Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.185.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.238.2022 Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 ROKU

Zarządzenie Nr OR . 185 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lipca 2021 roku

w sprawie sprawowania przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zarządu drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność lub współwłasność Miasta Chorzów oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie do wykonywania zadań w zakresie utrzymania, remontów i modernizacji na drogach wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych Miasta Chorzów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z § 6 i § 7 Statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/1007/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Zarząd drogami wewnętrznymi, obejmuje drogi wewnętrzne stanowiące własność lub współwłasność Miasta Chorzów, wymienione w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część  niniejszego zarządzenia.
 2. Zarząd sprawuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, będący jednostką organizacyjną Miasta Chorzów, działającą w formie jednostki budżetowej.
 3. Przekazanie zarządu, o którym mowa w § 1 pkt 1  następuje na podstawie protokołu przekazania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia oraz protokołu zdawczo – odbiorczego środka trwałego PT.
 4. Przekazanie zarządu dróg wewnętrznych, nieujętych w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia, następuje na podstawie § 7 statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie tj. upoważnienia wydanego przez  Prezydenta Miasta lub jego Zastępcę.
 5. Weryfikacja danych zawartych w załączniku nr 1 do zarządzenia będzie przeprowadzana przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów wraz z Wydziałem Zarządzenia Nieruchomościami każdego roku w terminie do dnia 31 grudnia.
 6. Podstawą przejęcia przez Miasto Chorzów zarządzanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów dróg wewnętrznych jest pisemne porozumienie Prezydenta Miasta lub jego Zastępcy o przejęciu zarządzanej drogi wewnętrznej.

 § 2.

Upoważnić Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie do:

1) wykonywania zadań w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i oznakowania  oraz zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność Miasta Chorzów, będącymi drogami wewnętrznymi, położonymi w Chorzowie,

2) zawierania umów z podmiotami korzystającymi z dróg wewnętrznych, stanowiących własność lub współwłasność Miasta Chorzów – w sprawie zakresu ponoszenia przez nich kosztów utrzymania tych dróg,

3) zawierania umów z zarządcami dróg wewnętrznych, nie stanowiących własności lub współwłasności Miasta Chorzów, bądź będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych, przez które odbywa się dojazd do nieruchomości miejskich – w sprawie zakresu ponoszenia przez Miasto kosztów utrzymania tych dróg,

4) zawierania umów z właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami dróg wewnętrznych – w sprawie wykonywania przez MZUiM zadań w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych i zarządzania,

5)oddawania gruntów wchodzących w skład dróg wewnętrznych, stanowiących własność i współwłasność Miasta Chorzów:

a) innym podmiotom w dzierżawę, najem lub użyczenie na cele związane z gospodarką drogową, potrzebami ruchu drogowego i obsługi uczestników ruchu oraz pod reklamy,

b) zarządcom nieruchomości, w skład których wchodzą drogi wewnętrzne stanowiące własność i współwłasność Miasta, we władanie w celu ewentualnego zamknięcia drogi dojazdowej bramą, w przypadku ogrodzenia zarządzanej nieruchomości, pod warunkiem utrzymania na własny koszt prawidłowego stanu technicznego nawierzchni drogi, oznakowania oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania drogi poprzez utrzymanie czystości w tym odśnieżania, z wyłączeniem oświetlenia, które stanowić będzie koszt oświetlenia ulic miejskich,

6) wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia nieruchomości zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy,

7) wstępu na grunty przyległe do drogi wewnętrznej, stanowiącej własność lub współwłasność Miasta Chorzów, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną tych dróg,

8) wydawania zezwoleń na zajęcie dróg wewnętrznych stanowiących własność lub współwłasność Miasta Chorzów i na przejazdy po tych drogach pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobierania opłat i kar pieniężnych,

9) prowadzenia ewidencji dróg wewnętrznych oraz ich oznakowania,

10) wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych i w sprawie poboru opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych,

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzyć Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr OR/59/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie sprawowania przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zarządu drogami wewnętrznymi, stanowiącymi własność i współwłasność Miasta Chorzów oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie do wykonywania zadań w zakresie dróg wewnętrznych, położonych w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.                                                                                                        

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załacznik do Zarządzenia OR.185.2021 ]

pobierz plik: [ Załącznik Nr 2 do Zarządzenia OR.185.2021 ]osoba odpowiedzialna za treść: Zdzisław Moskal, dnia: 2021-07-22
utworzony: 22-07-2021 / modyfikowany: 16-12-2022
wprowadził(a): Anita Badura
rejestr zmian

Stopka serwisu