Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

start

Treść strony

wersja do druku
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu przedsiębiorców w ewidencji działalności gospodarczej od roku 1939 oraz od roku 1945 do 31.12.2011 roku – na podstawie posiadanych rejestrów
Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu przedsiębiorców w ewidencji działalności gospodarczej od roku 1939 oraz od roku 1945 do 31.12.2011 roku – na podstawie posiadanych rejestrów

Ogólny opis
1. Karta dotyczy przedsiębiorców, których organem ewidencyjnym był wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
2. Prowadzący działalność gospodarczą ma zawsze prawo uzyskać Duplikat decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej. Nie można odmówić wydania przedmiotowych duplikatów.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
4. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości
do wglądu nie jest wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości może być okazywany przy składaniu wniosku, w trakcie prowadzonego postępowania
lub przy odbiorze dokumentu kończącego sprawę.
5. Dokument może być złożony przez osobę zainteresowaną lub pełnomocnika legitymującego się dowodem osobistym i posiadającego pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku
wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł lub wpisanego w CEIDG. Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne
lub pełnomocnictwo w CEIDG.

Sposób dostarczania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1) Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
2) Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
◦ Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.
◦ Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym.

2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:
Pismem ogólnym przez ePUAP:
https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy ją wysłać na adres:
Urząd Miasta Chorzów,
Wydział Działalności Gospodarczej,
ul. Rynek 1,
41-500 Chorzów

lub złożyć osobiście w Wydziale Działalności Gospodarczej,
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,
parter - pokój nr 4.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00
czwartek – w godz. 7.30 – 17.00
piątek – w godz. 7.30 – 13.00
 
Opłaty
1. Kwota opłaty skarbowej: 17,00 PLN.
2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1). dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
Zaświadczenie o figurowaniu przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej wydawane jest w terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
- Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
- Poprzez pocztę tradycyjną.
- Osobiście w siedzibie urzędu.
O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
W sytuacji, kiedy Wnioskodawca nie korzysta ze skrzynki PeUP, wybór sposobu odbioru dokumentu kończącego sprawę jest uzależniony od momentu okazania dowodu
osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Przesłanie dokumentu kończącego sprawę pocztą, jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokument tożsamości zostanie okazany
przy składaniu wniosku lub w trakcie prowadzonego postępowania. W innym przypadku Wnioskodawca musi osobiście odebrać dokument kończący sprawę, z uwagi
na konieczność okazania dokumentu tożsamości.
Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
Informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej,
parter - pokój nr 4
2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 32 416 51 61 lub 32 4165000 wew. 5160, 5161, 5162


Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) tzw. RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem podanych danych osobowych zawartych we wniosku jest Miasto Chorzów
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: tel: 324165432, email: iod@chorzow.eu ;
3) przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do wydania zaświadczenia z prowadzonych rejestrów związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego i aktami wykonawczymi; realizacja następuje w przypadku danych:
- art. 6 ust. 1 lit.c), e) RODO – obowiązek ciążący na administratorze, na podstawie Kodeksu
postępowania administracyjnego;
4) zgromadzone dane nie będą udostępniane;
5) zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) zgromadzone dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;
7) istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania podanych danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa ul. Stawki 2;
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego; ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku;
10) podane dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania
 

pobierz plik: [ Wniosek o wydanie zaświadczenia z edg ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2023-04-06
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 06-04-2023
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu