Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICHPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJEwidencja działalności gospodarczej (CEIDG)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Warto przeczytać

pobierz plik: [ poradnik ABC przedsiębiorcy ]

 

WARTO PRZECZYTAĆ

 

30 kwietnia 2018 r. wszedł w życie pakiet pięciu ustaw, który kompleksowo reguluje prawo dotyczące podejmowania, wykonywania, a także zakończenia działalności gospodarczej. W jego skład wchodzą:

1. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1292) zwana dalej u.p.p.
2. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1291)
3. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 648)
4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1079)
5. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 650).

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wniosek CEiDG-1:
- złożyć w wybranym urzędzie gminy 
osobiście lub przez osobę uprawnioną,
wysyłać przesyłką rejestrowaną np. pocztą - listem poleconym itp.;( w tym przypadku wniosek musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza ),
przesłać w formie elektronicznej bezpośrednio w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (trzeba dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP).

Jeżeli wniosek złożony w gminie jest niepoprawny, organ ewidencyjny wzywa niezwłocznie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić działalność na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Z udogodnień bezterminowego zawieszenia mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza i niezatrudniające pracowników (art.23 ust.2 u.p.p.) albo zatrudniające wyłącznie pracowników na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, lub urlopie rodzicielskim (art. 22 ust. 2 u.p.p.).

Zawieszenie w spółkach cywilnych będzie skuteczne pod warunkiem, że taki wniosek złożą wszyscy wspólnicy. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej, będzie mógł zawiesić jej wykonanie w jednej lub kilku spółkach (art.22 ust.3 i 4 u.p.p.).

Jeżeli we wniosku wskazana zostanie data wznowienia to wznowienie następuje automatycznie po upływie wskazanego we wniosku okresu zawieszenia (art.24 ust.2 u.p.p.).

 

Nowe rozwiązania :

 • Działalność nierejestrowa:

to możliwość prowadzenia drobnej działalności, która nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca nie musi rejestrować firmy jeśli:

- jest osobą fizyczną a przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2019 jest to 1125 zł

- nie prowadził wcześniej działalności albo prowadził ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrował ją ponownie

- nie dotyczy działalności gospodarczej wykonywanej w ramach spółki cywilnej oraz działalności reglamentowanej tj. wymagającej uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art.44 ust.3 u.p.p.

 • Ulga na start:

- jest to zwolnienie z obowiązku płacenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie społeczne w początkowej fazie prowadzenia działalności tzn. przez okres sześciu miesięcy.

 

 • Mały ZUS

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. 2018 poz. 1577), tzw. ustawa o małej działalności gospodarczej albo ustawa o małym Zus-ie.

Ustawa ma zastosowanie do osób, których:

 • przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (tj. w 2018 r. 63 000 zł) – jeśli prowadziły działalność przez cały poprzedni rok (art. 18c ust. 1 ustawy o małym Zus-ie)

lub

 • przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły proporcjonalnie pomniejszonego rocznego limitu – jeśli prowadziły działalność przez część poprzedniego roku, np. ją zawieszały (art. 18c ust. 7 ustawy o małym Zus-ie).

 

„małego ZUS-u” można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca (art. 18c ust. 11 ustawy o małym Zus-ie) łącznie:

 • nie korzystać w poprzednim roku kalendarzowym z karty podatkowej i ze zwolnienia od podatku VAT,

 • nie korzystać z tzw. preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od kwoty nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia),

 • prowadzić w poprzednim roku kalendarzowym działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni kalendarzowych,

 • nie prowadzić w poprzednim roku kalendarzowym innej pozarolniczej działalności jako wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, itp.

 • nie wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

 • ustalił najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z art. 18c ust. 1-3 o małym Zus-ie przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 PAMIĘTAJ!!!

 1. Przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie do „małego ZUS-u” od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego tzn. jeśli ma aktywną działalność gospodarczą termin zgłoszenia do tego ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla osób ustalających podstawę wymiaru składek zgodnie z art. 18c ust. 1-3 ustawy o małym Zus-ie upływa 8 stycznia każdego roku kalendarzowego.

 2. Jeśli działalność jest zawieszona to termin zgłoszenia do niższych składek upływa w ciągu 7 dni od daty wznowienia działalności gospodarczej.

 3. Jeśli w danym roku kalendarzowy płatnik nie zgłosi się do ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla osób ustalających podstawę wymiaru składek zgodnie z art. 18c ust. 1-3 ustawy o małym Zus-ie, w terminach wskazanych w pkt 1 i 2, oznaczać to będzie, że zrezygnował w obowiązującym roku z tego uprawnienia.

 4. Przedsiębiorca w przypadkach opisywanych w pkt 1 i 2, ma prawo skorzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne w kolejnym roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje dotyczące niższych składek na ubezpieczenie społeczne tzw. „mały ZUS” uzyskasz na stronie www.zus.pl lub w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.

Sposób ustalenia podstawy wymiaru składek do „małego ZUS” znajdziesz również na stronie:

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-od-1-stycznia-2019-r_/2105933

Instrukcja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotycząca przejścia na mały ZUS krok po kroku :

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/co-powinienes-wiedziec-zanim-zaczniesz-placic-zus/maly-zus-od-2019-roku-ulga-w-skladkach-zus-dla-przedsiebiorcow-ktorzy-dzialaja-na-mala-skale

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO : Na stronie www.biznes.gov.pl w zakładce Sprawy przedsiębiorcy / Ubezpieczenia Społeczne / Chcę rozliczać ZUS/KRUS / Co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz płacić ZUS / „Mały ZUS” - ulga w składkach ZUS dla przedsiębiorców, Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości zamieściło informacje jak KROK PO KROKU skorzystać z małego ZUS-u.

 
Zmiany w wyborze formy opodatkowania
Dziennik Gazeta Prawna, 7 października 2019 nr 194 (5096)

W opublikowanych właśnie objaśnieniach podatkowych minister finansów tłumaczy, jak stosować przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019r.
Dokument został wydany na podstawie art. 144 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. To oznacza, że podatnik, który się do niego zastosuje, nie poniesie negatywnych konsekwencji, gdyby wykładnia fiskusa się zmieniła.
Minister wyjaśnił, że od 1 stycznia 2019r.:
 • Wydłużone zostały terminy na wybór przez osoby fizyczne formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej. Podatnik może wybrać liniową stawkę 19 proc. albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, składając pisemne oświadczenie:
- do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychów, albo
- do końca roku – jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie dopiero w grudniu (uwaga: inaczej jest przy najmie prywatnym – patrz niżej).
Wprowadzona została możliwość zmiany decyzji o wyborze przed upływem ustawowego terminu. Jeżeli np. podatnik w styczniu rozpoczął działalność i we wniosku CEIDG-1 wybrał ryczałt ewidencjonowany, a pierwszy przychód osiągnął w lutym, to do 20 marca może jeszcze zrezygnować z ryczałtu. Będzie to równoznaczne z opodatkowaniem według skali podatkowej, chyba że podatnik złoży oświadczenie o wyborze stawki liniowej 19 proc. Taki podatnik nie będzie mógł jednak wybrać karty podatkowej, bo wniosek o wybór tej formy składa się przed rozpoczęciem działalności (kontynuujący działalność ma wybór karty czas do 20 stycznia).
 • Oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu rozliczania, składane w imieniu obojga małżonków, może być podpisane przez jednego z nich (co przewiduje zarówno ustawa PIT, jak i ustawa o ryczałcie).
Od 1 stycznia 2019r. obowiązuje również nowy termin na złożenie przez ryczałtowców oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń. Podatnicy mogą je złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymali pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku – jeżeli pierwszy taki przychód osiągną w grudniu. 
 • Za równoznaczne z wyborem ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu. Przykładowo, jeżeli podatnik pierwszy czynsz za najem mieszkania otrzymał w miesiącu lipcu, to wpłacając ryczałt do 20 sierpnia , informuje tym samym fiskusa, że wybrał tę formę opodatkowania. Nie musi już składać żadnego innego oświadczenia. Uwaga: jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu, to równoznaczne z wyborem tej formy opodatkowana jest złożenie zeznania (PIT-28). Od 1 stycznia 2019r. podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego nie muszą prowadzić ewidencji przychodów dla celów ryczałtu. Wysokość przychodów jest ustalana na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie (np. przelew na rachunek).
 • Zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu, w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej (PIT i CIT). Podatnik informuje o tym dopiero w zeznaniu rocznym.
 • Zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości oraz o rezygnacji z tego sposobu. Wystarczy informować o tym w zeznaniu składanym za rok, w którym rozpoczęto stosowanie tej metody, a w razie rezygnacji z niej – w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym stosowano tę metodę.
 • Zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o :
  - wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz o rezygnacji z niego,
  - wyborze zaliczek w formie uproszczonej oraz o rezygnacji z niej,
  - wyborze kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu oraz o rezygnacji z niego.
W przypadku zaliczek wpłacanych kwartalnie albo w formie uproszczonej podatnicy informują o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie dopiero w zeznaniurocznym. Zniesiony został obowiązek zawiadomienia o rezygnacji z wybranej formy wpłacania zaliczek.
 • Zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku. Podatnik, który zdecydował się na ich prowadzenie, mimo że jego przychody w poprzednim roku nie osiągnęły 2 mln euro, informuje o prowadzeniu ksiąg dopiero w zeznaniu rocznym.
 • Zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy. Podatnik informuje o tym w zeznaniu składanym za rok poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy

 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców:

- stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców i może wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów oraz interweniować gdy prawa przedsiębiorcy są łamane. W zakresie jego kompetencji znajduje się ponadto:

- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców,

- występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej,

- wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji,

- występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów,

- wnoszenie skarg do sądów administracyjnych,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.

Kadencja Rzecznika trwa 6 lat.

 

Kontakt z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej przez sms:

- jeżeli przedsiębiorca poda numer telefonu w ramach danych kontaktowych - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej będzie mogła przesyłać informacje za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (sms). Informacje te mogą dotyczyć np:

- daty upływu okresu zawieszenia ( jeżeli została wskazana ),

- informacji o zakazie prowadzenia działalności,

- informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie lub wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji lub zezwolenia.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa się w Referacie Działalności Gospodarczej Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chorzów, w godzinach od 7:30 – 15:00 (pon. - śr.), 7:30 – 17:00 (czw.), 7:30 – 13:00 (w pt.) w pokoju nr. 2.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracownika referatu. Warto również zwrócić uwagę na informacje zamieszczone w gablotach przed pokojem nr. 2, w BIP-ie w zakładce „Komunikat informacyjny oraz w poradniku.

 

 • Pakiet Przyjazne Prawo czyli Ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. 2019 poz.1495) – najważniejsze zmiany.

 

Prawo do popełnienia błędu

 

Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca – osoba fizyczna – gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna) – nie dostanie kary, a jedynie pouczenie, oraz będzie musiał usunąć naruszenie. Prawo do błędu obejmie wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEiDG (nie dotyczy spółek prawa handlowego). Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Prawo do popełnienia błędu nie będzie miało zastosowania m.in. w przypadku gdy:

– przepisy prawa zostały naruszone przez przedsiębiorcę w przeszłości,

– naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorcę jest rażące lub nieusuwalne.

Regulacja wchodzi w życie 2020.01.01

 

Ochrona konsumencka dla firm z CEiDG

Będzie ona przysługiwać firmom z CEiDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Obejmie jednak tylko umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Przykładowo, mechanik samochodowy, któremu popsuła się drukarka, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności).

Przedsiębiorcom będzie przysługiwać ochrona przewidziana dla konsumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Regulacja wchodzi w życie 2020.06.01

 

Inne wybrane zagadnienia

Rozszerzenie definicji rzemieślnika umożliwi przedsiębiorcom - rzemieślnikom wybór innej niż wpis do CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie możliwe przez spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, czy jednoosobową spółkę kapitałową. Warunkiem jest to, aby wspólnikami były osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, lub członkowie rodziny, tj. małżonek lub krewni w linii prostej (wstępni lub zstępni). Firmy rzemieślnicze to głównie firmy rodzinne. Dzięki udziałowi w spółkach członków najbliższej rodziny możliwy będzie transfer wiedzy, doświadczenia w zarządzaniu oraz wspólnego wypracowania strategii dalszego rozwoju firmy, z zachowaniem wartości danego biznesu i rodziny.

W CEIDG od 1 października 2020 r. publikowane będą informacje przekazywane przez izby rzemieślnicze o uzyskaniu i utracie przez przedsiębiorców-rzemieślników kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym. Umożliwi to prezentację posiadanych przez przedsiębiorców kompetencji (art. 44 ust. 3c-3f ustawy o CEIDG).

Regulacjawchodzi w życie 2020.10.01

Ułatwienia dla pracowników gastronomii– będą mogli przebadać się na własny rachunek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno – epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia).

Regulacja wchodzi w życie 2020.01.01

Zachowanie ważności orzeczeń lekarskich przy zmianie pracodawcy pracownik nie będzie podlegać ponownym badaniom lekarskim, o ile orzeczenie lekarskie będzie ważne.

Regulacja wchodzi w życie 2020.01.01

 

Kolejne ułatwienia w sukcesji przedsiębiorstw

Wprowadzenie zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG. To rozwiąże dotychczasowy problem braku możliwości korzystania z decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy przedsiębiorca sprzedaje firmę albo przekazuje ją nieodpłatnie swojemu następcy. Do przejęcia decyzji wystarczające będzie złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji, złożenie oświadczenia o akceptacji przez nabywcę obowiązków wynikających z decyzji, a – jeżeli przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób – uzyskanie także zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.

Wprowadzono pojęcie „tymczasowego przedstawiciela udziału zmarłego małżonka przedsiębiorcy”. Tymczasowe wykonywanie praw z udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie może być wykonywane przez tymczasowego przedstawiciela, jeżeli w chwili śmierci małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka niebędącego przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG. Wprowadzone rozwiązanie będzie połączeniem instytucji zarządcy sukcesyjnego oraz wykonawcy testamentu. Tymczasowy przedstawiciel udziału zmarłego małżonka nie otrzymuje statusu przedsiębiorcy. Do zakresu jego kompetencji należy zwykły zarząd majątkiem spadkowym w zakresie udziału zmarłego małżonka w przedsiębiorstwie, powinien zarządzać majątkiem spadkowym w zakresie praw z udziału zmarłego małżonka w przedsiębiorstwie, spłacić długi spadkowe, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkobiercy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku. Powinien wydać osobie, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, przedmiot tego zapisu. Uprawnienie do powołania takiego przedstawiciela będzie przysługiwało, w terminie sześciu miesięcy od śmierci małżonka przedsiębiorcy, samemu przedsiębiorcy, spadkobiercom, którzy przyjęli spadek oraz zapisobiercom windykacyjnym, którzy przyjęli zapis. Ponadto, do powołania tymczasowego przedstawiciela będzie wymagana zgoda osób uprawnionych, wskazanych powyżej, które łącznie posiadają udział większy niż 85/100 w udziale zmarłego małżonka objętym spadkiem.

Prawo sukcesji nadal nie dotyczy wspólników spółek prawa handlowego.

Regulacja wchodzi w życie 2020.01.01


Ile płacą dziś prowadzący działalność gospodarczą

Dziennik Gazeta Prawna, 11-13 października 2019 TGP nr 198 (5100)

 

Ulga na start

Preferencyjne składki

Obniżone składki

Główne cele

Przedsiębiorca:

- nie płaci składek na ubezpieczenie społecznie ani Fundusz Pracy i SFON

- opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne

- nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, np. zasiłku chorobowego, ale ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

Przedsiębiorca:

- opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna) i zdrowotne

- nie opłaca składki na Fundusz Pracy i SFON

Przedsiębiorca:

- opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna) i zdrowotne

- nie płaci składki na Fundusz Pracy i SFON, jeśli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest niższa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia

- może skorzystać z tej ulgi, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym osiągnął przychód nie wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku

  

Czas korzystania

6 miesięcy można korzystać (maksymalnie) z ulgi, licząc od rozpoczęcia prowadzenia działalności

24 miesiące można korzystać (maksymalnie) z preferencyjnych składek, licząc od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej lub zakończenia korzystania z ulgi na start jeśli przedsiębiorca z niej korzystał

  

36 miesięcy w 60-miesięcznym okresie –  tak długo (maksymalnie) można korzystać z obniżonych składek

Od czego zależy wysokość składek

75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku – postawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

30 proc. minimalnego wynagrodzenia – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku – postawa wymiaru składek
na ubezpieczenie zdrowotne

od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia

do 60 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia – minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i SFON

75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

  

Koszt miesięcznie

342,32 zł.

składka na ubezpieczenie zdrowotne

555,89 zł.

wysokość składek razem z ubezpieczeniem chorobowym

539,35 zł.

wysokość składek razem bez ubezpieczenia chorobowego

555,89 – 1316,97 zł.

gdy przedsiębiorca korzysta z ubezpieczenia chorobowego

539,35 – 1246,92 zł.

gdy przedsiębiorca nie korzysta z ubezpieczenia chorobowego

 

 

Działalność nieewidencjonowana:

- to działalność spełniająca przesłanki działalności gospodarczej, której osiąga się miesięcznie przychody nie wyższe niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Osoba ją prowadząca nie ma statusu przedsiębiorcy, chyba że zarejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- działalność może korzystać ze statusu działalności nieewidencjonowanej do czasu przekroczenia limitu przychodu (w 2019r. w żadnym miesiącu nie może przynieść więcej niż 1125zł.)

- nie opłaca się składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne ani Fundusz Pracy i SFON;

- nie ma prawa świadczeń z ubezpieczenie społecznego ani świadczeń opieki zdrowotnej (o ile osoba prowadząca taką działalność nie jest ubezpieczona z innego tytułu).

 osoba odpowiedzialna za treść: Bogna Śledzik, dnia: 2019-10-22
utworzony: 07-07-2017 / modyfikowany: 24-10-2019
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów