Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.59.2021

Zarządzenie Nr OR . 59 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 marca 2021 roku

w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, powołanej Zarządzeniem Nr OR.149.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zmiany zarządzenia.

Niniejszym, na podstawie art. 44c ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) oraz w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu pracy działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) oraz pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów nr PS-I.843.1.2021 z dnia 15 marca 2021 roku, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Panią Jadwigę CUDZICH – przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, powołanej Zarządzeniem Nr OR.149.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2019 roku

§ 2.

§ 3 ust. 3 Zarządzenia Nr OR.149.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych otrzymuje brzmienie:

„3. Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Polityki Społecznej”.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-03-19
utworzony: 25-03-2021 / modyfikowany: 29-03-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu