Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.95.2020

Zarządzenie Nr OR . 95 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnych służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

  1. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 2009/103 o powierzchni 227 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00006372/4 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  2. Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 2015/102 o powierzchni 280 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00046218/9 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni:

1) na działce nr 2009/103 – 57,50 m²;
2) na działce nr 2015/102 – 72,60 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowych służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na łączną kwotę 2.906,43 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 2.241,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 515,43 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2020-04-14
utworzony: 07-04-2020 / modyfikowany: 01-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu