Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2007

OR/1/2007 z dn. 2 stycznia 2007 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr IV w dniu 21 grudnia 2007 roku.

OR/2/2007 z dn. 2 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego.

OR/3/2007 z dn. 3 stycznia 2007 r. w sprawie gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej.

OR/4/2007 z dn. 9 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora SP ZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego w Chorzowie.

OR/5/2007 z dn. 15 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zlecania, w trybie otwartego konkursu ofert, zadań publicznych Chorzowa z obszaru polityki społecznej, w tym pomocy społecznej oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

OR/6/2007 z dn. 16 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/7/2007 z dn. 16 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Chorzów lub własność prywatną, a pozostających w zarządzie Gminy Chorzów.

OR/8/2007 z dn. 16 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla w Maciejkowicach.

OR/9/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia jednego obwodu głosowania w wyborach do Rady Osiedla Maciejkowice.

OR/10/2007 z dn. 19 stycznia 2007 r. w sprawie lokowania ogłoszeń i informacji prasowych Miasta.

OR/11/2007 z dn. 19 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych.

OR/12/2007 z dn. 24 stycznia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/59/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie sprawowania przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zarządu drogami wewnętrznymi, stanowiącymi własność i współwłasność Miasta Chorzów oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów do wykonywania zadań w zakresie dróg wewnętrznych, położonych w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.

OR/13/2007 z dn. 24 stycznia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/69/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie sprawowania przez Zakład Komunalny PGM w Chorzowie zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność i współwłasność Miasta Chorzów.

OR/14/2007 z dn. 24 stycznia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/76/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

OR/15/2007 z dn. 24 stycznia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/11/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a położonych na terenie Chorzowa.

OR/16/2007 z dn. 24 stycznia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/12/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad użytkowania słupów ogłoszeniowych stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR/17/2007 z dn. 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu przez działki stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Huty Batory S.A. w upadłości, przez działki stanowiące własność Miasta Chorzów oraz przez działki stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położone w Chorzowie przy ul. Leśnej - na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości władnących, którzy korzystają z torów kolejowych usytuowanych również na nieruchomościach obciążonych.

OR/18/2007 z dn. 31 stycznia 2007 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2007.

OR/19/2007 z dn. 2 lutego 2007 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w m. Chorzów w 2007 roku.

OR/20/2007 z dn. 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej w osiedlu Maciejkowice.

OR/21/2007 z dn. 6 lutego 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie.

OR/22/2007 z dn. 6 lutego 2007 r. w sprawie powierzenia obowiązków Sekretarzowi Miasta.

OR/23/2007 z dn. 7 lutego 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/33/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/24/2007 z dn. 7 lutego 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/15/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

OR/25/2007 z dn. 13 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2007".

OR/26/2007 z dn. 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Chorzów kosztów przygotowania i wydania dziennika budowy.

OR/27/2007 z dn. 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad korzystania z karnetów na mecze Klubu Sportowego Ruch - Chorzów.

OR/28/2007 z dn. 14 lutego 2007 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr V w dniu 1 lutego 2007 roku.

OR/29/2007 z dn. 19 lutego 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/51/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR/30/2007 z dn. 20 lutego 2007 r. w sprawie określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Chorzów.

OR/31/2007 z dn. 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2007 roku.

OR/32/2007 z dn. 23 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych w 2007 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/33/2007 z dn. 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej Święty Florian.

OR/34/2007 z dn. 1 marca 2007 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VI w dniu 27 lutego 2007 roku.

OR/35/2007 z dn. 5 marca 2007 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego.

OR/36/2007 z dn. 8 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Chorzów na 2007 rok.

OR/37/2007 z dn. 8 marca 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczenstwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów".

OR/38/2007 z dn. 12 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/39/2007 z dn. 15 marca 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/61/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Zespołu ds. uregulowania spraw związanych z ewidencją środków trwałych stanowiących majątek Miasta Chorzów i Skarbu Państwa.

OR/40/2007 z dn. 16 marca 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.I-0153/22/2001 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz ustalenia regulaminu pracy Zespołu.

OR/41/2007 z dn. 23 marca 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/77/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 12 października 2006 r. w sprawie zasad eksponowania transparentó nad ulicą Wolności i ulicami przyległymi.

OR/42/2007 z dn. 3 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr VII w dniu 29 marca 2007 roku.

OR/43/2007 z dn. 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia jednostek usuwających pojazdy z drogi na koszt własciciela oraz parkingów strzeżonych na terenie Chorzowa, na których pojazdy usunięte będą umieszczone.

OR/44/2007 z dn. 18 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/3/07 Rady Osiedla Maciejkowice w Chorzowie z dnia 29 marca 2007 roku.

OR/45/2007 z dn. 18 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzęzie Miasta Chorzów.

OR/46/2007 z dn. 17 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
1) Przedszkola Nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14 w Chorzowie
2) Przedszkola Nr 3 przy ul. Cieszyńskiej 21 w Chorzowie
3) Przedszkola Nr 11 przy ul. Czystej 12 w Chorzowie
4) Przedszkola Nr 16 Integracyjnego przy ul. Brzozowej 9 w Chorzowie
5) Przedszkola Nr 22 przy ul. Brzezińskiej 1a
6) Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Dąbrowskiego 36 w Chorzowie
7) Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Dyrekcyjnej 3 w Chorzowie
8) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. S. Batorego 37 w Chorzowie.

OR/47/2007 z dn. 23 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2007 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/48/2007 z dn. 23 kwietnia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/36/2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów".

OR/49/2007 z dn. 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/70/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR/50/2007 z dn. 24 kwietnia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/46/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 17 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
1) Przedszkola Nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14 w Chorzowie
2) Przedszkola Nr 3 przy ul. Cieszyńskiej 21 w Chorzowie
3) Przedszkola Nr 11 przy ul. Czystej 12 w Chorzowie
4) Przedszkola Nr 16 Integracyjnego przy ul. Brzozowej 9 w Chorzowie
5) Przedszkola Nr 22 przy ul. Brzezińskiej 1a
6) Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Dąbrowskiego 36 w Chorzowie
7) Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Dyrekcyjnej 3 w Chorzowie
8) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. S. Batorego 37 w Chorzowie.

OR/51/2007 z dn. 24 kwietnia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/33/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/52/2007 z dn. 25 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Chorzowie na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.

OR/53/2007 z dn. 30 kwietnia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/108/05 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/54/2007 z dn. 7 maja 2007 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjetych na sesji Nr VIII w dniu 26 kwietnia 2007 roku.

OR/55/2007 z dn. 8 maja 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/46/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 17 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
1) Przedszkola Nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14 w Chorzowie
2) Przedszkola Nr 3 przy ul. Cieszyńskiej 21 w Chorzowie
3) Przedszkola Nr 11 przy ul. Czystej 12 w Chorzowie
4) Przedszkola Nr 16 Integracyjnego przy ul. Brzozowej 9 w Chorzowie
5) Przedszkola Nr 22 przy ul. Brzezińskiej 1a
6) Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Dąbrowskiego 36 w Chorzowie
7) Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Dyrekcyjnej 3 w Chorzowie
8) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. S. Batorego 37 w Chorzowie.

OR/56/2007 z dn. 15 maja 2007 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Leśnej.

OR/57/2007 z dn. 15 maja 2007 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. 11-go Listopada.

OR/58/2007 z dn. 15 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Wincentego Janasa.

OR/59/2007 z dn. 15 maja 2007 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu użytkowego położonego w Chorzowie przy ul. Powstańców 28/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/60/2007 z dn. 22 maja 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Chorzów kosztów przygotowania i wydania dziennika budowy.

OR/61/2007 z dn. 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Profilaktycznych badań kału na krew utajoną dla mieszkańców Chorzowa w 2007 r.” oraz powołania Komisji Konkursowej

OR/62/2007 z dn. 4 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr IX w dniu 31 maja 2007 roku.

OR/63/2007 z dn. 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/34/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 w sprawie zasad organizacji i finansowania Miejskich Rozgrywek Sportowych Szkół.

OR/64/2007 z dn. 13 czerwca 2007 r. w sprawie pozyskania możliwości dysponowania lokalami mieszkalnymi w zasobie nie będącym własnością Gminy Chorzów.

OR/65/2007 z dn. 13 czerwca 2007 r. w sprawie wykonanie Uchwały Nr XIII/236/2003 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/66/2007 z dn. 19 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Legnickiej.

OR/67/2007 z dn. 22 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/68/2007 z dn. 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Jana Kilińskiego.

OR/69/2007 z dn. 29 czerwca 2007 r. w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy A. Krajowej 105 stanowiącej własność Miasta Chorzów oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 4623/190 o powierzchni 407m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 18076, służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu.

OR/70/2007 z dn. 2 lipca 2007 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XI w dniu 28 czerwca 2007 roku.

OR/71/2007 z dn. 4 lipca 2007 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

OR/72/2007 z dn. 4 lipca 2007 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej "Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego" Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach.

OR/73/2007 z dn. 10 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2007 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/74/2007 z dn. 11 lipca 2007 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego "DOMBUD" S.A. w Katowicach na gruncie położonym w Chorzowie, przy ul. Franza Waxmana.

OR/75/2007 z dn. 13 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/76/2007 z dn. 17 lipca 2007 r. w sprawie zasad udostępniania pomieszczeń tymczasowych.

OR/77/2007 z dn. 17 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/78/2007 z dn. 17 lipca 2007 r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów ewidencji majątku trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta Chorzów oraz jednostki organizacyjne Miasta i Skarbu Państwa.

OR/79/2007 z dn. 2 sierpnia 2007 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie, przy ul. Władysława Reymonta 7,  w części dotyczącej działki nr 2/8.

OR/80/2007 z dn. 6 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2007 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/81/2007 z dn. 6 sierpnia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/65/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/236/2007 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR/82/2007 z dn. 8 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji.

OR/83/2007 z dn. 8 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

OR/84/2007 z dn. 13 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XII w dniu 9 sierpnia 2007 roku.

OR/85/2007 z dn. 22 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OR/86/2007 z dn. 23 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie, najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

OR/87/2007 z dn. 1 września 2007 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania miejskich rozgrywek sportowych szkół.

OR/88/2007 z dn. 3 września 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. ks. Piotra Skargi.

OR/89/2007 z dn. 31 sierpnia 2007 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego.

OR/90/2007 z dn. 3 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania oraz wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej.

OR/91/2007 z dn. 5 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Chorzów obowiązkowej akcji odszczurzania.

OR/92/2007 z dn. 5 września 2007 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wiczystego ustanowionego na gruncie położonym w Chorzowie, przy ul. Władysława Reymonta 7, w części dotyczącej działki nr 2/8.

OR/93/2007 z 5 września 2007 r. w sprawie naliczania obniżonej stawki czynszowej za wynajem lokali mieszkalnych.

OR/94/2007 z dn. 5 września 2007 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIII w dniu 30 sierpnia 2007 roku.

OR/95/2007 z dn. 7 września 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/51/04 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR/96/2007 z dn. 7 września 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/97/2007 z dn. 10 września 2007 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad realizacji wniosków kierowanych do Gminy Chorzów o wypłatę odszkodowań za okres oczekiwania na wskazanie lokalu socjalnego.

OR/98/2007 z dn. 12 września 2007 r. w sprawie przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

OR/99/2007 z dn. 12 września 2007 r. w sprawie przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia.

OR/100/2007 z dn. 13 września 2007 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r.

OR/101/2007 z dn. 17 września 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/70/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR/102/2007 z dn. 18 września 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/100/04 z dnia 23 listopada 2004 roku o organizacji systemu wczesnego ostrzegania w mieście Chorzów.

OR/103/2007 z dn. 19 września 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/40/05 z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie".

OR/104/2007 z dn. 21 września 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie, najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR/105/2007 z dn. 25 września 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/27/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zasad korzystania z karnetów na mecze Klubu Sportowego Ruch - Chorzów.

OR/106/2007 z dn. 26 września 2007 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Chorzowie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21 października 2007 r.

OR/107/2007 z dn. 1 października 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/33/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR/108/2007 z dn. 2 października 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu miasta jednostkom i zakładom budżetowym na realizację programów w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i współpracy z zagranicą.

OR/109/2007 z dn. 3 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Profilaktycznych badań słuchu wśród chorzowskich dzieci przedszkolnych w 2007 r." oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR/110/2007 z dn. 4 października 2007 r. w sprawie zasad funkcjonowania Rady Sportu Miasta Chorzów.

OR/111/2007 z dn. 5 października 2007 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XV w dniu 27 września 2007 roku.

OR/112/2007 z dn. 8 października 2007 r. w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na gruncie położonym w Chorzowie przy ul. ks. Augustyna Strzybnego 3.

OR/113/2007 z dn. 15 października 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. ks. bpa Arkadiusza Lisieckiego.

OR/114/2007 z dn. 29 października 2007 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVI w dniu 25 października 2007 roku.

OR/115/2007 z dn. 1 listopada 2007 r. w sprawie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie zimowym 2007/2008.

OR/116/2007 z dn. 31 października 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki stanowiące własność Miasta Chorzów, położone w Chorzowie przy ul. Henryka Sienkiewicza.

OR/117/2007 z dn. 31 października 2007 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 4/5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR/118/2007 z dn. 8 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych usytuowanych w budynkach będących własnością lub w zarządzie gminy Chorzów.

OR/119/2007 z dn. 12 listopada 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/77/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR/120/2007 z dn. 12 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Gdańskiej.

OR/121/2007 z dn. 12 listopada 2007 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie.

OR/122/2007 z dn. 16 listopada 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/11/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. Wynajmu Lokali Mieszkalnych.

OR/123/2007 z dn. 19 listopada 2007 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie na gruntach położonych w Chorzowie, przy ul. Farnej i Jubileuszowej.

OR/124/2007 z dn. 20 listopada 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/110/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad funkcjonowania Rady Sportu Miasta Chorzów.

OR/125/2007 z dn. 22 listopada 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/86/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 23 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie, najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

OR/126/2007 z dn. 22 listopada 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XV/233/07 Rady Miasta Chorzów z dn. 27/09/2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym są one usytuowane.

OR/127/2007 z dn. 28 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/128/2007 z dn. 5 grudnia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.I-0137a/17/98 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 października 1998 r. w sprawie określenia okresów używalności sortów mundurowych oraz ustalenia zasad pokrywania przez Urząd Miasta kosztów czyszczenia i konserwacji umundurowania pracowników Straży Miejskiej.

OR/129/2007 z dn. 6 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego przy ogłaszaniu przetargów, negocjacji i zawieraniu umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR/130/2007 z dn. 7 grudnia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/127/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR/131/2007 z dn. 10 grudnia 2007 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVII w dniu 29 listopada 2007 roku.

OR/132/2007 z dn. 11 grudnia 2007 r. o zmianie Zarządzen ia Nr OR/70/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 października 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR/133/2007 z dn. 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Biura Euro 2012 w Chorzowie.

OR/134/2007 z dn. 18 grudnia 2007 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/59/04 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania prowizyjnego pracowników samorządowych wykonujących egzekucję należności pieniężnych.

OR/135/2007 z dn. 18 grudnia 2007 r. w sprawie procedury postępowania przy udzielaniu pomocy repatriantom mieszkającym na terenie Miasta Chorzów.

OR/136/2007 z dn. 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta w 2008 roku.

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2007-12-27
utworzony: 21-12-2006 / modyfikowany: 23-02-2012
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów