Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Treść strony

wersja do druku
powrót | ULGI PODATKOWE

 

Ulgi podatkowe – rozłożenie na raty podatku / zaległości podatkowej, odroczenie terminu płatności podatku / zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej.

 

Ogólny opis

1) Rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych zostały ujęte w art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, z którego wynika, iż organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;  
 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

2) Z kolei według art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej w szczególności:

 1. które nie stanowią pomocy publicznej;
 2. które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 3. które stanowią pomoc publiczną.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.

2. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

- informację o sytuacji majątkowej firmy;

- zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go lat, albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;

- inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie.

  

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

- informację o stanie majątkowym podatnika i osób wspólnie z nim prowadzących gospodarstwo domowe (do pobrania poniżej);

- udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika;

- zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości bądź zeznania podatkowe za ten okres;

- inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie.

 

 W przypadku pozostałych osób fizycznych:

- informację o stanie majątkowym podatnika i osób wspólnie z nim prowadzących gospodarstwo domowe (do pobrania poniżej);

- dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów netto podatnika i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu);

- w przypadku braku uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę - potwierdzenie z PUP statusu osoby bezrobotnej (lub przedłożenie kopii dowodu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych);

- udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika;

- kopię ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego;

- zaświadczenie z OPS o udzielonej pomocy;

- inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie;

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

- informację o stanie majątkowym podatnika i osób wspólnie z nim prowadzących gospodarstwo domowe (do pobrania poniżej);

- dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów netto podatnika i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu);

- w przypadku braku uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę - potwierdzenie z PUP statusu osoby bezrobotnej (lub przedłożenie kopii dowodu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych);

- udokumentowanie ponoszonych wydatków np. rachunki za czynsz, gaz, prąd, TV, koszty leczenia, ubezpieczenie i inne obciążenia budżetu domowego podatnika;

- kopię ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego;

- zaświadczenie z OPS o udzielonej pomocy;

- inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie;

- zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się  pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

  

A także inne dokumenty, o które wniesie organ podatkowy w wezwaniu, dla celów szczegółowej analizy sprawy.

  

3. Pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty), o ile w sprawie ustanowiono pełnomocnika.


 

 

FORMULARZE – WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI

 

KLIKNIJ BY POBRAĆ: WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

KLIKNIJ BY POBRAĆ: INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM PODATNIKA

KLIKNIJ BY POBRAĆ: FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

KLIKNIJ BY POBRAĆ: OŚWIADCZENIE

 

FORMULARZE - PEŁNOMOCNICTWO

 

Pełnomocnictwo szczególne – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK PPS-1

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPS-1

Pełnomocnictwo do doręczeń - KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK PPD-1

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń KLIKNIJ BY POBRAĆ: DRUK OPD-1

 

Sposób dostarczania dokumentów

 

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1) Złożyć drogą elektroniczną.

2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

41-500 Chorzów

Kancelaria Ogólna

parter, pokój nr 2

w godzinach pracy Urzędu.

 

2. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem sprawy związane z ulgami podatkowymi załatwiane są w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych pok. 126 (I piętro).

 

Przyjmowanie stron:

poniedziałek – środa – 7:30-15:00

czwartek – 7:30-17:00

piątek – 7:30-13:00

 

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

 

Pismem ogólnym przez ePUAP:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

lub dedykowanym formularzem (zależnym od usługi).

 

 

 

Opłaty

1. Złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jest wolne od opłat.


2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1) dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

31 1050 0161 5783 0122 2222 2222


2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW

MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ING Bank Śląski S.A.

kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW

PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

 

3) Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub w opłatomacie znajdującym się w Urzędzie Miasta.


4) Termin wniesienia opłaty:najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

  

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Terminy i sposób załatwienia sprawy regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

I piętro, pokój nr 126

 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:

32 4165000 wew. 490

3. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie są udzielane telefonicznie. Telefonicznie są udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania w sprawie.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO, informuje się, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, 41-500, ul. Rynek 1;
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - tel.: (32) 416 5432, e-mail: iod@chorzow.eu;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji obowiązków Prezydenta Miasta Chorzów, jako organu podatkowego, co zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia „…jest niezbędne do wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa…”, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane zgodnie z ww. przepisami, a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne, operatorowi pocztowemu oraz innym podmiotom świadczącym usługi na zlecenie organu podatkowego na podstawie zawartych umów;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zaświadczeń B5;
 7. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia oraz wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania;
 8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, za ich nie podanie mogą grozić sankcje prawne;
 10. źródła pozyskania danych osobowych określone zostały w art. 82b i art. 84 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ podatkowy pozyskuje również Pani/Pana dane osobowe od osób trzecich, stron prowadzonych postępowań, a także źródeł publicznie dostępnych;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

Prezydent Miasta Chorzów działający, jako organ podatkowy,

na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości:

 

ZA ROK 2023

1. KLIKNIJ BY POBRAĆ: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W ROKU 2023 W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY SPŁATĘ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ

2. KLIKNIJ BY POBRAĆ: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W ROKU 2023 W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ


ZA ROK 2022 

1. KLIKNIJ BY POBRAĆ: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W ROKU 2022 W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY SPŁATĘ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ

2. KLIKNIJ BY POBRAĆ: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W ROKU 2022 W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ
osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2020-03-26
utworzony: 02-10-2019 / modyfikowany: 22-05-2024
wprowadził(a): Beata Gruca
rejestr zmian

Stopka serwisu