Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót STOWARZYSZENIA I FUNDACJESTOWARZYSZENIA

Treść strony

wersja do druku
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE - WYDZIAŁ SO

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH - WYDZIAŁ SO

Obowiązuje od 20.05.2016r

 

 

Numer kolejny

w ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów do ewidencji

1.Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

 

2.Teren działania stowarzyszenia zwykłego

 

3.Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszania zwykłego

Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Status organizacji pożytku publicznego

Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

 

Likwidator stowarzyszenia zwykłego

 

Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

 

 

Uwagi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1/16

 Stowarzyszenie
    Rodzinne
  "Dar Serca
   J.Pawła II"

 28.10.2016r.

    - wpis

1.Działalność charytatywna,działalność związana z rozwojem świadomości społecznej,przeciwdziałanie patologiom społecznym
i uzależnieniom, działalność na rzecz wsparcia osób starszych, samotnych, niezaradnych życiowo, niepełnosprawnych, itp....

2. Rzeczpospolita Polska

3. Organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju, współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
i podmiotami, wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych
i seniorów, organizowanie spotkań, prelekcji i szkoleń, itp....

    41-500 
   Chorzów,
ul.Powstańców
     70/3

Przedstawiciel:
     Beata 
   Adamczyk

      Brak

 01.10.2016 r. - uchwalenie

       -

          -

         -

         -

 

2/16

 Stowarzyszenie "Nasz Chorzów"

 29.11.2016r.

    - wpis

1.Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju lokalnej społeczności

 

 

2.Rzeczpospolita Polska

 

 

3.Zrzeszanie obywateli o różnych poglądach bez względu na przekonania, kształtowanie świadomości społecznej w poczuciu patriotycznego obowiązku obywatelskiego względem Rzeczypospolitej Polskiej, wspieranie idei samorządności i działań na rzecz zwiększenia świadomości i odpowiedzialności za lokalną społeczność, opracowywanie programów społecznych, gospodarczych i promocyjnych, organizowanie odczytów i spotkań, szerzenie wiedzy o regionie, itp...

 41-500 Chorzów,
Aleja Bojowników o Wolność i Demokrację 46

 Zarząd:

Jerzy Bogacki-Prezes,

Piotr Snaczke- Z-ca prezesa,

Marek Chrupała - Skarbnik,

Marek Zawierta - Sekretarz,

Kamil Krzysiński - Członek zarządu

      Brak

       14.11.2016 r.

- uchwalenie

       -

          -

          -

          -

 

  3/16

 Stowarzyszenie

"Spokojna Dzielnica"

 01.12.2016r

    - wpis

1.Dążenie o prawo do spokojnego zamieszkiwania oraz spokojnego korzystania w miejscu zamieszkania członków, dążenie do utrzymania w czystości okolic ul. Bytkowskiej w Chorzowie oraz działanie na rzecz prowadzenia zgodnej z prawem działalności podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie dzielnicy Chorzów Stary, wywieranie wpływu na organy administracji rządowej i samorządowej celem egzekwowania prawa przez podmioty łamiące powszechnie obowiązujące przepisy i zasady współżycia społecznego, inne działania na rzecz członków stowarzyszenia i dobra ogółu

2.Miasto Chorzów, terytorium Unii Europejskiej

3.Organizowanie protestów, sporządzanie pism, wniosków oraz innych działań na rzecz stowarzyszenia, a także podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu realizację postulatów stowarzyszenia, organizowenie konferencji,przygotowywanie i wydawanie materiałów i publikacji o charakterze wewnętrznym (biuletyn, materiały edukacyjne), prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia, współpracę z organizacjami o podobnych celach działania

 41-503 Chorzów,

ul. Bytkowska 13

 Przedstawiciel: Piotr Kozak

 Brak

 09.11.2016 r. - uchwalenie

 05.09.2018r. -

zmiana par.8 ust.2

 -

 -

 -

 18.01.2019r. -wycofanie wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia

 

4/17

 Stowarzyszenie "Oldboje Ruchu  Chorzów"

 04.01.2017r

    - wpis

 1.Propagowanie i kultywowanie tradycji Klubu Sportowego Ruch Chorzów, integrowanie i organizowanie środowiska byłych piłkarzy Ruchu Chorzów oraz osób związanych z klubem, propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz rekreacji, podejmowanie działań na rzecz pomocy byłym zawodnikom klubu i innych osób potrzebujących pomocy, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, itp...

2.Rzeczpospolita Polska

3.Pracę społeczną swoich członków, współpracę z władzami samorządowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami, klubami, itp...

   41-500 

  Chorzów,

ul.Powstańców

     70/3

    Zarząd:

Stanisław Gawenda - Prezes,

Roman Grzybowski - Wiceprezes,

Witold Bula - Wiceprezes

    Komisja

   Rewizyjna:

Ryszard Ochota - Przewodniczący,

Dariusz Zając - Zastępca Przewodniczącego,

Krzysztof Pasieka- członek

 05.12.2016r

 -uchwalenie

 -

 -

 -

 -

 

 5/17

 Stowarzyszenie  "Nasz Park"

 

 08.05.2017r

     - wpis

1. Ochrona WPKiW im. Gen.J. Ziętka SA w Chorzowie jako dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Regionu i przeciwstawianie się działaniom sprzecznym z ideą jego utworzenia, a w szczególności przeciwdziałanie:

- przeznaczaniu Parku na cele inne niż wypoczynek, rekreacja i kultura,

- parcelacji Parku, ograniczaniu terenu Parku oraz zasobów jego fauny i flory,

- ograniczaniu dostępu do Parku mieszkańcom Śląska i zwiedzającym,

- prywatyzacji Parku, ochrona wszelkich zasobów zieleni w województwie śląskim tj. parków, skwerów, zieleńców, plant, alei oraz drzew i krzewów na osiedlach, w ciągach pieszych i pasach drogowych itp. zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zarządy dróg, ulic i mostów, inne firmy oraz urzędy miast i gmin, podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej mieszkańców Śląska oraz szacunku dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Regionu, w tym utrzymywanie historycznych nazw terenów i obiektów, promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu itp...

2. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz mieszkańców województwa śląskiego.

3. wyrażanie opinii oraz przedkładanie wniosków i zapytań we wszelkich sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia, udział w postępowaniach administracyjnych w charakterze strony, organizowanie spotkań na temat ochrony terenów zielonych i innych ważnych spraw publicznych celem pozyskania opinii oraz nowych członków i sympatyków Stowarzyszenia, współpraca z mediami na rzecz ochrony i zachowania zasobów WPKiW i innych terenów zielonych, organizowanie społeczności lokalnych oraz wolontariatu wokół ochrony parków i innych zasobów zieleni itp...   

 41-503 Chorzów, ul.Bytkowska 11  

        Zarząd:

    Przewodniczący

   - Elżbieta Mądry

  Wiceprzewodniczący

 -Zdzisław Matuszewski,

      Sekretarz:

    -Eugeniusz 

     Marcinkowski,

   Członek zarządu:

 -Janusz Kminikowski

      Komisja  

     Rewizyjna:

 Przewodniczący:

 -Zdzisław Pacholak,

 Członek:

 -Alicja Szwajcok,

 Członek:

 -Henryk Sibiński

 

 29.03.2017r

 - uchwalenie

       -

         -

         -

         -

 

 6/17

 Stowarzyszenie

"Boruta Chorzów"

 18.09.2017r

     - wpis

1. Propagowanie ruchu motocyklowego, sportów motocyklowych oraz szeroko pojętej turystyki motocyklowej, pomoc członkom stowarzyszenia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, wspomaganie działalności charytatywnej poprzez organizowanie i udział w imprezach, prowadzenie własnej działalności charytatywnej, upowszechnianie wiedzy technicznej dotyczącej motocykli

2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizowanie imprez oraz szkoleń w celu doskonalenia techniki jazdy motocyklem, zapewnianie poradnictwa technicznego dla posiadaczy motocykli, organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, charytatywnych, kulturalnych (np. zloty, koncerty), prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów stowarzyszenia, propagowanie i popularyzowanie imprez motocyklowych i turystyki motocyklowej, pozyskiwanie sponsorów dla celów statutowych

    41-500          Chorzów,  ul.Rynek 13/4

   Przedstawiciel:

  Marcin Smutek

          Brak

  22.08.2017r

  -uchwalenie

        -

          -

          -

          -

 

 7/18

 Stowarzyszenie Przyjaciół "Batko"

 25.01.2018r.

   - wpis

 1.Wspieranie działalności ZST nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie,

pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na rozwój szkoły, wspieranie szkoły w organizacji przedsięwzięć kulturalnych, społecznych, sportowych, edukacyjnych oraz krajoznawczych, aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz współpracy ze szkołą

 2.Teren Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, Kościołem Ewangelickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami, w tym naukowymi oraz osobami fizycznymi dla realizacji celów regulaminu, prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz Szkoły, współpraca z organizacjami międzynarodowymi, gromadzenie funduszy na działalność stowarzyszenia, wspieranie działalności innowacyjnej szkoły, inna działalność korzystna dla realizacji celów Stowarzyszenia

 

 

 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 6A

 

  Przedstawiciel:

    Jan Laske

          Brak

 19.01.2018r. -

   uchwalenie

        -

          -

        -

          -

 

 8/18

 Stowarzyszenie "Błekitny Anioł"

 18.04.2018r.

 - wpis

 1.Działalność charytatywna, działalność na rzecz pomocy dzieciom i dorosłych chorych i niepełnosprawnych w szczególności dotkniętych chorobą odkleszczową - Borelioza, działalność na rzecz promowania kultury, itp.

 2.Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych, inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność regulaminową stowarzyszenia, organizowanie spotkań, prelekcji, warsztatów i szkoleń itp.

 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3

 Przedstawiciel:

Mirosława Cogiel

         Brak

 

 13.04.2018  -  uchwalenie

        -

          - 

          -

1.Wniosek do Sądu o rozwiązanie -02.04.2019r.

2.Wycofanie wniosku o rozwiązanie stowarzyszenia -18.04.2019r

 

9/18

 Stowarzyszenie "Klub Aktywnych Rodzin"

 

 19.04.2018r.

- wpis

 

1.Działanie na rzecz rodzin - propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego z całą rodziną, propagowanie zdrowego stylu życia i uprawiania róźnych sportów, wspólne organizowanie imprez tematycznych w siedzibie stowarzyszenia przy kawie, herbacie i czymś słodkim, poszerzenie wiedzy kulturalnej dzieci i dorosłych, odkrywanie i pielęgnowanie pasji i zdolności artystycznych itp...

2.Województwo śląskie

3.organizowanie wspólnych gier, zabaw, wycieczek i warsztatów tematycznych dla całej rodziny, aktywny udział w zawodach sportowych, organizowanie zawodów i treningów np. biegowych, organizacja m.in. andrzejek, mikołajek, balu karnawałowego, wielkanocnego zbierania pisanek, organizowanie wspólnych wyjść do teatru, muzeum, kina, opery, filharmonii na festiwale itp...

 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3

 Przedstawiciel:

Agnieszka Adamiec-Trutwin

          Brak

 

 16.04.2018r -

  uchwalenie

       -

           -

         -

           -

 

 10/18

 Stowarzyszenie "Górnośląska Grupa Rekonstrukcyjna"

 

14.05.2018r.

- wpis

 

 1.Promowanie historii miasta, regionu i kraju, szerzenie nauk historycznych wśród mieszkańców regionu, promowanie miasta na imprezach rekonstrukcyjnych

 2.Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, kraje europejskie

 3.Udział w imprezach organizowanych przez miasto, organizowanie wyjazdów na imprezy rekonstrukcyjne w Polsce i za granicą, organizowanie imprez rekonstrukcyjnych

 

 41-500 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6

 

 

  Przedstawiciel:

  Michał Franiasz

 

          Brak

 17.04.2018r -

  uchwalenie

       -

          -

         -

          -

 

 11/18

 Chorzowskie  Stowarzyszenie Modelarzy

 21.05.2018r.

- wpis

 1.Rozwój zainteresowań modelarskich, politechnizacja dzieci i młodzieży, aktywizacja ludzi starszych, aktywny wypoczynek i rekreacja, popularyzacja sportów lotniczych

 2.Obszar Rzeczpospolitej Polskiej

 3.Spotkania i wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych i pilotażowych, wpajanie dzieciom i młodzieży pozytywnych wzorców i zachowań, uczestnictwo w imprezach modelarskich i lotniczych

 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3

  Przedstawiciel:

  Jacek Żywczok

          Brak

 19.04.2018r -

  uchwalenie

       -

          -

         -

          -

 

12/18

  Stowarzyszenie Przyjaciół Parku  Śląskiego

 

 21.05.2018r.

- wpis

 

 1.Promowanie Metropolii dla mieszkańców, parków i ogrodów, postaw obywatelskich, ekologia, promocja aktywności społecznie użytecznej, samopomoc w rozwiązywaniu spraw i problemów itp...

 2.Teren Rzeczpospolitej Polskiej

 3.Akcje społeczne, zebrania otwarte dla wszystkich zainteresowanych, organizacja konferencji, kongresów, spotkań z ekspertami i organami wykonawczymi władzy publicznej, samorządowej, ustawodawczej itp...

 41-500 Chorzów, ul.Powstańców 70a

  Przedstawiciel:

  Dariusz Olejniczak

          Brak

 17.05.2018r -

  uchwalenie

       -

          -

         -

         -

 

 13/18

 Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców

 21.05.2018r.

- wpis

 1.Promowanie postaw obywatelskich, organizacja życia społecznego, samopomoc w rozwiązywaniu spraw i problemów, promocja lokalnej społeczności i ideii Metropolii jako centrum życia województwa Śląskiego, krzewienie, kultury, sportu i wiedzy itp...

 2.Teren Rzeczpospolitej Polskiej

 3.Akcje społeczne, organizację konferencji, kongresów, prowadzenie akcji szkoleniowych, wychowawczych, kulturalnych i imprez sportowych, promowanie aktywnego sposobu życia, zaangażowania społecznego itp...

 41-500 Chorzów, ul.Powstańców 70a

  Przedstawiciel:

  Dariusz Olejniczak

          Brak

 17.05.2018r -

  uchwalenie

       -

          -

         -

         -

 

14/18

 Stowarzyszenie Egzaminatorów i Rzeczoznawców Ruchu Drogowego

 25.06.2018r.

- wpis

1.Krzewienie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, przepisach ruchu drogowego, kulturze ruchu drogowego i innych procedurach lub aktach z tym związanych, obrona praw i godności egzaminatora, rzeczoznawcy oraz osób trzecich poszkodowanych w wyniku nieprawidłowego stosowania przepisów, poprawa znajomości poprawa znajomościruchu drogowego przez obywateli i władze publiczne.

2.Teren Rzeczpospolitej Polskiej

3.Współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi oraz partiami politycznymi, współpraca ze środkami masowego przekazu oraz administracją państwową, samorządową, spółdzielniami, wspólnotami, współpraca z wyspecjalizowanymi placówkami profesjonalnie zajmującymi się szkoleniem, doszkalaniem i egzaminowaniem kierowców, a także odpowiednimi służbami jak Policja, Straże, Inspekcje, wydawanie opinii i ekspertyz w zakresie obejmującym cele stowarzyszenia itp...

 41-500 Chorzów,

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 64a/3           

 Zarząd:

Cezary Stryjak - Prezes,

Ryszard Wachowicz - Wiceprezes,

Józef Filo - Sekretarz

          Brak

 

 10.05.2018r -

  uchwalenie

       -

          -

         -

           -

 

15/18

 Stowarzyszenie Patriotyczne Silesia Superior

 25.06.2018r.

- wpis

 1.Popularyzacja i pogłębianie wiedzy o historii Górnego Śląska, jego ludności, tradycjach, kulturze i obyczajach, integrowanie społeczności wokół tradycyjnych polskich wartości kulturowych, wspieranie działań kulturalnych na Górnym Śląsku, promocja Górnego Śląska i jego historii itp...

2.Teren Rzeczpospolitej Polskiej

3.Organizowanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę wartośći kultury materialnej i intelektualnej regionu Górnego Śląska, inicjowanie i wspieranie działań służących propagowaniu kultury i świadomości tradycji oraz dorobku kulturalnego Polski a zwłaszcza Górnego Śląska, popularyzację historii, tradycji i dorobku kulturalnego Polski oraz Górnego Śląska itp...

 41-500 Chorzów, ul. Zgrzebnioka 58

         Zarząd:

Mariusz Siwoń - Prezes, Damazy Ćwikowski - członek, Jakub Miska - członek, Arkadiusz Kopeć - członek, Dariusz Węcki - członek

          Brak

 

 27.04.2018r. - 

   uchwalenie

        -

           

 

  13.06.2019r

  - uchwała o 

   rozwiązaniu

         -

           -

 

16/19

 Stowarzyszenie Chorzowskich Mam

 06.02.2019r.

- wpis

 1.Działność na rzecz integracji lokalnej, działalność na rzecz promowania kultury, organizowanie warsztatów, prelekcji, festynów, imprez okolicznościowych, rozpowszechnianie aktywności fizycznej poprzez turystykę, sport i rekreację itp...

 2.Teren Rzeczpospolitej Polskiej

 3.Organizowanie spotkań, prelekcji, warsztatów i szkoleń, integrowanie się osób chorych i niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa poprzez organizowanie wspólnych wyjść, warsztatów, spotkań, organizowanie festynów, wycieczek, zajęć sportowych i zawodów, inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność regulaminową Stowarzyszenia itp...

 41-500 Chorzów, ul. Powstańców 70/3

      Przedstawiciel:

     Izabela Herma

          Brak

 31.01.2019r -

  uchwalenie

        -

           -

          -

           -

 Adres do korespondencji:

41-500 Chorzów,

ul. 3 Maja 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Zieliński, dnia: 2017-05-08
utworzony: 07-09-2016 / modyfikowany: 13-08-2019
wprowadził(a): Joanna Garba
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów