Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR

Treść strony

wersja do druku
Zakres zadań

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Kadr należy

 1. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie m.in. następujących rodzajów wydatków:
  1) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
  2) koszty szkolenia delegowanych pracowników,
  3) szkolenia bhp,
  4) studia pracownicze,
  5) koszty używania samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych na podstawie indywidualnych umów cywilno-prawnych,
  6) koszty przejazdów służbowych pracowników,
  7) badania lekarskie i szczepienia ochronne, refundacja kosztów zakupu okularów ochronnych przez pracowników,
  8) koszty egzekucyjne, opłaty sądowe i notarialne,
  9) koszty zastępstwa procesowego,
  10) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
  11) opłaty za prowadzenie obsługi prawnej Miasta i Urzędu Miasta.

 2. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki informacyjnej miasta:
  1) nadzór i koordynacja informacji wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej
  2) nadzór nad aktualnością, wprowadzanie i aktualizacja kart usług na platformie e-usług publicznych SEKAP,
  3) koordynacja rozpatrywania petycji składanych do Prezydenta Miasta Chorzów.

 3. Wykonywanie następujących czynności materialno - technicznych:
  1) prowadzenie ewidencji poleceń służbowych,
  2) prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji służbowych,
  3) prowadzenie ewidencji i zbioru zarządzeń Prezydenta,
  4) prowadzenie ewidencji i zbioru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Prezydenta,
  5) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
  6) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,
  7) prowadzenie rejestru umów i porozumień zawieranych przez Miasto i w imieniu Skarbu Państwa,
  8) prowadzenie rejestru skarg i wniosków mieszkańców,
  9) prowadzenie zbioru dokumentów związanych z udziałem miasta w związkach komunalnych, porozumieniach międzygminnych, stowarzyszeniach itp.,
  10) przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta.

 4. Wykonywanie następujących rodzajów wizji, przeglądów i inspekcji:
  1) kontrola bhp w gmachu Urzędu.

 5. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie:
  1) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządzeń Prezydenta dotyczących organizacji urzędu i innych – w zakresie działalności wydziału,
  2) koordynowanie opracowań i sprawozdań dotyczących działalności Urzędu,
  3) analiza oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane.

 6. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta:
  1) prowadzenie spraw osobowych Prezydenta i jego zastępców oraz pracowników Urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, w tym służby przygotowawczej,
  2) koordynacja udziału pracowników w szkoleniach,
  3) koordynacja i zlecanie przeprowadzania szkoleń bhp dla pracowników Urzędu,
  4) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji Urzędu w czasie stanu wyjątkowego i wojennego,
  5) koordynacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
  6) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  7) obsługa Kancelarii Ogólnej Urzędu i punktu Informacji,
  8) przyjmowanie i wysyłanie pism i poczty urzędowej, w tym przy użyciu komputerowego Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie,
  9) przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Chorzów dla pracowników Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz osób z poza Urzędu,
  10) prowadzenie w imieniu Miasta i Skarbu Państwa spraw przed sądami (zapewnienie zastępstwa procesowego),
  11) koordynacja obsługi administracyjno-biurowej spraw prowadzonych przez kancelarię prawną,
  12) prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej radcy prawnego Urzędu Miasta,
  13) obsługa biurowa sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza,
  14) prowadzenie archiwum zakładowego,
  15) koordynowanie czynności kancelaryjnych,
  16) udostępnianie archiwaliów osobom fizycznym i instytucjom,
  17) pomoc w porządkowaniu dokumentacji dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

 7. W ramach wydziału działają:
  1) Referat Organizacyjny (oznaczenie akt: OR-I),
  2) Referat Kadr (oznaczenie akt: OR-III),
  3) Referat Obsługi Kancelaryjnej (oznaczenie akt: OR-IV).

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2015-02-02
utworzony: 13-06-2003 / modyfikowany: 10-02-2021
wprowadził(a): G M
rejestr zmian

Stopka serwisu