Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJINFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIONA NA WNIOSEK

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2018

WYKAZ INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH NA WNIOSEK W 2018 ROKU

 

 

OR-I.1431.1.1.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopii wszystkich umów, jakie Urząd Miasta zawierał w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

OR-I.1431.1.2.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanych na terenie miasta Chorzów inwestycji.

OR-I.1431.1.3.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stosowania niektórych przepisów KPA w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.4.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. mapy zasadniczej, baz danych, cyfrowej mapy ewidencji gruntów i budynków.

OR-I.1431.1.5.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. protokołu z postępowania pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach na terenie miasta Chorzów".

OR-I.1431.1.6.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyników przetargów na najem lub dzierżawę, należących do Miasta nieruchomości od początku 2017 r.

OR-I.1431.1.7.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewnienia doraźnej opieki bezdomnym zwierzętom oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2017 r.

OR-I.1431.1.8.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwał Rady Gminy ustalających sposób naliczania, poboru i wysokości opłaty adiacenckiej.

OR-I.1431.1.9.2018 - wniosek o udostępnienie informacji dot. budżetu jaki w 2018 r. Miasto Chorzów planuje przeznaczyć na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta.

OR-I.1431.1.10.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy zawartej w 2017 r. na utrzymanie i konserwację fontann miejskich.

OR-I.1431.1.11.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. poszerzenia monitoringu miejskciego o kolejne kamery oraz lokalizacji dotychczasowych kamer.

OR-I.1431.1.12.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. d ecyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielniu pozwolenia na budowę z ostatnich 3 lat dla określonego terenu.

OR-I.1431.1.13.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. potwierdzeń dostarczenia odpowiedzi na wniosek o u odstępnienie informacji publicznej nr OR-I.1431.1.190.2017.

OR-I.1431.1.14.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości kwoty dotacji przypadających na jednego ucznia w listopadzie 2017, grudniu 2017 i styczniu 2018 r. w różnych szkolnych formach kształcenia.

OR-I.1431.1.15.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przyjętych przez Urząd Miasta rozwiązań w zakresie centralizacji rozliczeń VAT.

OR-I.1431.1.16.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. imprez masowych mających miejsce na terenie Chorzowa w latach 2016-2017.

OR-I.1431.1.17.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji umowy Nr IK/14/101 z dn. 01.10.2014 r.

OR-I.1431.1.18.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości ławek w mieście Chorzów.

OR-I.1431.1.19.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planów przebudowy ul. Katowickiej.

OR-I.1431.1.20.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kryteriów minimalnej punktacji pozwalającej na wpisanie na listę osób uprawnionych za lata 2016 i 2017 r. oraz ilości wniosków o przydział lokalu z zasobów gminy Chorzów.

OR-I.1431.1.21.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programów komputerowych i aplikacji, jakie posiada Gmina w swoich zasobach i na których pracują pracownicy Urzędu.

OR-I.1431.1.22.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, Programu Usuwania Azbestu oraz aktualizacji ewidencji zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami.

OR-I.1431.1.23.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby dzieci we wszystkich przedszkolach publicznych w miejście Chorzów w latach 2008-2016.

OR-I.1431.1.24.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zobowiązań zaciągniętych przez gminę Chorzów w latach 2005 - 2009 w walutach obcych.

OR-I.1431.1.25.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. możliwości inwestycji w przestrzeni publicznej z inicjatywy mieszkańca.

OR-I.1431.1.26.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. skanów umów na usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew, krzewów oraz usługi wykonania trawników, adaptacji budynku w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19.

OR-I.1431.1.27.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji nr 99 z dn. 17.04.2018 r,. o pozwoleniu na budowę domów jednorodzinnych w Chorzowie przy ul. Głównej.

OR-I.1431.1.28.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydatków, jakie zostały poniesione przez Urząd Miasta Chorzów oraz jednostki w 2014 i 2015 r. w związku z 23 Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce 11.01.2015 r.

OR-I.1431.1.29.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planów inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.

OR-I.1431.1.30.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopii decyzji i wniosków o pozwoleniu na budowę wydanych w okresie od 01.05.2017 - p1.03.2018 r. dla farm fotowoltanicznych/instalacji fotowoltanicznych, turbin wiatrowych.

OR-I.1431.1.31.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopii umów wiążących gminę, których przedmiotem jest świadczenie na rzecz gminy usług w zakresie obsłui prawnej, w tym reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami ścigania i władzy publicznej oraz trybu w jakim zostały zawarte.

OR-I.1431.1.32.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. referencji jakie zostały wystawione wykonawcy robót dla zadania "Budowa Trasy Średnicowej odc. Chorzów - Świętochłowice" oraz inwestorowi zastępczemu.

OR-I.1431.1.33.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. czasu ustawienia pojemnika na odpady w rejonie ul. Piotra Skargi w Chorzoiwe oraz informacji o ilości deklaracji dot. odpadów w związku z użytkowaniem garaży za lata poprzednie.

OR-I.1431.1.34.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej, podjętych uchwał przez radę miasta, przeprowadzonych konsultacji społecznych, interpelacji radnych, petycji kierowanych do rady miasta i prezydenta miasta.

OR-I.1431.1.35.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podatku od nieruchomości za 2017 r.

OR-I.1431.1.36.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planu zarządzania kryzysowego.

OR-I.1431.1.37.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania szkoły podstawowej, w której prowadzone są zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

OR-I.1431.1.38.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. obsługi bankowej miasta, dokonywania transakcji waluty obcej, realizacji inwestycji w 2018 r., korzystania z kredytu w ramach obsługi bankowej oraz emisji obligacji.

OR-I.1431.1.39.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta za rok 2017.

OR-I.1431.1.40.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. korzystania z katalogu branży artystycznej POMART przy realizacji imprezy artystycznej.

OR-I.1431.1.41.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działania jednostek pomocniczych (dzielnic i osiedli).

OR-I.1431.1.42.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby formularzy podatkowych złożonych przez podatników w formie elektronicznej.

OR-I.1431.1.43.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wymiany i likwidacji pieców węglowych w latach 2014 - 2017.

OR-I.1431.1.44.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu jednostek na terenie miasta, które przyjmują wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz prawa jazdy oraz ilości złożonych wniosków w latach 2016 - 2017.

OR-I.1431.1.45.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji w gminie Chorzów programu rządowego "Mieszkanie Plus".

OR-I.1431.1.46.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości osób zatrudnionych w Urzędzie miasta na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych.

OR-I.1431.1.47.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w roku 2017 i 2018.

OR-I.1431.1.48.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. treści protokołu, wraz z załącznikami, z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

OR-I.1431.1.49.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. partycypacji publicznej w mieście - ankieta.

OR-I.1431.1.50.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. portalu elktronicznego zamówień publicznych wdrażanego w Urzędzie Miasta.

OR-I.1431.1.51.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dostępnej w gminie listy organizacji pozarządowych.

OR-I.1431.1.52.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów odbioru, ilości odpadów komunalnych w gminie w latach 2013-2018.

OR-I.1431.1.53.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. współpracy z kancelarią prawną, której przedmiotem jest świadczenie przez ten podmiot usług bieżącego doradztwa podatkowego na rzecz Miasta.

OR-I.1431.1.54.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podania ilości dzieci, które w roku 2017 nie dostały się do przedszkoli publicznyych, dostały się do przedszkoli niepublicznych, dostały się do przedszkoli niepublicznych.

OR-I.1431.1.55.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wprowadzenia w mieście Chorzów czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

OR-I.1431.1.56.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wprowadzenia w mieście Chorzów czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

OR-I.1431.1.57.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Planu Gospodarki Odpadami.

OR-I.1431.1.58.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wprowadzenia opłaty reklamowej.

OR-I.1431.1.59.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy dla działek nr 1161/51, 1162/51, 983/36.

OR-I.1431.1.60.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o WZ i ZT, o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości przy ul. Głównej 31 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.61.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

OR-I.1431.1.62.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stowarzyszeń, które otrzymały 2 2018 r. dotację na prowadzenie sekcji piłki nożnej mężczyzn.

OR-I.1431.1.63.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy zawartej przez gminę z podmiotem świadczącym usługi doradztwa podatkowego.

OR-I.1431.1.64.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2017.

OR-I.1431.1.65.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanych lub zrealizowanych przetargów na dostawę kawy lub usługę związaną z obslugą ekspresu do kawy.

OR-I.1431.1.66.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podjęcia przez Radę Miasta Chorzów uchwały na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektow małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

OR-I.1431.1.67.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby etatów w Urzędzue Miasta na dzień 31.12.2017 r.

OR-I.1431.1.68.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2019-2020 - zestawienia danych identyfikacyjnych punktów poboru energii.

OR-I.1431.1.69.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępniania przez gimnę w latach 2010-2017 majątku do jednostek powiązanych, które nie są objęte obowiązkiem centralizacji rozliczeń VAT razem z gminą.

OR-I.1431.1.70.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. systemu monitoringu wizyjnego w Chorzowie.

OR-I.1431.1.71.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego "Budowa parkingu i nowego oświetlenia przy ul. Beskidzkiej 15-19".

OR-I.1431.1.72.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zapytań ofertowych, które wpłynęły od oferentów na cenę wynajmu toalet przenośnych na imprezę "Powitanie Lata" w dn. 22.06.2018 r.

OR-I.1431.1.73.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wdrożenia RODO.

OR-I.1431.1.74.2018 - wniosek o udostępnienie inofrmacji publicznej dot. zakupu butli i dystrybutorów z wodą do Urzędu Miasta.

OR-I.1431.1.75.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. postępowania przetargowego na dostawę notebooków, monitorów, urządzeń drukujących.

OR-I.1431.1.76.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania społecznych rad i komisji w mieście Chorzów.

OR-I.1431.1.77.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowania w roku 2017 działalności klubów sportowych.

OR-I.1431.1.78.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. formy prowadzenia przedszkoli w latach 2006-2017 oraz ich finansowania.

OR-I.1431.1.79.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uzyskania przez placówki przedszkolne sprzętu elektronicznego od wydawcy edukacyjnego.

OR-I.1431.1.80.2018 - wniosek o udostępnienie informcji publicznej dot. realizacji w gminie proramów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

OR-I.1431.1.81.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy zawartej w dn. 29.12.2015 r. pomiędzy Miastem Chorzów, a PTS Alba Sp. z o.o.o. na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach na terenie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.82.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania komunikacji miejskiej.

OR-I.1431.1.83.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. obsługi bankowej oraz transakcji w walucie obcej.

OR-I.1431.1.84.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oceny istniejącego stanu w zakresie zarządzania projektami.

OR-I.1431.1.85.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wynagrodzenia i innych środków w ramach pełnionych obowiązków w Urzędzie i instytucjach należących do miasta oraz działalności Pani Magdaleny Sekuły jako pełnomocnika prezydenta.

OR-I.1431.1.86.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykorzystanych przez miasto mediów społecznościowych.

OR-I.1431.1.87.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rejestru złożonych wniosków i pozwoleń na budowę.

OR-I.1431.1.88.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości mieszkańców zamieszkujących Gminę Chorzów oraz sposobu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta.

OR-I.1431.1.89.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. miejskiego systemu minitoringu.

OR-I.1431.1.90.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

OR-I.1431.1.91.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rejestru złożonych wniosków i pozwoleń na budowę.

OR-I.1431.1.92.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych.

OR-I.1431.1.93.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. operatu szacunkowego dla wyceny działek.

OR-I.1431.1.94.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały Rady Miasta w sprawie Dyrektora Zakładu Komunalnego PGM.

OR-I.1431.1.95.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzenia mediów (gazeta, radio, telewizja).

OR-I.1431.1.96.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosku o dofinansowanie do modernizacji ogrzewania.

OR-I.1431.1.97.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przetargu na obsługę prawną jednostki.

OR-I.1431.1.98.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. projektów w obszarze Data Ceenter/Serwerowni - zakup systemów chłodzenia, zasilania, monitoringu, szaf.

OR-I.1431.1.99.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. utrzymania czystości w Chorzowie.

OR-I.1431.1.100.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. terminu rozpoczęcia i harmonogramu prac remontu torowiska wraz z jezdnią przy ul. 3-go Maja w Chorzowie.

OR-I.1431.1.101.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwał Rady Miasta Chorzów w sprawie ograniczeń w sprzedaży napojów alkoholowych.

OR-I.1431.1.102.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w gminie.

OR-I.1431.1.103.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zawieranych przez Urząd Miasta umów ubezpieczenia.

OR-I.1431.1.104.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zawartych umów w zakresie doradztwa podatkowego, w tym podatku VAT.

OR-I.1431.1.105.2018 - wniosek o udostępnienei informacji publicznej dot. dofinansowania do Zielonych Szkół ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

OR-I.1431.1.106.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. polityki mieszkaniowej w gminie Chorzów.

OR-I.1431.1.107.2018 - wniosek o udostępnienei informacji publicznej dot. ilości przyznanych mieszkań komunalnych w latach 2010-2018 r.

OR-I.1431.1.108.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zawartych umów pomiędzy Urzędem Miasta a ViS Media Sp. z o.o.

OR-I.1431.1.109.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. poprawy efektywności energetycznej.

OR-I.1431.1.110.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. imprez masowych jakie miały miejsce i są planowane w roku 2018 i 2019.

OR-I.1431.1.111.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowania KS Ruch Chorzów.

OR-I.1431.1.112.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. obsługi prawnej Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.113.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o pozwoleniu na budowę turbin wiatrowych i frarm fotowotaicznych.

OR-I.1431.1.114.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wspierania przedsiębiorstw przez gminę - ankieta.

OR-I.1431.1.115.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy z ADM Serwis Sp. z o.o. m.in. na odśnieżanie miasta w dniu 1 grudnia 2016 r.

OR-I.1431.1.116.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług za okresy sprzed 01.01.2017 r.

OR-I.1431.1.117.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykonywania przez pracowników szkół podległych Miastu zadań związanych z procedowaniem zbiorowych zakupów dystrybutorów wody.

OR-I.1431.1.118.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. świadczenia przez gminę nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w 2016 i 2017 r.

OR-I.1431.1.119.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

OR-I.1431.1.120.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansów miasta.

OR-I.1431.1.121.2018 - wniosek o udostępnienei informacji publicznej dot. wysokości stawki bazowej czynszu lokalów mieszkalnych w zasobach ZK PGM oraz innych opłat i możliwości wykupu mieszkania.

OR-I.1431.1.122.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawowanej przez Gminę opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

OR-I.1431.1.123.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pozwoleń na budowę, jakie zostały wydane w latach 1981-1990 dla nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Krakowskiej.

OR-I.1431.1.124.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. akcji odstrzału dzików w Parku Śląskim.

OR-I.1431.1.125.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów funkcjonowania urzędu i ilości wydanych dokumentów Urzędowych w latach 2013-2018.

OR-I.1431.1.126.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania w Urzędzie Miasta Chorzów punktu fotograficznego.

OR-I.1431.1.127.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji kontroli w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Chorzowie.

OR-I.1431.1.128.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania funduszu sołeckiego.

OR-I.1431.1.129.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przetargu nieograniczonego na "Adaptację budyku wraz z dobudową podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych w nowej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19 w Chorzowie".

OR-I.1431.1.130.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. dotacji dla przedszkoli niepublicznych, liczby dzieci w przedszkolach publicznych.

OR-I.1431.1.131.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. upoważnienia dla dyrektora centrum do poszczególnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

OR-I.1431.1.132.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta.

OR-I.1431.1.133.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu pojazdów, którymi PTS Alba Sp. z o.o. wykonuje usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.134.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zatrudnienia pracownika Zakładu Komunalnego PGM.

OR-I.1431.1.135.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wybranych wniosków o pozwolenie na budowę za lata 2016-2018.

OR-I.1431.1.136.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. patroli i blokowania kół przez Straż Miejską.

OR-I.1431.1.137.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nakładów finansowych gminy ponoszonych na funkcjonowanie oświaty w latach 2007-2017.

OR-I.1431.1.138.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu prowadzenia oraz wyników badań składu odpadów z terenu miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.139.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby zameldowań.

OR-I.1431.1.140.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby miejsc w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

OR-I.1431.1.141.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. nieruchomości przy ul. Targowej oraz Lokalnych Standardów Urbanistycznych.

OR-I.1431.1.142.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy na monitoring mediów.

OR-I.1431.1.143.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości szkół i przedszkoli na terenie Chorzowa.

OR-I.1431.1.144.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. elektronizacji zamówień publicznych.

OR-I.1431.1.145.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanych polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy.

OR-I.1431.1.146.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kształcenia specjalnego.

OR-I.1431.1.147.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zapytania ofertowego na druk kart wyborczych do Rady Miasta oraz na Prezydenta Miasta.

OR-I.1431.1.148.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. imprez masowych, które odbyły się na terenie Stadionu Śląskiego w latach 2015-2017.

OR-I.1431.1.149.2018 - wniosek o udostępnienei informacji publicznej dot. wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Miasta Chorzów w latach 2015-2018.

OR-I.1431.1.150.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. elektronicznego systemu do obsługi zamówień publicznych, systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw i Biuletynu Informacji Publicznej.

OR-I.1431.1.151.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. infrastruktury sportowej w mieście.

OR-I.1431.1.152.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. utrzymania zieleni miejskiej.

OR-I.1431.1.153.2018 - wniosek o udostępnienei informacji publicznej dot. elektronicznego systemu głosowań radnych i transmitowania obrad Rady Miasta.

OR-I.1431.1.154.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. przez Fundację Honeste Vivere w Warszawie.

OR-I.1431.1.155.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działalności promocyjnej i marketingowej Miasta Chorzów.

OR-I.1431.1.156.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. postępowań o pozwolenie na budowę oraz wydanych pozwoleń w roku 2018 r. dla działki przy ul. Szpitalnej/16 Lipca.

OR-I.1431.1.157.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości firm oraz ilości zarejestrowanych pojazdów przez pracodawców.

OR-I.1431.1.158.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. osoby odpowiedzialnej za realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

OR-I.1431.1.159.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. faktury wystawionych na PHU DAGDA i treści decyzji administracyjnej dot. odstrzału dzików.

OR-I.1431.1.160.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. infrastruktury teleinformatycznej.

OR-I.1431.1.161.2018 - wniosek o udostępnienei informacji publicznej dot. zezwoleń na urzymanie psów ras uznanych za agresywne w latach 2015-2018.

OR-I.1431.1.162.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby uczniów szkół i przedszkoli w roku 217/2018 oraz liczby urodzonych dzieci w latach 2015-2017 na terenie gminy.

OR-I.1431.1.163.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości dotacji oświatowych dla przedszkoli niepublicznych w latach 2017-2018 oraz informacji o liczbie dzieci w przedszkolach publicznych.

OR-I.1431.1.164.2018- wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. wysokości dotacji przez Stowarzyszenie ,,Szkoła Przyszłości''.

 OR-I.1431.1.165.2018- wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. pomocy osobom uzależnionym od alkoholu.

OR-I.1431.1.166.2018- wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. transmisji głosowań na sesji Rady Miasta.

OR-I.1431.1.167.2018- wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. ochrony zdrowia w Chorzowie.

OR-I.1431.1.168.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. regulaminu obsługi komunikacyjnej ul. Wolności.

OR-I.1431.1.169.2018 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miasta.

 

Rejestr wydanych pozwoleń na budowę w 2018 r.

 

 

Wyłączenia jawności danych osobowych w dokumentach dokonała Pani Anita Badura, Pani Joanna Garba, Pani Katarzyna Kowalska oraz Pani Renata Sulowska - pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Kadr na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.).
osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2017-12-27
utworzony: 13-12-2017 / modyfikowany: 21-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów