Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Treść strony

wersja do druku
Zakres zadań

Zakres zadań Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej

 

Do zadań Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej należy:

1.   Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie następujących rodzajów wydatków:

1)    opracowywania materiałów promocyjnych miasta,

2)    reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej (i innych mediów/nośników),

3)    zakupu gadżetów miejskich oraz elementów reklamy zewnętrznej,

4)    koordynacją działań związanych z budżetem obywatelskim,

5)    wydarzeń i działań promującymi miasto i aktywizujących społeczność lokalną oraz pobudzających zaangażowanie obywatelskie,

       organizacji kampanii społecznych,

6)    realizacji Miejskiego Programu Aktywizacji „Aktywny Chorzów”  na lata 2016 - 2020,

7)    realizacji programu Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa,

8)    uczestnictwa w imprezach targowych i wystawienniczych,

9)                współpracy z podmiotami działającymi na terenie miasta, województwa i kraju, realizującymi zadania z zakresu szeroko pojętej promocji i aktywizacji społecznej.

 

2. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki miasta:

 

1)    prowadzenie postępowań związanych z realizacją zadań publicznych z zakresu promocji Miasta i aktywizacji społecznej (w szczególności przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz procedur konkursowych),

2)    realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji „Aktywny Chorzów” na lata 2016 - 2020, w szczególności: Chorzowskiej Akademii Seniora i Dzielnicowych Akademii Seniora, Artystycznej Akademii Seniora, programu „Chorzów 60+”, Centrów Informacji Medycznej i Senioralnej, Chorzowskiej Strefy Wolontariatu, Centrum Integracji Międzypokoleniowej, Chorzowskiej Akademii Dzieci wraz z filami,

3)    inicjowanie i realizacja działań z zakresu promocji zdrowego i aktywnego starzenia się,

4)    organizacja działań mających na celu podtrzymywanie autonomii seniorów, zapewnienie wysokiej jakości życia, zmierzających do umożliwienia samodzielnego funkcjonowania w środowisku,

5)    organizacja, realizacja, aktualizacja i walidacja programów społecznych o charakterze aktywizacyjnym, skierowanych do mieszkańców miasta realizowanych w ramach Miejskiego Programu Aktywizacji „Aktywny Chorzów” na lata 2016 - 2020; 

6)    organizacja, realizacja, aktualizowanie i walidacja programu „Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa”,

7)    inicjowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób w różnym wieku,

8)    inicjowanie, kreowanie i organizacja działań prewencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych i innych skierowanych do mieszkańców miasta, realizowanych we współpracy z instytucjami miejskimi, przedstawicielami trzeciego sektora i innymi podmiotami,

9)    inicjowanie i organizacja działań o charakterze artystycznym, skierowanych do mieszkańców miasta, realizowanych we współpracy z instytucjami kultury i podmiotami sektora rynkowego,

10)  organizacja i prowadzenie konsultacji społecznych mających na celu włączenie szerokich grup społecznych do współpracy z samorządem,

11) koordynacja działań związanych z budżetem obywatelskim,

12)  pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację programów aktywizacyjnych dla zróżnicowanych grup społecznych,

13)  realizacja działań w płaszczyźnie integracji międzypokoleniowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, mających na celu stworzenie platformy porozumiewania się wszystkich mieszkańców miasta w ramach projektów realizowanych w miejskim programie „Aktywny Chorzów na lata 2016-2020”, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie umiejętności ludzi młodych do przekazywania wiedzy cyfrowej ludziom starszym,

14)  inicjowania i realizowania działań sprzyjających rozwojowi miasta

15)  opracowywania materiałów promocyjnych miasta i reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej oraz w innych mediach/nośnikach,

16) organizacja wydarzeń i działań promującymi miasto,

17) kreowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku miasta,

18) inicjowanie i realizowanie działań marketingowych sprzyjających rozwojowi miasta.

19) przygotowanie, wdrożenie, aktualizacja i realizacja strategii promocji miasta,

20) inicjowanie i monitorowanie działań o charakterze promocyjnym,

21)  współpraca w działaniach wizerunkowych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne miasta oraz jednostki miejskie,

22)  przygotowywanie wydawnictw i innych materiałów promocyjnych oraz koordynacja polityki wydawniczej miasta w zakresie wynikającym z założeń strategii promocyjnej,

23)  nadzór nad korzystaniem z logotypu i hasła promocyjnego miasta,

24)  czuwanie nad właściwym wykorzystaniem tablic informacyjnych usytuowanych na terenie miasta i stanowiących jego własność,

25)  współpraca przy redagowaniu strony internetowej miasta oraz stron na portalach społecznościowych,

26)  zbieranie i opracowywanie informacji dla potrzeb Prezydenta Miasta,

27)  budowanie i utrzymywanie kanałów komunikowania się Prezydenta z opinią publiczną,

28)  dokonywanie analiz na potrzeby Prezydenta Miasta,

29) obsługa medialna wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta,

30) współpraca przy tworzeniu kampanii promocyjnych miasta,

31) współpraca z podmiotami działającymi na terenie miasta, województwa i kraju, realizującymi zadania z zakresu szeroko pojętej promocji,

32)  prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności promocyjnej miasta,

33) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie realizowanych zadań przez wydział,

34)  przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców miasta w sprawach z zakresu zadań realizowanych przez wydział.

 

3. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie:

 

1)    analiz z wykonania budżetu,

2)    sporządzania informacji półrocznych i rocznych o przebiegu wykonania budżetu,

3)    opracowywania materiałów sprawozdawczych, ankiet i zestawień porównawczych dotyczących planu budżetu, jego zmian i wykonania,

4)    sporządzania sprawozdań z udzielania zamówień publicznych,

5)    przygotowywania planu zamówień publicznych;

6)    dotyczących zadań realizowanych przez wydział.

 

4. W ramach Wydziału działają:

1)    Referat Promocji Miasta (oznaczenie akt PAS-I),

2)    Referat ds. Kreacji i Brandingu Miasta (oznaczenie akt PAS-II),

3)    Referat Dokumentacji Projektów (oznaczenie akt PAS-III)

4)    Referat Aktywizacji Społecznej (oznaczenie akt PAS-IV).

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Aureliusz Ryguła, dnia: 2019-01-14
utworzony: 13-06-2003 / modyfikowany: 14-01-2019
wprowadził(a): G M
rejestr zmian

Stopka serwisu