Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót URZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | ULGI PODATKOWE

 

ULGI PODATKOWE

 

I. WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI NIESTANOWIĄCEJ POMOCY PUBLICZNEJ (DLA PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI) BĄDŹ STANOWIĄCEJ POMOC PUBLICZNĄ (DLA PRZEDSIĘBIORCÓW) UDZIELANEJ W RAMACH POMOCY DE MINIMIS

 

KLIKNIJ BY POBRAĆ: WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

KLIKNIJ BY POBRAĆ: INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM PODATNIKA

KLIKNIJ BY POBRAĆ: FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

 

 

II. WNIOSEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW O UDZIELENIE ULGI W POSTACI ODROCZENIA LUB ROZŁOŻENIA NA RATY STANOWIĄCEJ POMOC PUBLICZNĄ MAJĄCĄ NA CELU WSPARCIE GOSPODARKI W KONTEKŚCIE TRWAJĄCEJ EPIDEMII COVID-19

 

KLIKNIJ BY POBRAĆ: WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19

KLIKNIJ BY POBRAĆ: FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC W ZWIĄZKU Z COVID-19

 

 

 

1. Przedmiot postępowania


Rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych zostały ujęte w art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, z którego wynika, iż organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;  
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Z kolei według art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej w szczególności:

 • które nie stanowią pomocy publicznej;
 • które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 • które stanowią pomoc publiczną.

 

2. Wymagane dokumenty


Aby ubiegać się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku (lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami) bądź umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych i opłat lub w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę należy złożyć:

 • WNIOSEK (nie ma określonej formy, jednakże na górze strony znajduje się przykładowy wzór; w przypadku współwłasności, każdy współwłaściciel powinien złożyć odrębny wniosek).

Ponadto:

w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

 • informację o sytuacji majątkowej firmy;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał
  w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go lat, albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie
  w sprawie;

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • informację o stanie majątkowym podatnika i osób wspólnie z nim prowadzących gospodarstwo domowe (do pobrania poniżej);
 • udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości bądź zeznania podatkowe za ten okres;
 • inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie;

w przypadku pozostałych osób fizycznych:

 • informację o stanie majątkowym podatnika i osób wspólnie z nim prowadzących gospodarstwo domowe (do pobrania poniżej);
 • dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów netto podatnika i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu);
 • w przypadku braku uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę - potwierdzenie z PUP statusu osoby bezrobotnej (lub przedłożenie kopii dowodu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych);
 • udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika;
 • kopię ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego;
 • zaświadczenie z OPS o udzielonej pomocy;
 • inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie;

w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

 • informację o stanie majątkowym podatnika i osób wspólnie z nim prowadzących gospodarstwo domowe (do pobrania poniżej);
 • dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów netto podatnika i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu);
 • w przypadku braku uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę - potwierdzenie z PUP statusu osoby bezrobotnej (lub przedłożenie kopii dowodu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych);
 • udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika;
 • kopię ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego;
 • zaświadczenie z OPS o udzielonej pomocy;
 • inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się  pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 
A także inne dokumenty, o które wniesie organ podatkowy w wezwaniu, dla celów szczegółowej analizy sprawy.

 

3. Termin i sposób realizacji


Przyznanie ulgi bądź odmowa jej przyznania każdorazowo następuje w drodze decyzji. Zgodnie z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, załatwianie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu  2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

 

 

4. Załatwianie spraw


Sprawy związane z wnioskami załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych:

pokój nr 126 (I piętro)


Przyjmowanie stron:

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 

Wniosek można wysłać również na adres: Prezydent Miasta Chorzów, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów.

Ponadto istnieje także możliwość składania podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisanych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na adres skrytki ePUAP: /7d6dm0j6ln/skrytka


 

5. Tryb odwoławczy


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach - ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Chorzów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji podatnikowi.


 

6. Podstawa prawna


1. Art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1325 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.(Dz.U. z 2010 r., poz. 810)

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 350).


 

7. Dodatkowe informacje


1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. Natomiast w przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

3. Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Chorzów, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XIII/195/11 z dnia 27 października 2011 roku w drodze decyzji ustalana jest opłata prolongacyjna. Jednakże zgodnie ze zmianą do przedmiotowej uchwały wprowadzoną na posiedzeniu Rady Miasta Chorzów w dniu 16 kwietnia 2020 roku w Uchwale nr XXI/342/2020, opłaty prolongacyjnej nie nalicza się w decyzjach wydawanych w sprawach ulg w związku z wnioskiem złożonym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wprowadzonych z uwagi na zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innym, jeżeli wniosek ten złożony jest w związku z trudnościami spowodowanymi przedmiotowymi stanami.

4. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy publicznej, w tym formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz o pomoc publiczną, niestanowiącą pomocy de minimis, także w rolnictwie i rybołóstwie, znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów KLIKNIJ BY PRZEJŚĆ: UOKIK - pomoc publiczna


 

Prezydent Miasta Chorzów działający, jako organ podatkowy,

na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości:

 

1. KLIKNIJ BY POBRAĆ: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W ROKU 2020 W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY SPŁATĘ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ

2. KLIKNIJ BY POBRAĆ: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W ROKU 2020 W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ
osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2020-03-26
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 19-05-2021
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów