Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.259.2020

Zarządzenie Nr OR . 259 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie: ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2021 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 130 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1320 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

 1. Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2021 roku za przypadające w sobotę święto dnia  1 maja 2021 roku ustala się na dzień 4 czerwca 2021 roku.
 2. Dodatkowy dzień wolny od pracy w 2021 roku za przypadające w sobotę święto dnia 25 grudnia 2021 roku ustala się na dzień 24 grudnia 2021 roku.

 § 2

Czas pracy pracowników Urzędu Miasta pracujących w równoważnym systemie czasu pracy w niektórych miesiącach 2021 roku ustala się w następujący sposób:

 1. W czerwcu 2021 roku nominalny czas pracy wynosi 168 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania wynosi 166 godzin, w związku z powyższym dniu 4 czerwca 2021 roku nominał czasu pracy podwyższa się do 8 godzin. Wymiar czasu pracy pracowników z indywidualnym równoważnym czasem pracy w dniu 4 czerwca  2021 roku podwyższa się do 8 godzin.
 2. We wrześniu 2021r. nominalny czas pracy wynosi 176 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania wynosi 178 godzin, w związku z powyższym w dniu 30 września wymiar czasu  pracy obniża się do 8 godzin. Wymiar czasu pracy pracowników z indywidualnym równoważnym czasem pracy w dniu 30 września 2021 roku obniża się do 8 godzin.
 3. W październiku 2021 roku nominalny czas pracy wynosi 168 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania wynosi 166 godzin, w związku z powyższym w dniu 4 października 2021 roku wymiar czasu pracy podwyższa się do 10 godzin. Wymiar czasu pracy pracowników z indywidualnym równoważnym czasem pracy w dniu 4 października 2021 roku z 8 godzin podwyższa się o liczbę godzin o jaką pomniejszono nominał w dniu 30 września 2021r.
 4. W listopadzie 2021 roku nominalny czas pracy wynosi 160 godzin, a faktyczny wynikający z ilości godzin do przepracowania wynosi 158 godzin, w związku z powyższym w dniu 24 grudnia 2021 roku wymiar czasu pracy podwyższa się do 8 godzin. Wymiar czasu pracy pracowników z indywidualnym równoważnym czasem pracy w dniu 24 grudnia 2021 roku podwyższa się do 8 godzin.

 § 3

Postanowienia zawarte w § 1 nie dotyczą części pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej.

§ 4

 1. W dniach 4 czerwca oraz 24 grudnia 2021 roku Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje strony w godzinach od 7:30 do 13:00.
 2. Zobowiązuje się Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do ustalenia dat wykorzystania przez swoich pracowników dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty dnia 1 maja 2021 roku oraz dnia 25 grudnia 2021 roku i przekazania informacji do Referatu Kadr do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia dnia wolnego.
 3. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności do ustalenia, dla pracowników obsługujących Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w miesięcznych rozkładach czasu pracy (harmonogramach) do końca okresu rozliczeniowego, dat wykorzystania dni wolnych od pracy, w zamian za święta przypadające w soboty: dnia 1 maja 2021 roku oraz dnia 25 grudnia 2021 roku.
 4. Zobowiązuje się Komendanta Straży Miejskiej, dla strażników miejskich, do ustalenia w miesięcznych rozkładach czasu pracy (harmonogramach) do końca okresu rozliczeniowego, dat wykorzystania dni wolnych od pracy, w zamian za święta przypadające w soboty dnia 1 maja 2021 roku oraz  dnia 25 grudnia 2021 roku.
 5. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej do podania do publicznej wiadomości mieszkańcom miasta informacji, o której mowa w § 1, § 2, § 4 pkt 1.

§ 5

Niezależnie od systemu czasu pracy, wymiar czasu pracy pracowników Urzędu w 2021 roku wynosi 2016 godzin, gdzie w pierwszym kwartale wynosi 496 godzin, w drugim kwartale 488 godzin, w trzecim kwartale 528 godzin i w czwartym kwartale 504 godzin.

W przypadku Straży Miejskiej pierwszy okres rozliczeniowy wynosi 664 godziny, drugi okres rozliczeniowy wynosi 672 godziny oraz trzeci okres rozliczeniowy wynosi 680 godzin.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Ewelina Szafrańska-Wójcik, dnia: 2020-12-18
utworzony: 23-12-2020 / modyfikowany: 17-09-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu