Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.267.2021

Zarządzenie Nr OR . 267 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 listopada 2021 roku

w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa albo współwłasność Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Chorzów, względem których Miasto Chorzów pełni rolę wynajmującego oraz ustalania odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotowych lokali.

Na podstawie art. 4 pkt. 9b1, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 20 pkt 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 7 ust. 1, art. 8 i art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

Do ustalania stawek czynszu w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa albo współwłasność Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Chorzów, względem których Miasto Chorzów pełni rolę wynajmującego, z zastrzeżeniem § 2, stosuje się odpowiednio zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chorzów.

§ 2.

  1. Stawki czynszu za lokale, o których mowa w § 1, ustala się w wysokości wynikającej z obowiązujących umów najmu tych lokali, w przypadku gdy stawka czynszu jest wyższa niż maksymalna określona niniejszym zarządzeniem.
  2. W przypadku lokali, o których mowa w § 1, zajmowanych bez tytułu prawnego stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych oraz Dyrektorowi Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie pod nadzorem III Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2022r.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2021-11-16
utworzony: 17-11-2021 / modyfikowany: 17-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu