Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.106.2020

Zarządzenie Nr OR . 106 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji przez Miasto Chorzów w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. ze stanem epidemii ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1

 1. Wprowadzić jednolitą procedurę postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji, celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z finansowaniem przedmiotowych środków w czasie ogłoszonego stanu epidemii.
 2. Zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji odbywać się za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, na podstawie zbiorczego zestawienia otrzymywanego od Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.
 3. Płatnikiem faktury VAT będzie Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu, a środki przeznaczone na powyższy cel będą pochodzić z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 2

 1. Zobowiązuje się Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów do wypełnienia tabeli zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia i przedłożenia jej do akceptacji Dyrektorowi Wydziału Urzędu Miasta Chorzów.
 2. Dyrektor Wydziału Urzędu Miasta Chorzów na podstawie otrzymanych informacji od Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów sporządza zbiorcze zestawienie zapotrzebowania na środki ochrony osobistej i dezynfekcji, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia, oraz przedkłada je do akceptacji Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

 § 3

Wykonanie Zarządzenia powierza Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów, Dyrektorom Wydziałów i Kierownikom Biur Urzędu Miasta Chorzów nadzorujących jednostki organizacyjne Miasta Chorzów.

 § 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chorzów.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2020r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIAosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2020-04-28
utworzony: 29-04-2020 / modyfikowany: 05-07-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu