Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAOGŁOSZENIA URZĘDOWENIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE NA SPRZEDAŻ

Treść strony

wersja do druku
powrót | ul. Miechowicka 29/10

Prezydent Miasta Chorzów

ogłasza

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Miechowickiej 29 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu i w częściach wspólnych budynku.

 

Dane geodezyjne:

 

Nieruchomość zabudowana, położona przy ul. 3 Maja 13, 13A, Miechowickiej 29, w Chorzowie obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 37 o powierzchni 1.134 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00007540/0. Ww. nieruchomość gruntowa zabudowana stanowi współwłasność Miasta Chorzów i osób fizycznych.

W planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka oznaczona jest symbolem MW,U/R,G – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

 

Budynek położony w Chorzowie przy ul. 3 Maja 13, 13a, Miechowickiej 29 wpisany jest na listę obiektów zabytkowych z terenu Chorzowa.

 

Przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany na poddaszu, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 56,00 m² oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 10,80 m². Z ww. lokalem mieszkalnym związany jest udział wynoszący 24/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie.

 

Cena wywoławcza ww. lokalu mieszkalnego wraz ze związaną z tym lokalem ułamkową częścią prawa własności gruntu została ustalona na kwotę – 93.760,00 zł, w tym:

- cena lokalu mieszkalnego – 90.372,80 zł,

- cena prawa własności udziału w gruncie – 3.387,20 zł.

 

Sprzedaż lokalu następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.).

 

Cena zbycia nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu (w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne) jest:

1. Wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 18.752,00 zł najpóźniej do dnia 30.09.2021 r., przelewem na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto na prawach powiatu, ul. Rynek 1, 41 – 500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671, przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość której wpłata dotyczy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

2. Złożenie oświadczenia na stosownym druku (druk do pobrania w Urzędzie Miasta Chorzów lub w formie elektronicznej w BIP), najpóźniej do dnia 30.09.2021 r., do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 - po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1,

II piętro, duża sala posiedzeń, dnia 5 października 2021 r. o godz. 09:00.

 

 

W dniu 04.11.2020 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/wym. nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta: w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia urzędowe/nieruchomości zabudowane na sprzedaż.

Dodatkowe warunki przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 429, tel. 32 416 50 00 wew. 386 lub, mail: szczygiel_m@chorzow.eu.

W celu obejrzenia przedmiotowego lokalu należy kontaktować się z pracownikami BOM „Chorzów II”, ul. K. Miarki 29b, 41-502 Chorzów, tel.32 241 25 75, 32 249 81 10.

Prezydent Miasta Chorzowa ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.a

pobierz plik: [ Oświadczenie ]osoba odpowiedzialna za treść: Magdalena Szczygieł, dnia: 2021-06-11
utworzony: 22-06-2021 / modyfikowany: 23-06-2021
wprowadził(a): Monika Banik
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów