Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.49.2021

Zarządzenie Nr OR . 49 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 marca 2021 roku

o zmianie: Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr OR.100.2018 wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 9. po ust. 8 dodaje się ust. 9, który otrzymuje brzmienie:

  „9. Wydział, który realizuje umowę, do 15 dni od sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej przekazuję następujące informacje, za pomocą SODiS w wersji edytowalnej, do Biura Zamówień Publicznych:
  a) kwotę, którą wydatkowano na realizację zamówienia;
  b) informację, czy wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej;
  c) informację, czy na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej;
  d) informację, czy wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej:
  i) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro,
  ii) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;
  e) informację, czy umowa została wykonana;
  f) termin wykonania umowy;
  g) informacja o zmianach umowy, w tym wskazanie podstawy prawnej uprawniającej do zmiany umowy, przyczyny dokonania zmian, krótki opis zamówienia po zmianie, wartość zmiany wraz z informacją o ewentualnym wzroście wynagrodzenia w związku ze zmianą umowy (jeżeli dotyczy, należy wskazać tyle razy, ile to konieczne);
  h) łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy;
  i) informacja, czy umowa została wykonana należycie;
  j) wskazanie, czy podczas realizacji zamówienia, zamawiający uwzględnił przewidziane w zawartej umowie wymagania związane z realizacją zamówienia:
  i) w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy,
  ii) obejmujące aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, zgodnie z art. 96 ustawy,
  iii) w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów realizujących zamówienia publiczne, Skarbnikowi Miasta i Kierownikowi Biura Zamówień Publicznych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Wojciech Bochenek, dnia: 2021-03-05
utworzony: 02-03-2021 / modyfikowany: 09-03-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu