Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR

Treść strony

wersja do druku
Zakres zadań

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Kadr należy

 

 1. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie m.in. następujących rodzajów wydatków:
  1) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
  2) koszty szkolenia delegowanych pracowników,
  3) szkolenia bhp,
  4) studia pracownicze,
  5) koszty używania samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych na podstawie indywidualnych umów cywilno-prawnych,
  6) koszty przejazdów służbowych pracowników,
  7) badania lekarskie i szczepienia ochronne, refundacja kosztów zakupu okularów ochronnych przez pracowników,
  8) koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, opłaty notarialne,
  9) kary, odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz osób fizycznych,
  10) opłaty za prowadzenie obsługi prawnej Miasta i Urzędu Miasta.

 2. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki informacyjnej miasta:
  1) nadzór i koordynacja informacji wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej
  2) nadzór i koordynacja udostępniania informacji publicznych na wniosek,
  3) koordynacja rozpatrywania petycji składanych do Prezydenta Miasta Chorzów.

 3. Wykonywanie następujących czynności materialno - technicznych:
  1) prowadzenie rejestru poleceń służbowych wydanych przez Prezydenta Miasta,
  2) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta,
  3) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Prezydenta,
  4) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,
  5) prowadzenie rejestru umów i porozumień zawieranych przez Miasto i w imieniu Skarbu Państwa,
  6) prowadzenie rejestru skarg i wniosków mieszkańców,
  7) prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji służbowych,
  8) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
  9) prowadzenie zbioru dokumentów związanych z udziałem miasta w związkach komunalnych, porozumieniach międzygminnych, stowarzyszeniach itp.,
  10) przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta,
  11) przekazywanie oświadczeń lustracyjnych do właściwego organu,
  12) prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem podmiotów, podległych Prezydentowi Miasta Chorzów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny przez dorosłych oraz osoby młodociane.

 4. Wykonywanie następujących rodzajów wizji, przeglądów i inspekcji:
  1) kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w gmachu Urzędu.

 5. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie:
  1) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządzeń Prezydenta dotyczących organizacji urzędu i innych, w tym w czasie stanu wyjątkowego i wojennego – w zakresie działalności wydziału,
  2) koordynowanie opracowań i sprawozdań dotyczących działalności Urzędu,
  3) analiza oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane.

 6. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta:
  1) prowadzenie spraw osobowych Prezydenta i jego zastępców oraz pracowników Urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, w tym służby przygotowawczej,
  2) koordynacja udziału pracowników w szkoleniach,
  3) koordynacja i zlecanie przeprowadzania szkoleń bhp dla pracowników Urzędu,
  4) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  5) przyjmowanie wniosków i deklaracji w zakresie PPK,
  6) realizacja obowiązku informacyjnego w zakresie PPK,
  7) prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem nieobecności w pracy pracowników Urzędu Miasta z tytułu urlopów, niezdolności do pracy, delegacji itp.,
  8) prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników Urzędu Miasta z tytułu odpracowań i godzin nadliczbowych,
  9) administrowanie platformy do sprawozdań GUS oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia w Urzędzie Miasta,
  10) przeprowadzanie weryfikacji osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
  11) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem samochodów prywatnych pracowników Urzędu do celów służbowych, w tym rozliczania przyznanych limitów,
  12) organizowanie staży oraz przygotowania zawodowego dla bezrobotnych, praktyk zawodowych w Urzędzie dla młodzieży szkół średnich i wyższych,
  13) organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem i dokumentowaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,
  14) przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Chorzów dla pracowników Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz osób z poza Urzędu,
  15) prowadzenie zbioru statutów oraz regulaminów miejskich jednostek organizacyjnych,
  16) obsługa administracyjno-biurowa radców prawnych Urzędu,
  17) koordynacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
  18) opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta,
  19) obsługa Punktu Informacji,
  20) przyjmowanie i wysyłanie pism i poczty urzędowej,
  21) prowadzenie sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza,
  22) prowadzenie archiwum zakładowego,
  23) koordynowanie czynności kancelaryjnych,
  24) udostępnianie archiwaliów osobom fizycznym i instytucjom,
  25) pomoc w porządkowaniu dokumentacji dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta,
  26) doręczenie korespondencji urzędowej do adresatów na terenie Miasta za pośrednictwem gońców
  27) potwierdzanie Profilu Zaufanego.

 7. W ramach wydziału działają:
  1) Referat Organizacyjny (oznaczenie akt: OR-I, OR-II)
  2) Referat Kadr (oznaczenie akt: OR-III)
  3) Referat Obsługi Kancelaryjnej (oznaczenie akt: OR-IV).

 
osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2015-02-02
utworzony: 13-06-2003 / modyfikowany: 09-08-2023
wprowadził(a): G M
rejestr zmian

Stopka serwisu