Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.8.2020

ZARZĄDZENIE TRACI MOC DNIA 31.12.2021 R. ZARZĄDZENIEM OR.266.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 16.11.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 8 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 752 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

 1. Ustala się wysokość stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów w wysokości 8,00 zł/1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
 2. Ustalając wysokość stawki czynszowej dla danego lokalu stanowiącego współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów należy stosować współczynniki korygujące stawkę bazową, o której mowa w ust. 1, ustalone uchwałą Nr XV/264/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2019-2023.
 3. Postanowień zawartych w ust. 1 i ust. 2 nie stosuje się w przypadku dokonania innych ustaleń z współwłaścicielem lub właścicielem budynku.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.161.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

§ 3.

 1. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.
 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Trzeciemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 maja 2020r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2020-01-07
utworzony: 07-01-2020 / modyfikowany: 17-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu