Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.63.2019

Zarządzenie Nr OR . 63 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 marca 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 19.03.2019 r. do 19.12.2019 r.

Na podstawie uchwały Nr LIV/985/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy na 2019 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci
i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 19.03.2019 r. do 19.12.2019 r.,

w następującym składzie:

 1. Rafał ZAREMBA - Przewodniczący Komisji
 2. Aleksandra ŁAMIK-HYPA - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Monika MICHAŁEK - Członek Komisji
 4. Jarosław BARTECZKO - Członek Komisji
 5. Marek KRYCHOWSKI - Członek Komisji
 6. Marceli SMOGULSKI - Sekretarz Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie weryfikacja i ocena zgłoszeń konkursowych oraz przedstawienie propozycji wysokości dotacji na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 19.03.2019 r. do 19.12.2019 r.
 2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.
 3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-03-05
utworzony: 27-02-2019 / modyfikowany: 11-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu