Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJEwidencja działalności gospodarczej (CEIDG)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Ważne informacje dotyczące działalności gospodarczej

pobierz plik: [ poradnik ABC przedsiębiorcy ]

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

30 kwietnia 2018 r. wszedł w życie pakiet pięciu ustaw, który kompleksowo reguluje prawo dotyczące podejmowania, wykonywania, a także zakończenia działalności gospodarczej. W jego skład wchodzą:

1. Prawo przedsiębiorców (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 646 z późniejszymi zmianami) zwana dalej u.p.p.
2. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 648)
4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 649 z póżniejszymi zmianami)
5. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 650).

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wniosek CEiDG-1:
- złożyć w wybranym urzędzie gminy
osobiście lub przez osobę uprawnioną,
-
wysyłać przesyłką rejestrowaną np. pocztą - listem poleconym itp.;( w tym przypadku wniosek musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza ),
-
przesłać w formie elektronicznej bezpośrednio w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (trzeba dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP).

Jeżeli wniosek złożony w gminie jest niepoprawny, organ ewidencyjny wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić działalność na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Z udogodnień bezterminowego zawieszenia mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza i niezatrudniające pracowników (art.23 ust.2 u.p.p.) albo zatrudniające wyłącznie pracowników na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, lub urlopie rodzicielskim (art. 22 ust. 2 u.p.p.).

Zawieszenie w spółkach cywilnych będzie skuteczne pod warunkiem, że taki wniosek złożą wszyscy wspólnicy. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, będzie mógł zawiesić jej wykonanie w jednej lub kilku spółkach (art.22 ust.3 i 4 u.p.p.).

Jeżeli we wniosku wskazana zostanie data wznowienia to wznowienie następuje automatycznie po upływie wskazanego we wniosku okresu zawieszenia (art.24 ust.2 u.p.p.).

 

Nowe rozwiązania :

 • Działalność nierejestrowa:

- to możliwość prowadzenia drobnej działalności, która nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca nie musi rejestrować firmy jeśli:

- jest osobą fizyczną a przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2019 jest to 1125 zł

- nie prowadził wcześniej działalności albo prowadził ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrował ją ponownie

- nie dotyczy działalności gospodarczej wykonywanej w ramach spółki cywilnej oraz działalności reglamentowanej tj. wymagającej uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art.44 ust.3 u.p.p.

 • Ulga na start:

- jest to zwolnienie z obowiązku płacenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie społeczne w początkowej fazie prowadzenia działalności tzn. przez okres sześciu miesięcy.

 

 • Mały ZUS

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. 2018 poz. 1577), tzw. ustawa o małej działalności gospodarczej albo ustawa o małym Zus-ie.

 

Ustawa ma zastosowanie do osób, których:

 • przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (tj. w 2018 r. 63 000 zł) – jeśli prowadziły działalność przez cały poprzedni rok (art. 18c ust. 1 ustawy o małym Zus-ie)

lub

 • przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły proporcjonalnie pomniejszonego rocznego limitu – jeśli prowadziły działalność przez część poprzedniego roku, np. ją zawieszały (art. 18c ust. 7 ustawy o małym Zus-ie).

 

Z „małego ZUS-u” można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca (art. 18c ust. 11 ustawy o małym Zus-ie) łącznie:

 • nie korzystać w poprzednim roku kalendarzowym z karty podatkowej i ze zwolnienia od podatku VAT,

 • nie korzystać z tzw. preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od kwoty nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia),

 • prowadzić w poprzednim roku kalendarzowym działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni kalendarzowych,

 • nie prowadzić w poprzednim roku kalendarzowym innej pozarolniczej działalności jako wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, itp.

 • nie wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

 • ustalił najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z art. 18c ust. 1-3 o małym Zus-ie przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

PAMIĘTAJ!!!

 1. Przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie do „małego ZUS-u” od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego tzn. jeśli ma aktywną działalność gospodarczą termin zgłoszenia do tego ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla osób ustalających podstawę wymiaru składek zgodnie z art. 18c ust. 1-3 ustawy o małym Zus-ie upływa 8 stycznia każdego roku kalendarzowego.

 2. Jeśli działalność jest zawieszona to termin zgłoszenia do niższych składek upływa w ciągu 7 dni od daty wznowienia działalności gospodarczej.

 3. Jeśli w danym roku kalendarzowy płatnik nie zgłosi się do ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla osób ustalających podstawę wymiaru składek zgodnie z art. 18c ust. 1-3 ustawy o małym Zus-ie, w terminach wskazanych w pkt 1 i 2, oznaczać to będzie, że zrezygnował w obowiązującym roku z tego uprawnienia.

 4. Przedsiębiorca w przypadkach opisywanych w pkt 1 i 2, ma prawo skorzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne w kolejnym roku kalendarzowym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niższych składek na ubezpieczenie społeczne tzw. „mały ZUS” uzyskasz na stronie www.zus.pl lub w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.

Sposób ustalenia podstawy wymiaru składek do „małego ZUS” znajdziesz również na stronie:

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-od-1-stycznia-2019-r_/2105933

Instrukcja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotycząca przejścia na mały ZUS krok po kroku :

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/co-powinienes-wiedziec-zanim-zaczniesz-placic-zus/maly-zus-od-2019-roku-ulga-w-skladkach-zus-dla-przedsiebiorcow-ktorzy-dzialaja-na-mala-skale

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO : Na stronie www.biznes.gov.pl w zakładce Sprawy przedsiębiorcy / Ubezpieczenia Społeczne / Chcę rozliczać ZUS/KRUS / Co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz płacić ZUS / „Mały ZUS” - ulga w składkach ZUS dla przedsiębiorców, Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości zamieściło informacje jak KROK PO KROKU skorzystać z małego ZUS-u.

 •  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców:

- stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców i może wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów oraz interweniować gdy prawa przedsiębiorcy są łamane. W zakresie jego kompetencji znajduje się ponadto:

- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców,

- występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej,

- wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji,

- występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów,

- wnoszenie skarg do sądów administracyjnych,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.

Kadencja Rzecznika trwa 6 lat.

 • Kontakt z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej przez sms:

  - jeżeli przedsiębiorca poda numer telefonu w ramach danych kontaktowych - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej będzie mogła przesyłać informacje za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (sms). Informacje te mogą dotyczyć np:

  - daty upływu okresu zawieszenia ( jeżeli została wskazana ),

  - informacji o zakazie prowadzenia działalności,

  - informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie lub wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji lub zezwolenia.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa się w Referacie Działalności Gospodarczej Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chorzów, w godzinach od 7:30 – 15:00 (pon. - śr.), 7:30 – 17:00 (czw.), 7:30 – 13:00 (w pt.) w pokoju nr. 2.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika referatu. Warto również zwrócić uwagę na informacje zamieszczone w gablotach przed pokojem nr. 2, w BIP-ie w zakładce „Warto przeczytać”oraz w poradniku.
osoba odpowiedzialna za treść: Bogna Śledzik, dnia: 2018-11-22
utworzony: 07-07-2017 / modyfikowany: 28-02-2019
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów