Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.31.2020

Zarządzenie Nr OR . 31 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 stycznia 2020 roku

w sprawie:  powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Batory” w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zm.), w związku z art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040  z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Miejski Dom Kultury „Batory” w Chorzowie

zarządza:

§ 1.

 1. Powołuje się Pana Sylwestra Paprockiego na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Batory” w Chorzowie.
 2. Powołanie następuje na czas określony od dnia 19 stycznia 2020r. do dnia 31 stycznia 2024r.
 3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie na okres oznaczony w ust.2.
 4. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 19 stycznia 2020r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2020-01-16
utworzony: 17-01-2020 / modyfikowany: 15-10-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu