie wydaje organ, który udzielił zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
16. Osoba, której zostało cofnięte zezwolenie/licencja jest zobowiązana do zwrotu tych uprawnień w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
17. Niezwrócenie zezwolenia/licencji podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.
18. Osoba uznana za niezdolną do kierowania operacjami transportowymi jest zobowiązana do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
19. Niezwrócenie certyfikatu kompetencji zawodowych podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Szczegółowe zasady dotyczące wykonywania transportu drogowego wynikają z ustawy o transporcie drogowym, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, rozporządzenia w sprawie opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego.

Od 30.11.2017 r. wymagane ustawą o transporcie drogowym informacje o przedsiębiorcach wykonujących zawód przewoźnika drogowego są dostępne pod adresem: http/kreptd.gitd.gov.pl.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Ramuś, dnia: 2019-02-25
utworzony: 27-06-2017 / modyfikowany: 25-02-2019
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów