Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | INFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH

INFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH

 

Uwaga!

Uiszczając opłaty za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew, oznaczyć rodzaj wpłaty (w przypadku podatków należy oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata) i starannie opisać dane wnoszącego opłatę.

 

OPŁATA SKARBOWA


1. dla płatności krajowych w PLN
URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

2. dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)
URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW


PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 

 

 


INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 

Wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości w Chorzowie dokonujemy wyłącznie na indywidualne rachunki bankowe, które otrzymujecie Państwo w Zawiadomieniach doręczanych drogą pocztową. Należności można także regulować w opłatomacie znajdującym się w holu Urzędu Miasta.

W przypadku jeśli zawiadomienie zostało zagubione lub nie otrzymaliście Państwo zawiadomienia o indywidualnym numerze konta prosimy o pilny kontakt z Wydziałem Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska pod nr telefonu 32 416 50 00 wew. 104, 287, 313, 277, gdzie zostanie Państwu wystawiony duplikat zawiadomienia.

 

Rachunek bankowy dla jednorazowych płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla podatników, którzy nie otrzymali jeszcze indywidualnego numeru rachunku bankowego:

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku: PL 21 1050 1214 1000 0023 9928 4351

wpłaty z tytułu:

 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • usługi dodatkowe (wywóz gruzu) w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi

 

RACHUNEK BANKOWY PRZEZNACZONY DO OBSŁUGI PŁATNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

1. dla płatności krajowych w PLN :

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku: 36 1050 1214 1000 0023 4669 2524

 

2. dla płatności zagranicznych (numer rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku: PL 36 1050 1214 1000 0023 4669 2524

wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego 
 • opłaty targowej,

 

WYBRANE NUMERY KONT BANKOWYCH DLA WPŁAT NIEPODATKOWYCH:

 


RACHUNEK BIEŻĄCY PRZEZNACZONY DO OBSŁUGI BUDŻETU

 

1. dla płatności krajowych w PLN :

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku: 18 1050 1214 1000 0023 4669 2557


2. dla płatności zagranicznych (numer rachunku w formacie IBAN)

 

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.

 

Nr rachunku: PL 18 1050 1214 1000 0023 4669 2557

 

Konto dochodów Urzędu Miasta

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A

Nr rachunku:
82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
 

wpłaty między innymi z tytułu:

 • opłat za pozwolenie wodno-prawne,
 • opłat za kartę wędkarską,
 • mandaty, grzywny i inne kary pieniężne wystawione przez Straż Miejską,
 • dochody z tytułu reklam,
 • opłaty za zezwolenia, licencje, zaświadczenia na transport drogowy oraz opłaty za egzamin na taxi,
 • wpłaty z tytułu opłaty produktowej,
 • opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych,
 • opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • opłaty za wydanie czasowych pozwoleń,
 • opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego,
 • opłata za indywidualną interpretację podatkową.

 

Konto dochodów budżetu Miasta

URZAD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A

Nr rachunku: 11 1050 1214 1000 0023 6700 1282

wpłaty m.in. z tytułu:

 • I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Miasta Chorzów
 • odpłatnego nabycia nieruchomości na własność (w tym lokali)
 • opłat za trwały zarząd, użytkowanie nieruchomości Miasta Chorzów
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w zakresie gruntów będących własnością Miasta Chorzów
 • renty planistycznej
 • opłat adiacenckich
 • opłat z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości będących własnością Miasta Chorzów
 • opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych, upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 • sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków i innych materiałów i informacji oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego i koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wpłat należności z tytułu najmu, dzierżawy, bezumownego korzystania z gruntu i służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Miasta Chorzów - dokonuje się wyłącznie na indywidualne rachunki bankowe

 

Konto depozytowe

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A

Nr rachunku: 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671

wpłaty między innymi z tytułu:

 • wadiów przetargowych,
 • kaucji,

 • depozytu jako zabezpieczenia roszczeń w zakresie gospodarowania odpadami.

 


Konto zabezpieczenia robót

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A

Nr rachunku: 90 1050 1214 1000 0010 0310 0029

Wpłaty zabezpieczeń należytego wykonania umów.

 


K
onto dochodów budżetu Państwa 

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A

Nr rachunku: 38 1050 1214 1000 0022 1502 6531

wpłaty między innymi z tytułu:

 • I opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa 
 • odpłatnego nabycia nieruchomości na własność
 • opłat za zarząd, trwały zarząd, użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym  w prawo własności w zakresie gruntów będących własnością Skarbu Państwa
 • opłat za dowody osobiste, opłat za udostępnianie danych osobowych z gmninnego zbioru meldunkowego
Wpłat należności z tytułu najmu, dzierżawy, bezumownego korzystania z gruntu i służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa  - dokonuje się wyłącznie na indywidualne rachunki bankowe.

 

Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku: 68 1050 1214 1000 0023 5837 2494

Wpłaty z tytułu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez Organ Egzekucyjny.

 

INFORMACJA O ZMIANACH W SPOSOBIE DOKONYWANIA OPŁAT ROCZNYCH ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - OD 1 STYCZNIA 2016 R.

Od 1 stycznia 2016 r. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Chorzowie (płatne w terminie do 31 marca każdego roku) należy uiszczać wyłącznie na indywidualne rachunki bankowe utworzone dla każdego płatnika.

Informacje o numerze indywidualnego rachunku bankowego dostarczane/wysyłane są do poszczególnych płatników od połowy grudnia 2015 r.

Płatnicy, którzy do dnia 15 lutego 2016r. nie otrzymają swojego indywidualnego rachunku bankowego, a chcieliby wcześniej uiścić opłatę roczną, mogą uzyskać informację o numerze swojego indywidualnego rachunku bankowego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
- w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: IV piętro, pokoje: 423, 434
- w przypadku nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów: IV piętro, pokoje: 436, 434osoba odpowiedzialna za treść: Bianka Gruszczyńska-Mikrut, dnia: 2010-01-17
utworzony: 22-04-2008 / modyfikowany: 10-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu