Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCH

Treść strony

wersja do druku
Zakres zadań

Do zadań Wydziału Zasobów Komunalnych należy:

 

1. Planowanie oraz bieżące monitorowanie dochodów budżetowych w zakresie następujących rodzajów dochodów:

1) wadiów zabezpieczających, wpłacanych przez osoby przystępujące do przetargu na wynajem lokali, a przekazanych na dochody Miasta z powodu odstąpienia od podpisania umowy najmu przez osoby wygrywające przetarg z przyczyn nie leżących po stronie Miasta,

2) kaucji zabezpieczających wpłacanych przez osoby wynajmujące lokale użytkowe zwolnione czasowo z opłaty czynszowej w zamian za wykonanie remontu wynajętego lokalu, przekazanych na dochody Miasta w sytuacji, kiedy najemca nie wywiąże się z postanowień umowy najmu dotyczących remontu lokalu w terminie przewidzianym tą umową.

 

2. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie następujących rodzajów wydatków:

1)  ogłoszeń prasowych w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami,

2)  wypłat odszkodowań właścicielom budynków mieszkalnych za czas oczekiwania na wskazanie przez Gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osobom uprawnionym do tego z mocy wyroku sądowego,

3)  zwrotów kaucji mieszkaniowych, wpłacanych w Urzędzie Miasta, z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach prywatnych.

 

3. Formułowanie założeń polityki miasta w zakresie:

1)  gospodarki lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi własność lub będących w dyspozycji Miasta,

2)  gospodarki lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będących w dyspozycji Miasta.

 

4. Podejmowanie i wykonywanie następujących czynności dla realizacji zadań:

1)  bieżąca współpraca z zarządcą lokali będących w dyspozycji Miasta,

2)  bieżąca analiza wykorzystania zasobów lokalowych,

3)  współpraca z innymi dysponentami lokali mieszkalnych w mieście.

 

5. Gospodarowanie w imieniu Prezydenta Miasta następującymi kategoriami mienia:

1)  lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi własność lub będących w dyspozycji Miasta,

2)  lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będących w dyspozycji Miasta.

 

7. Wykonywanie następujących czynności w zakresie gospodarki mieniem:

1)    prowadzenie spraw zagospodarowania pustostanów lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych będących w dyspozycji Miasta,

2)    prowadzenie spraw licytacji stawek przy wynajmie lokali za czynszem wolnym oraz lokali użytkowych,

3)    prowadzenie spraw rozpatrywania wniosków mieszkaniowych wynajmowanych za czynszem regulowanym decyzją Prezydenta Miasta,

4)    prowadzenie spraw zamian lokali mieszkalnych,

5)    prowadzenie spraw regulacji tytułów prawnych do zajmowanych lokali mieszkalnych,

6)    prowadzenie spraw podziału lokali mieszkalnych i wynajmu pomieszczeń przyległych,

7)    prowadzenie spraw rozpatrywania wniosków o udzielanie zgody na podnajem całości lub części lokalu mieszkalnego oraz lokali użytkowych,

8)    przygotowywanie na wniosek Zakładu Komunalnego „PGM”: aneksów do umów oraz rozwiązań umów na lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe,

9)    prowadzenie spraw o odzyskanie lokali opuszczonych przez najemcę,

10)  prowadzenie spraw wskazywania uprawnionym lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych oraz umów na ich wynajem,

11) prowadzenie spraw umów najmu lokali użytkowych,

12)  prowadzenie spraw rozpatrywania wniosków najemców lokali użytkowych o zgodę na przejęcie najmu lokali przez inne podmioty gospodarcze,

13)  prowadzenie spraw wypłat odszkodowań i zwrotów kaucji związanych z gospodarką lokalową,

14) prowadzenie spraw wynajmu lokali w zasobie innym niż gminny,

15) prowadzenie spraw wynajmu lokali zamiennych,

16) obsługa mieszkańców w zakresie gospodarki lokalowej,

 

8. Wykonywanie następujących czynności materialno-technicznych:

1) uzupełnianie ewidencji zasobu lokalowego Miasta, prowadzonej przez ZK „PGM”, o informacje związane z prowadzonymi sprawami w zakresie lokali mieszkalnych,

2) przygotowywanie decyzji o kwalifikacji lokali mieszkalnych i użytkowych na wniosek ZK „PGM”,

3) prowadzenie rejestru prowadzonych spraw i związanych z nimi dokumentów,

4) prowadzenie innych rejestrów wspomagających prowadzenie spraw,

5) wydawanie zaświadczeń osobom fizycznym będącym właścicielami budynków wielomieszkaniowych, potwierdzających ilość mieszkań zasiedlonych drogą decyzji administracyjnych o przydziale,

6) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu (lub nie) tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

 

9. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie:

1) wykonywanie okresowej analizy wysokości czynszów za lokale w innych zasobach,

2)  wykonywanie okresowych i bieżących analiz i opracowana w zakresie gospodarowania lokalami będącymi w dyspozycji Miasta.

 

10. Koordynacja współdziałania Prezydenta Miasta z  jednostkami organizacyjnymi miasta:

1) Zakład Komunalny "PGM".

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2016-06-14
utworzony: 13-06-2003 / modyfikowany: 14-06-2016
wprowadził(a): G M
rejestr zmian

Stopka serwisu