Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.63.2020

Zarządzenie Nr OR . 63 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 221 - 259 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się jednolite zasady przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków obywateli w Wydziałach/Biurach Urzędu Miasta Chorzów – stosownie do wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorów Wydziałów/Kierowników Biur Urzędu Miasta Chorzów zobowiązuje się do starannego, wnikliwego i terminowego rozpatrywania skarg i wniosków, zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

§ 3.

Dyrektorów Wydziałów/Kierowników Biur Urzędu Miasta, pracowników na Samodzielnych Stanowiskach w  Urzędzie Miasta Chorzów zobowiązuje się do wyznaczenia spośród pracowników Wydziału/Biura osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru wydziałowego skarg i rejestru wniosków oraz koordynowania terminów załatwiania spraw w Wydziale/Biurze oraz do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Wszystkich pracowników zobowiązuje się do przestrzegania zasad i trybu załatwiania skarg i wniosków.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc:

1) Zarządzenie Nr OR.232.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2015 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

/-/ Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Maria Mróz, dnia: 2020-02-28
utworzony: 03-03-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu