Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.222.2020

Zarządzenie Nr OR . 222 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 października 2020 roku

w sprawie zmiany organizacji pracy i zasad bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Chorzów w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758), art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz z uwagi na wystąpienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-Cov-2, w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz w trosce o bezpieczeństwo interesantów, a także w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadza się następujące zasady bezpośredniej obsługi interesantów we wszystkich wydziałach i biurach Urzędu Miasta Chorzów:

1) interesanci przed wizytą w Urzędzie Miasta są zobowiązani umówić się telefonicznie, dzwoniąc na wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia numery telefonów,
2) przed wejściem do Urzędu interesanci powinni zdezynfekować ręce oraz umożliwić wykonanie pomiaru temperatury ciała, a podczas wizyty realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
3) składanie podań i dokumentów w Urzędzie Miasta realizowane jest poprzez wrzucenie ich do urny stojącej w przedsionku Urzędu,
4) wydziały Urzędu Miasta obsługują również strony telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych narzędzi (mail, sekap, epuap),
5) zapewnia się interesantom możliwość wejścia do budynku urzędu w celu zapoznania się z informacjami urzędowymi, znajdującymi się na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do gmachu Urzędu oraz przy wejściu od ul. Jagiellońskiej,
6) obsługa interesantów odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 07.15 – 11.45 oraz od godz. 12.45 do 17.15, a w piątek w godzinach 07.15 – 11.45,
7) w godzinach 11.45 - 12.45 Urząd Miasta będzie niedostępny dla interesantów, a w tym czasie odbywać się będzie wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń.

 § 2.

 1. Celem zminimalizowania skutków zagrożenia epidemiologicznego w sytuacji wykonywania przez pracowników pracy w jednym czasie w siedzibie Urzędu Miasta, dostosowuje się czas pracy pracowników Urzędu Miasta Chorzów do obowiązującego stanu epidemii poprzez wprowadzenie pracy zmianowej w cyklach tygodniowych.
 2. Wykonywanie pracy zmianowej, o której mowa w ust. 1 dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, zostaje ustalone w następujący sposób:
  1) w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek rozkład czasu pracy dla I zmiany:
  godz. 07.00 – 15.00 (8 godzin) – pracownicy zobowiązani są do świadczenia pracy w siedzibie Urzędu w godz. 07.00 – 12.00 (5 godzin) oraz do świadczenia pracy zdalnej w godz. 12.00 – 15.00 (3 godziny),
  2) w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek rozkład czasu pracy dla II zmiany:
  godz. 09.30 – 17.30 (8 godzin) – pracownicy zobowiązani są do świadczenia pracy w siedzibie Urzędu w godz. 12.30 – 17.30 oraz świadczenia pracy zdalnej w godz. 09.30 – 12.30 (3 godziny),
  3) w piątki:
  - rozkład czasu pracy dla I zmiany: godz. 07.00 – 15.00 (8 godzin) – pracownicy zobowiązani są do świadczenia pracy w siedzibie Urzędu w godz. 07.00 – 12.00 (5 godzin) oraz świadczenia pracy zdalnej w godz. 12.00 – 15.00 (3 godziny).
  - rozkład czasu pracy dla II zmiany: godz. 07.00 – 15.00 (8 godzin) – pracownicy są zobowiązani do świadczenia pracy zdalnej (8 godzin),
 3. Zachowuje się obowiązek bieżącej realizacji przez wszystkich pracowników przypisanych im zadań.
 4. Na czas obowiązywania niniejszego zarządzenia zawiesza się wszystkie ustalone wcześniej indywidualne rozkłady czasu pracy.
 5. Dyrektorzy Wydziałów/Kierownicy Biur zobowiązani są do podziału pracowników na zespoły A i B tak, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie kierowanego Wydziału/Biura oraz aby zminimalizować zagrożenie powstałe w przypadku zgromadzenia pracowników w jednym czasie w siedzibie Urzędu oraz sporządzenia planu pracy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 6. Plany pracy, o których mowa w ust. 5 zatwierdzane są przez Dyrektora Wydziału/Kierownika Biura i podawane do wiadomości pracowników przed rozpoczęciem 2-tygodniowego okresu pracy zmianowej, a następnie przekazywane do Wydziału Organizacyjnego i Kadr najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu pracy zmianowej.
  Pierwszy cykl pracy zmianowej zespołów A i B obowiązuje od 19 października do 30 października 2020 r., w którym w pierwszym tygodniu zespół A pracuje na I zmianę, a zespół B na II zmianę. W drugim tygodniu zespół B pracuje na I zmianę, a zespół A na II zmianę i w kolejnych tygodniach zespoły pracują naprzemiennie.
 7. Pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ustalonych godzin pracy oraz punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy z uwagi na konieczność przewietrzenia pomieszczeń biurowych od godz. 12.00 do godz. 12.30.
 8. Z pracy zmianowej wyłączeni są pracownicy Straży Miejskiej, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, portierzy USC, kierowcy oraz Miejski Rzecznik Konsumentów.

§ 3.

W przypadku pogorszenia się stanu bezpieczeństwa i higieny pracy lub powstania istotnych braków kadrowych w komórce organizacyjnej pracodawca może zarządzić inną organizację pracy, w szczególności polecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej w pełnym wymiarze obowiązującego ich czasu pracy.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów/Kierownikom Biur, a nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.

Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej zobowiązuje się do podania informacji, o których mowa w § 1 oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia do publicznej wiadomości.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2020-10-15
utworzony: 15-10-2020 / modyfikowany: 02-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu