Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelWYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024

Treść strony

wersja do druku
INFORMACJE DLA WYBORCY NIGDZIE NIEZAMELDOWANEGO LUB ZAMELDOWANEGO WYŁĄCZNIE NA POBYT CZASOWY

Wyborca, który posiada prawa wyborcze, lecz nie jest ujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania z uwagi na brak zameldowania na pobyt stały, w tym wyborca zameldowany wyłącznie na pobyt czasowy,  może wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w następujący sposób:

  • Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informację, w jakich wyborach wyborca jest uprawiony do głosowania, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

pobierz plik: [ Wiosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania ]

 

  • Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania

 Wyborca może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r. wskazując adres pod którym będzie przebywał w dniu głosowania. Wniosek składa się do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów.

We wniosku podaje się:

− nazwisko i imię (imiona),

− obywatelstwo,

− numer PESEL wnioskodawcy,

− adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

 

pobierz plik: [ Wniosek o zmianę miejsca głosowania ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Gołąb, dnia: 2024-04-18
utworzony: 18-04-2024 / modyfikowany: 18-04-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu