Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAOGŁOSZENIA URZĘDOWENIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE NA SPRZEDAŻ

Treść strony

wersja do druku
powrót | ul. Klonowa

Prezydent Miasta Chorzów

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ulicy Klonowej

 

Dane geodezyjne: działka o numerze geodezyjnym 1296/4 o powierzchni 100 m2, KA1C/00019443/7.

 

Działka położona jest w południowej części miasta Chorzów w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka gruntowa, niezabudowana, porośnięta roślinnością. Teren działki ogrodzony. Działka posiada kształt nieregularny, powodujący problemy w optymalnym zagospodarowaniu. Przez działkę przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się słup linii wysokiego napięcia.

 

Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Cena wywoławcza: 13.000,00 zł

 

Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona zostanie o należny podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Wadium w wysokości 2.600,00 zł uczestnicy przetargu winni wpłacić przelewem na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto na prawach powiatu, ul. Rynek 1, 41 – 500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 w terminie najpóźniej do dnia 2.12.2021 r. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Chorzów. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, uczestnicy przetargu winni złożyć najpóźniej do dnia 2.12.2021 r. do godziny 15:00, w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, pokój 425.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1,

II piętro, sala 236 dnia 7 grudnia 2021 r. o godz. 9:00

 

Nabywca akceptuje, że Miasto Chorzów nie będzie ponosiło odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które występują lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości lub rekultywacji terenu, dokonanej na mocy decyzji albo rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży. Ponadto Miasto Chorzów nie będzie odpowiadało za konieczność poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów, związanych z zabezpieczeniem terenu, a wynikających z faktu usytuowania przedmiotowej nieruchomości na terenach objętych ograniczeniami zabudowy kubaturowej, z uwagi na występujące pustki po starej, płytkiej eksploatacji węgla kamiennego. W umowie sprzedaży nabywca zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu.

W dniu 22.09.2021 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, bliżej opisanej w pkt 1 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta www.chorzow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe warunki przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 425,tj. od poniedziałku do środy od godz. 7:30 – 15:00, w czwartki od godz. 7:00– 17:00 oraz w piątki od godz. 7:00-13:00, tel. 32 416 50 00 wew. 453, e-mail: sobkiewicz_m@chorzow.eu.

Prezydent Miasta Chorzowa ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 osoba odpowiedzialna za treść: Sobkiewicz Monika, dnia: 2021-09-30
utworzony: 05-10-2021 / modyfikowany: 06-10-2021
wprowadził(a): Monika Banik
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów