Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2020Zamówienia do 30.000 Euro

Treść strony

wersja do druku
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy w ramach realizacji 7. Budżetu Obywatelskiego

Chorzów, dnia 28 października 2020 r.

ZD.8030.4.2020

RZP/271/171/2020

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy w ramach realizacji 7. Budżetu Obywatelskiego.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

- zamówienie poniżej 30 000 euro, poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- projekt społeczny pn. Pokazy udzielania pierwszej pomocy wybrany przez mieszkańców Chorzowa do realizacji w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego.

 

CPV 80562000-1 – usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie 8. pokazów udzielania pierwszej pomocy, które stanowią przedmiot projektu społecznego pn. Pokazy udzielania pierwszej pomocy realizowanego w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego. Projekt, skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży, swym zakresem obejmuje w szczególności podstawowe zachowania w razie konieczności udzielenia pomocy, takie jak:

 1. wezwanie pomocy,

 2. zasady udzielania pierwszej pomocy,

 3. ocena stanu poszkodowanego i kontroli czynności życiowych,

 4. postępowanie z poszkodowanym,

 5. resuscytacja krążeniowo – oddechowa,

 6. zastosowanie AED.

Celem projektu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz rozwijanie od najmłodszych lat poczucia obowiązku niesienia pomocy innym.

Zgodnie z założeniami projektu miejscami pokazów udzielania pierwszej pomocy mają być place zabaw i tereny rekreacyjne w Chorzowie. Zamawiający precyzuje je poniżej:

 1. Park Róż rejon: ul. Żwirki i Wigury, ul. Piaskowa (czas trwania 1,5 h),

 2. teren przy Szybie Prezydent (czas trwania 1,5 h),

 3. ul. Główna, teren przy Szkole Podstawowej nr 25 (czas trwania 1,5 h),

 4. rejon: miedzy ul. Trzyniecką, ul. Chocimską i ul. Długą (czas trwania 1,5 h),

 5. rejon: między ul. Graniczną i ul. Gagarina (czas trwania 1,5 h),

 6. rejon: przy ul. Dombka, ul. Rymera, ul. Pawła (czas trwania 1,5 h),

 7. ul. Floriańska (czas trwania 1,5 h),

 8. ul. Skrajna, teren przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi (czas trwania 1,5 h).

Przewidywany termin realizacji: listopad, maksymalnie do grudnia br.

Harmonogram poszczególnych pokazów zostanie wskazany przez Miasto i uzgodniony z wybranym wykonawcą.

 1. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. pokazy odbywać się będą z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych z COVID-19. Z uwagi na sytuację epidemiczną wykluczeniu podlegają ćwiczenia praktyczne dla uczestników,

 2. pokazy mają mieć charakter otwarty, ale liczba uczestników w jednej grupie powinna być dostosowana do aktualnej sytuacji epidemicznej i przyjętych obostrzeń w tym zakresie,

 3. Miasto zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby pokazów z przyczyn niezależnych od Miasta, np. jeśli wymagać tego będzie aktualna sytuacja epidemiczna i przyjęte obostrzenia w tym zakresie,

 4. Miasto zastrzega sobie prawo zmiany uzgodnionego z wykonawcą terminu pokazu, np. w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (np. opadów deszczu).

Z uwagi na to, że pokazy odbędą się w miejscach ogólnodostępnych wykonawca każdorazowo zapewni właściwe oznakowanie miejsca pokazów w czasie ich trwania.

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca:

 1. przeprowadzi pokazy udzielania pierwszej pomocy w miejscach wskazanych przez zamawiającego, dostosowane w swej formie do wieku uczestników,

 2. zapewni niezbędny sprzęt szkoleniowy, w tym co najmniej dwa fantomy,

 3. zapewni środki ochrony osobistej dla instruktorów w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

 4. zapewni inne środki ochrony sanitarnej dla uczestników niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu zlecenia, w tym 100 sztuk jednorazowych maseczek i płyn do dezynfekcji rąk (zawartość alkoholu min. 60%),

 5. zapewni sprzęt służący do oznakowania miejsca pokazów (np. namiot), który każdorazowo rozłoży, a po skończonym pokazie zdemontuje we własnym zakresie,

 6. po przeprowadzeniu każdego pokazu zostanie sporządzi sprawozdanie dokumentujące jego przebieg (zgodnie ze wzorem przekazanym przez Miasto).

 1. WYMAGANIA WZGLĘDEM OFERENTA

 1. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia,

 3. zapewnienie fachowego personelu, tj. co najmniej dwóch osób posiadających kwalifikacje umożliwiające właściwą realizację przedmiotu zamówienia,

 4. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym,

 5. przestrzeganie dystansu i zasad higieny oraz innych aktualnych zaleceń sanitarnych w związku z COVID-19.

4. KRYTERIA OCENY OFERT

- kryterium wyboru stanowi cena: 100%

Cena wskazana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne do prawidłowego jego wykonania.

5. SKŁADANIE OFERT

Termin składania ofert: do 4 listopada 2020 r.

Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, w formie skanu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, należy przesłać na adres mailowy: zd@chorzow.eu

O przyjęciu oferty decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O wyniku Miasto zawiadomi oferentów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. UWAGI KOŃCOWE

- w trakcie rozpatrywania i oceny ofert zamawiający może prosić oferentów o wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert,

- zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności, jeśli cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja o zmianach treści niniejszego zaproszenia zostanie opublikowana na BIP,

- płatność za realizację zadania będzie dokonana w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowane usługi.

- zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania.

 

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

...............................

dane oferenta

 

 

Wydział Zdrowia

Urząd Miasta Chorzów

Rynek 1, 41-500 Chorzów

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

RZP/271/171/2020

 

 

 

W związku z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy, stanowiących przedmiot projektu społecznego pn. Pokazy udzielania pierwszej pomocy wybranego do realizacji w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego, składam niniejszą ofertę, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w ww. zapytaniu:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

 

 

Przedmiot zamówienia

Liczba pokazów

Cena jednostkowa

brutto (zł)

Wartość brutto

(w zł)

Pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

8

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

- osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadają kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające właściwą realizację przedmiotu zamówienia, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

 

 

 

 

……………………………...

(podpis oferenta)

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Zamawiający informuje, że:

 • administratorem danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;

 • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 32 416 54 32, e-mail: iod@chorzow.eu;

 • dane osobowe zgromadzone w postępowaniu są przetwarzane w celu:

- przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO;

- w przypadku wyboru oferty – podpisania, realizacji i rozliczenia zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO;

 • dane osobowe zgromadzone w postępowaniu zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, odbiorcami danych są uprawnione na podstawie przepisów prawa organy nadzoru i kontroli oraz podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów (kancelaria prawna, obsługa informatyczna);

 • dane osobowe zgromadzone w postępowaniu mogą być przekazywane innym odbiorcom w związku realizacją umowy i ciążących na Wykonawcy obowiązkach z niej wynikających, np. odszkodowawczych;

 • dane osobowe zgromadzone w postępowaniu będą przechowywane:

- do czasu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne a następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną,

- w przypadku zawarcia umowy do czasu realizacji i jej całkowitego rozliczenia a następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. Archiwalną;

 • istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;

 • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;

 • podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia oferty, a w przypadku jej wyboru zawarcia umowy;

 • zgromadzone dane osobowe nie będą służyły do profilowania.

 
 

Chorzów, dnia 30 października 2020 r.

ZD.8030.4.2020

 

RZP/271/171/2020

 

 

Do wszystkich oferentów

 

 

 

dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 28 października 2020 r. na przeprowadzenie pokazów udzielania pierwszej pomocy w ramach realizacji 7. Budżetu Obywatelskiego

 

 

Miasto informuje, że jeden z potencjalnych oferentów zadał pytanie do przedmiotowego zapytania ofertowego o następującej treści:

 

W punkcie „Wymagania wobec oferenta” jest uwzględnione zapewnienie fachowego personelu tj. co najmniej dwóch osób. Czy na stanowisku w dniu pokazów muszą być obecne obie osoby?

 

Odpowiedź:

Tak. Miasto wymaga co najmniej dwóch osób na stanowisku realizujących przedmiotowe zamówienie.

pliki do pobrania:
pobierz plik: [ Zapytanie ofertowe ]

pobierz plik: [ Formularz ofertowy ]

pobierz plik: [ Klauzula informacyjna RODO ]

pobierz plik: [ Odpowiedź na zadane pytanie ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Nowak-Czop, dnia: 2020-10-28
utworzony: 28-10-2020 / modyfikowany: 02-11-2020
wprowadził(a): Sylwia Fojcik
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów