Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEEwidencja działalności gospodarczej

Treść strony

wersja do druku
powrót | Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  

Ogólny opis
1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
a. zmianę wpisu w CEIDG:
- w terminie 7 dni od dnia zmiany danych ewidencyjnych tj: imię i nazwisko, dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy (o ile przedsiębiorca takich używa), informacja o obywatelstwie,
adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada), dane kontaktowe, przedmiot wykonywanej działalności (PKD),
- w każdym czasie w przypadku zmiany danych informacyjnych tj: data rozpoczęcia działalności gospodarczej, dane przedstawiciela ustawowego, data zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej,
data zaprzestania działalności gospodarczej (o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG), informacja o istnieniu lub ustania małżeńskiej wspólnoty majątkowej (o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).
3. Wykreślenie informacji o spółce cywilnej należy zgłosić na wniosku jako zmiana wpisu w CEIDG.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).
3. Dokument może być złożony przez osobę zainteresowaną lub pełnomocnika legitymującego się dowodem osobistym i posiadającego pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku wraz z opłatą skarbową
w wysokości 17 zł lub wpisanego w CEIDG. Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo w CEIDG.

Sposób dostarczania dokumentów
1. Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
• Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.
• Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.
2. Formularz w formacie pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy, o ile urząd zamieścił taki formularz.
3. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
• Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
• Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
• Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy ją wysłać na adres:
Urząd Miasta Chorzów,
Wydział Działalności Gospodarczej,
ul. Rynek 1,
41-500 Chorzów
W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.

lub złożyć osobiście w Wydziale Działalności Gospodarczej,
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,
parter - pokój nr 4.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00
czwartek – w godz. 7.30 – 17.00
piątek – w godz. 7.30 – 13.00

Opłaty
1. Wniosek jest wolny od opłat.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1). dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Zmiana we wpisie dokonywana jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG pod warunkiem, że wniosek jest poprawny.
2. Zaświadczenie o zmianie we wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
3. CEIDG przesyła drogą elektroniczną odpowiednie dane zawarte we wniosku o zmianę wpisu do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu, do właściwego naczelnika
urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a także do:
a. Głównego Urzędu Statystycznego,
b. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Na stronie internetowej www.biznes.gov.pl .
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
Informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej,
parter - pokój nr 4
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 32 416 51 61 lub 32 4165000 wew. 5160, 5161, 5162

Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) tzw. RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem podanych danych osobowych zawartych we wniosku jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: tel: 324165432, email: iod@chorzow.eu;
3) przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do wydania zaświadczenia z prowadzonych rejestrów związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego
i aktami wykonawczymi; realizacja następuje w przypadku danych:
- art. 6 ust. 1 lit.c), e) RODO – obowiązek ciążący na administratorze, na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego;
4) zgromadzone dane nie będą udostępniane;
5) zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) zgromadzone dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;
7) istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania podanych danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa ul. Stawki 2;
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego; ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku;
10) podane dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

pobierz plik: [ Wniosek CEIDG-1 ważny do 12.12.2021 ]

pobierz plik: [ Wniosek CEIDG-1 ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2023-04-06
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 06-04-2023
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu