Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2023 / REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Treść strony

wersja do druku
powrót | KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, Rynek 1.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chorzów - tel. 32 416 54 32, adres mailowy: iod@chorzow.eu  
 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO w celu realizowania zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1277 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) tj. w szczególności do:
  a) aktualizacji Centralnego Rejestru Wyborców,
  b) sporządzenia spisu wyborców,
  c) rozpatrzenia wniosku o dopisanie do spisu wyborów,
  d) uzyskania zaświadczania o prawie do głosowania,
  e) rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie wyborców,
  f) rozpatrzenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
  g) realizacji zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego;
  h) powołania obwodowych komisji wyborczych,
  i) wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.
 4. Zgromadzone dane będą przechowywane w formie elektronicznej i papierowej jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie odrębnego aktu prawa.
 5. Odbiorcami danych będą podmioty posiadającym upoważnienie ustawowe w tym zakresie szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli w tym między innymi: Komisarz Wyborczy, Krajowe Biuro Wyborcze, urzędnicy wyborczy, ponadto podmioty współpracujące z Miastem na podstawie zawartych umów (np. obsługa informatyczna).
 6. Zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
 8. Istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. 
 9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, istniej prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania jest niemożność załatwienia sprawy.


osoba odpowiedzialna za treść: Monika Libucka, dnia: 2023-08-28
utworzony: 28-08-2023 / modyfikowany: 31-08-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu