Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ZAMÓWIENIA PUBLICZNEROK 2020Zamówienia do 30.000 Euro

Treść strony

wersja do druku
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup upominków dla uczestników konkursu pn. "Dobra postawa to ważna sprawa"

Chorzów, dnia 20 listopada 2020 r.

 

 

ZD.8031.2.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów zaprasza do złożenia oferty na zakup upominków dla uczestników konkursu pn. „Dobra podstawa to ważna sprawa” organizowanego dla uczniów klas I-III chorzowskich szkół podstawowych przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chorzowie we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów.

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

NIP: 627-273-38-08

 

II. Informacje formalne o zamówieniu:

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust. 8)

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

CPV: 18931100-5 – plecaki

CPV: 18932000-1 – torby sportowe

CPV: 30192000-1 – wyroby biurowe

CPV: 39221130-7 – pojemniki na żywność

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup upominków dla uczestników konkursu pn. „Dobra postawa to ważna sprawa” w postaci i wg parametrów technicznych niżej opisanych:

Lp.

Skład zestawu

Opis techniczny

Liczba

Część I

Zestaw nr 1

 

Przykładowa

wizualizacja

 

 

Tornister szkolny

- stan: nowy;

- waga (z opakowaniem) nie więcej niż 1.15 kg;

- wymiary: wysokość max. 39 cm, szerokość max. 37 cm, głębokość max. 24 cm;

- kieszeń na napoje;

- usztywniane dno, odporne na zabrudzenia;

- dopuszczony do użytku w PL;

- ergonomiczne, usztywniane i profilowane plecy z systemem wentylacji, pokryte oddychającą siatką;

- wykonany z materiału nieprzemakalnego, wolnego od barwników azotowych i barwników alergizujących;

- dla bezpieczeństwa tornister powinien posiadać elementy odblaskowe,

- tornister powinien mieścić format A4

3 zestawy

Piórnik z wyposażeniem

Piórnik rozkładany, zapinany na zamek, wykonany z tego samego materiału co pozostałe części zestawu, wymagane wyposażenie piórnika:

- kredki co najmniej 6 sztuk i/lub flamastry co najmniej 6 sztuk,

- ołówek,

- temperówka,

- linijka,

- gumka do ścierania,

- miejsce na pióro lub długopis;

- dodatkowe wyposażenie mile widziane,

dopuszczony do użytku w PL;

stan: nowy

Pudełko/zestaw śniadaniowy

- plastikowy pojemnik na kanapki i owoce, który zabezpieczy drugie śniadanie przed utratą świeżości, wykonany z nietoksycznego plastiku przystosowanego do kontaktu z żywnością, spełniający wszelkie europejskie normy bezpieczeństwa. W zestawie śniadaniowym mile widziany bidon na napoje również wykonany z wysokiej jakości plastiku, nietoksycznego, spełniającego wszelkie europejskie normy bezpieczeństwa, przeznaczony do kontaktu z żywnością;

- dopuszczony do użytku w PL

stan: nowy

Saszetka

-saszetka wykonana z tego samego materiału co pozostałe części zestawu,

- saszetka zapinana na zamek błyskawiczny, na przybory szkolne np. kredki lub kosmetyczne np. krem, pasta do zębów, szczoteczka,

stan: nowy;

dopuszczony do użytku w PL

Worek gimnastyczny/ sportowy

- wykonany z tego samego materiału co pozostałe części zestawu,

-worek sportowy na obuwie sportowe lub strój gimnastyczny, ściągany sznurkiem, z możliwością założenia na plecy, wymiary worka:

- wysokość max. 43 cm;

- szerokość max. 36 cm;

dopuszczony do użytku w PL,

stan: nowy

 

Część II

 

Zestaw nr 2

 

Przykładowa

w izualizacja

 

Tornister szkolny

- stan: nowy;

- dopuszczony do użytku w PL;

- waga (z opakowaniem) nie więcej niż 1,15 kg;

wymiary: wysokość max. 39 cm, szerokość max. 37 cm, głębokość max. 24 cm,

- kieszeń na napoje;

- usztywniane dno, odporne na zabrudzenia;

- ergonomiczne, usztywniane i profilowane plecy z systemem wentylacji, pokryte oddychającą siatką;

- wykonany z materiału nieprzemakalnego, wolnego od barwników azotowych i barwników alergizujących;

- dla bezpieczeństwa tornister powinien posiadać elementy odblaskowe,

- tornister powinien mieścić format A4

2 zestawy

Worek gimnastyczny/ sportowy

Wykonany z tego samego materiału co pozostałe części zestawu,

- worek sportowy na obuwie sportowe lub strój gimnastyczny, ściągany sznurkiem, z możliwością założenia na plecy, wymiary worka:

- wysokość max. 43 cm;

- szerokość max. 36 cm;

dopuszczony do użytku w PL,

stan: nowy

Piórnik z wyposażeniem

Piórnik rozkładany, zapinany na zamek, wykonany z tego samego materiału co pozostałe części zestawu, wymagane wyposażenie piórnika:

- kredki co najmniej 6 sztuk i/lub flamastry co najmniej 6 sztuk,

- ołówek,

- temperówka,

- linijka,

- gumka do ścierania,

- miejsce na pióro lub długopis;

- dodatkowe wyposażenie mile widziane,

dopuszczony do użytku w PL;

stan: nowy

Saszetka np. tuba

Zapinana na zamek , wykonana z tego samego materiału co pozostałe części zestawu, na przybory szkolne np. kredki lub kosmetyczne np. krem, pasta i szczoteczka do zębów,

stan: nowy;

dopuszczona do użytku w PL

 

IV. Termin realizacji /Termin płatności

Oferent, którego oferta okaże się być najkorzystniejsza zobowiązany będzie do dostarczenia ww. zestawów do siedziby Miasta Chorzów (ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów) w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 13:00. Wraz z upominkami wykonawca dostarczy fakturę z 30-dniowym terminem zapłaty. Faktura winna być wystawiona na:

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu

ul. Rynek 1,

41-500 Chorzów

NIP: 627-273-38-08

Płatność zostanie dokonana po dostawie zgodnej z zamówieniem, w terminie 30 dni licząc od daty wpływu faktury do siedziby Miasta, jednak planowana zapłata nie później niż 31 grudnia br.

 

V. Wykaz wymaganych dokumentów

Oferent złoży ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Dla uzyskania ważności oferta winna być wypełniona i podpisana przez oferenta.

Do oferty należy dołączyć wizualizację oferowanego zestawu, w zakresie części której oferta dotyczy.

 

 

VI. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na składanie ofert.

 

VII. Sposób złożenia oferty

Wypełnioną i podpisaną przez oferenta ofertę należy przesłać w formie skanu na adres e- mail Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów tj. zd@chorzow.eu w terminie do 26.11.2020 r.

 

VIII. Kryteria oceny ofert

Cena 100%, tzn. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą pod warunkiem, że zaoferowane zestawy spełniają wszystkie wymagania techniczne.

 

IX. Dodatkowe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorystyki w zależności od wyboru autorów wybranych prac. Inna kolorystyka dla chłopców inna dla dziewcząt. Zamawiający poinformuje o liczbie niezbędnych zestawów dla chłopców i/lub dziewcząt w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r.,a Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy wybranych zestawów w terminie do 18 grudnia br. do godziny 13:00.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn., że Oferent może złożyć ofertę na całościową realizację zestawu nr 1 lub zestawu nr 2.

 3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie lub modyfikację treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty na adres e-mail zd@chorzow.eu Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zaproszenia przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.

 4. Zamawiający na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty może zwrócić się do Oferentów o wyjaśnienia treści złożonej oferty.

 5. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie.

 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym oraz zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chorzow.eu

 

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty

 

………………...

dane oferenta

wraz z adresem e-mail

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

RZP/271/542/2020

ZD.8031.2.1.2020

 

W związku z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na zakup upominków dla uczestników konkursu pn. „Dobra postawa to ważna sprawa” organizowanego dla uczniów klas I-III chorzowskich szkół podstawowych przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chorzowie we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów, składam niniejszą ofertę na realizację części ……………………

Zgodnie z opisem oferuję realizację zamówienia za cenę:

 

Część

Zestaw

Liczba

Nazwa producenta oferowanego zestawu

Nazwa modelu oferowanego zestawu oraz skład zestawu:

Cena jednostkowa brutto

(zł)

Łączna wartość

brutto

(zł)

W tym

Vat %

I

Nr 1

3 zestawy

 

 

 

 

 

II

Nr 2

2 zestawy

 

 

 

 

 

 

Do oferty załączam wizualizację oferowanego zestawu.

Niniejszym oświadczam, że:

 • zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

 • wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

…………………………………..

(podpis oferenta)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Zamawiający informuje, że:

 • administratorem danych osobowych zgromadzonych w postępowaniu jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;

 • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 32 416 54 32, e-mail: iod@chorzow.eu;

 • dane osobowe zgromadzone w postępowaniu są przetwarzane w celu:

- przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO;

- w przypadku wyboru oferty – realizacji i rozliczenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

 • dane osobowe zgromadzone w postępowaniu zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, odbiorcami danych są uprawnione na podstawie przepisów prawa organy nadzoru i kontroli oraz podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów (kancelaria prawna, obsługa informatyczna);

 • dane osobowe zgromadzone w postępowaniu mogą być przekazywane innym odbiorcom w związku realizacją umowy i ciążących na Wykonawcy obowiązkach z niej wynikających, np. odszkodowawczych;

 • dane osobowe zgromadzone w postępowaniu będą przechowywane:

- do czasu rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne a następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną,

- w przypadku wyboru oferty – do czasu realizacji i rozliczenia zamówienia a następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną;

 • istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania;

 • w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;

 • podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia oferty, a w przypadku jej wyboru zawarcia umowy;

 • zgromadzone dane osobowe nie będą służyły do profilowania.

Zatwierdził:
Bożena Łuczyńska 
Dyrektor Wydziału Zdrowia 
Pliki do pobrania:


pobierz plik: 2_zaproszenie_upominki.pdf

pobierz plik: formularz_ofertowy_upominki_2.docosoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Fojcik, dnia: 2020-11-20
utworzony: 20-11-2020 / modyfikowany: 20-11-2020
wprowadził(a): Sylwia Fojcik
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów