Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2020Zamówienia do 30.000 Euro

Treść strony

wersja do druku
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na obsłudze prawnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Chorzów w roku 2021

 

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

pobierz plik: [ Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego Nr RZP-271.577.2020 ]

 

 

Chorzów, dnia 16.11.2020 r.

                                                                                  

                                                                          

Zapytanie ofertowe

Nr RZP-271.577.2020

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty określonej
w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na obsłudze prawnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Chorzów w roku 2021.

 1. Przedmiot zlecenia

  Współpraca obejmująca obsługę prawną Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Chorzów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Przedmiotowa współpraca polegałaby w szczególności na doradztwie w zakresie prawa podatkowego w tym, w sprawach prowadzonych przez Wydział, dotyczących podatków i opłat lokalnych, a także pomocy publicznej i obejmowałaby sporządzanie opinii prawnych oraz niezbędnych analiz w formie ustnej i pisemnej, a także przygotowywanie projektów pism podatkowych.

  Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wykonywania zleceń przy zachowaniu staranności określonej w art. 355 ustawy Kodeks cywilny, w oparciu o dokumenty źródłowe i informacje będące w posiadaniu Zleceniodawcy, organów administracji państwowej i samorządowej, sądów oraz innych instytucji.

  Planowana liczba godzin współpracy: 100.

  CPV: 79100000-8

 2. Miejsce

  Preferowany jest kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, tj. ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w piątki od godziny 8:00 do godziny 13:00, a także kontakt e-mail bądź telefoniczny w wyżej wskazanych godzinach.

 3. Wymagania

  Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Należy w niej wskazać m.in.:
  - zakres prowadzonych dotychczas spraw / opis prowadzonej działalności / doświadczenie zawodowe i naukowe,
  - informację o posiadaniu kwalifikacji niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zlecenia,
  - cenę brutto za godzinę usługi, w tym cenę netto za godzinę usługi oraz wysokość podatku VAT.

 4. Kryteria wyboru

  Kryterium wyboru stanowi  cena – 70% oraz doświadczenie we współpracy z organem podatkowym 30%  – zostanie wybrana jedna  najkorzystniejsza oferta.

 5. Sposób i termin złożenia oferty

  Proszę o przekazanie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia za pośrednictwem poczty e-mail na adres: or@chorzow.eu.

  W tytule wiadomości proszę podać: Oferta dotycząca zapytania nr RZP-271.577.2020.

  Termin składania ofert upływa z dniem 25.11.2020 roku, godzina 16:00.

  Telefon kontaktowy do osoby prowadzącej sprawę: 32 4165027.

 6. Informacje ogólne

  1. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego poprzez wskazany wyżej e-mail. W tytule wiadomości proszę podać: Pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr RZP-271.577.2020. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie poprzez zwrotny e-mail.
  2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego lub przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaże niezwłocznie poprzez wiadomości e-mail do osób, które złożą ofertę oraz do BIP.
  3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
  4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie.
  5. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  6. Oferty przekraczające wartością równowartość kwoty, określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, będą odrzucone.
  7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  8. Ofertę należy złożyć na formularzu o treści zgodnej z załączonym w zapytaniu ofertowym wzorem.
  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
  10. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
  11. Zamawiający dokona sprawdzenia oferty i oceni czy zostały spełnione warunki postawione w Zapytaniu ofertowym. Oferty niezgodne z warunkami zapytania ofertowego podlegają odrzuceniu.
  12. Oferta będzie przedmiotem analizy i o jej wyniku, poinformujemy Państwa poprzez umieszczenie stosownej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na podany przez Państwa adres e-mail, z którego wpłynęła oferta.
  13. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa, której warunki (poza przedmiotem zlecenia) zostaną ustalone wspólnie.
  14. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Załącznik:

 1. Formularz ofertowy
 2. Klauzula informacyjna

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 - formularz ofertowy ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna ]osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Szulc, dnia: 2020-11-13
utworzony: 16-11-2020 / modyfikowany: 24-11-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów