Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.231.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR SK.8.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 01.06.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 231. 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 października 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017 r.  w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm. ), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 351.), art. 9 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz. 865 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 2016r. poz. 1864) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Załączniku do Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017r. w rozdziale VI - Ewidencja majątku Skarbu Państwa oraz majątku nie będącego własnością Miasta Chorzów – ewidencja w Urzędzie Miasta Chorzów lub w jednostkach organizacyjnych, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: Majątek rzeczowy obcy, określony w rozdz. I §13 ewidencjonowany jest przez Wydziały Urzędu Miasta Chorzów lub jednostki organizacyjne Miasta w księgach inwentarzowych dla tzw. ewidencji pozabilansowej. Wydział Księgowości – Referat Ewidencji Wydatków i Środków Trwałych prowadzi syntetyczną ewidencję pozabilansową majątku obcego (będącego w używaniu Wydziałów Urzędu Miasta) w szczegółowości do właściciela majątku i wydziału użytkującego, którą uzgadnia według stanu na dzień bilansowy z księgami inwentarzowymi prowadzonymi przez Wydziały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie: Nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, w tym oddane w użytkowanie wieczyste, lub współwłasności Skarbu Państwa oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa z zastrzeżeniem § od 3 do 5 niniejszego rozdziału, ewidencjonowane są przez Wydział Księgowości - Referat Ewidencji Wydatków i Środków Trwałych w księgach inwentarzowych dla ilościowo-wartościowej ewidencji pozabilansowej.

3) § 3. otrzymuje brzmienie: Nieruchomości, które stanowią przedmiot własności lub współwłasności Skarbu Państwa i zostały przekazane w zarząd lub administrowanie jednostce organizacyjnej Miasta Chorzów podlegają ewidencji pozabilansowej w tej jednostce .

4) § 4. otrzymuje brzmienie: Nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność Skarbu Państwa, oddane w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym podlegają ewidencji w tych jednostkach.

5) § 5. otrzymuje brzmienie: Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, oddane w użytkowanie na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych podlegają ewidencji w tych spółdzielniach.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Załącznika do Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3.

Odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszego zarządzenia są Dyrektorzy Wydziałów, Kierownicy Biur i Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Chmiel, dnia: 2019-10-09
utworzony: 08-10-2019 / modyfikowany: 06-06-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu