Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEEwidencja działalności gospodarczej

Treść strony

wersja do druku
powrót | Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej  

Ogólny opis
1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki.
2. Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do CEIDG informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenia dokonuje się
poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników lub zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej
na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia
wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.
4. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia
wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
5. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
6. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
7. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub w kilku takich spółkach.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).
3. Dokument może być złożony przez osobę zainteresowaną lub pełnomocnika legitymującego się dowodem osobistym i posiadającego pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł
lub wpisanego w CEIDG. Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo w CEIDG.

Sposób dostarczania dokumentów
1. Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
• Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.
• Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.
2. Formularz w formacie pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy, o ile urząd zamieścił taki formularz.
3. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
• Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
• Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
• Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy ją wysłać na adres:
Urząd Miasta Chorzów,
Wydział Działalności Gospodarczej,
ul. Rynek 1,
41-500 Chorzów
W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.

lub złożyć osobiście w Wydziale Działalności Gospodarczej,
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,
parter - pokój nr 4.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00
czwartek – w godz. 7.30 – 17.00
piątek – w godz. 7.30 – 13.00

Opłaty
1. Wniosek jest wolny od opłat.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1). dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Zgłoszenie zawieszenia dokonywane jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG pod warunkiem, że wniosek jest poprawny.
2. Zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku
ze strony internetowej CEIDG.
3. CEIDG przesyła drogą elektroniczną odpowiednie dane zawarte we wniosku o zawieszenie działalności do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu,
do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a także do:
a. Głównego Urzędu Statystycznego,
b. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Na stronie internetowej www.biznes.gov.pl .
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
Informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej,
parter - pokój nr 4
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 32 416 51 61 lub 32 4165000 wew. 5160, 5161, 5162


Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) tzw. RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem podanych danych osobowych zawartych we wniosku jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: tel: 324165432, email: iod@chorzow.eu;
3) przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do wydania zaświadczenia z prowadzonych rejestrów związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego i aktami wykonawczymi; realizacja następuje w przypadku danych:
- art. 6 ust. 1 lit.c), e) RODO – obowiązek ciążący na administratorze, na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego;
4) zgromadzone dane nie będą udostępniane;
5) zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) zgromadzone dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;
7) istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania podanych danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa ul. Stawki 2;
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego; ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku;
10) podane dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

pobierz plik: [ Wniosek CEIDG-1 ważny do 12.12.2021 ]

pobierz plik: [ Wniosek CEIDG-1 ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2023-04-06
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 06-04-2023
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu