Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.47.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.63.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 06.03.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 47 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 3 marca 2017 roku

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Chorzowa.

Na podstawie art.18 ust.8, art.183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.487 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Kontrola przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży dokonywana jest pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
  2. Do kontroli stosuje się rozdział 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z  2016 r. poz.1829 z późn.zm.).

§ 2.

Czynności kontrolne dokonywane są zgodnie z procedurą przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr OR.272.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chorzów.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich oraz przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Ramuś, dnia: 2017-03-03
utworzony: 06-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów