Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEEwidencja działalności gospodarczej

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  

Ogólny opis
1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki.
2. Przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie www.biznes.gov.pl . Osoba fizyczna, która prowadzi drobną działalność zarobkową, a jej przychód należny nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej nie musi rejestrować swojej działalności w CEIDG. Jeżeli przychód należny przekroczy w danym miesiącu w/wym. kwotę osoba wykonująca
działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie podanej wysokości. 
3. Przedsiębiorca, który podejmuje działalność po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy
(na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres
wykonywanej działalności gospodarczej) jest zwolniony ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy.
4. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG
(z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy) składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - prawomocnych zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 06.03.2018 r.
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz, że osoba, której wpis dotyczy, posiada tytuł prawny do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG
pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
5. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Przedsiębiorca ma prawo
we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
6. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy.
Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętasz nr NIP należy wystąpić o duplikat.
7. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych
przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery
znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.
8. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
• wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
• zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),
• zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego
rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS/KRUS).
Do wniosku o wpis przedsiębiorca może dołączyć:
• w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek
- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
- zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
- zmianę danych wykazanych w w/wym zgłoszeniach przedsiębiorcy oraz członków rodziny,
- zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń przedsiębiorcy oraz członków rodziny.
• żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania
w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania lub informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
opodatkowanej w formie karty podatkowej, Druki oraz ogólne zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dostępne są w CEIDG.

9. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:
◦ zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
◦ zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
◦ wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
◦ zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).
3. Dokument może być złożony przez osobę zainteresowaną lub pełnomocnika legitymującego się dowodem osobistym i posiadającego pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku wraz z opłatą skarbową
w wysokości 17 zł lub wpisanego w CEIDG. Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo w CEIDG.

Sposób dostarczania dokumentów
1. Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
◦ Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.
◦ Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.
2. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
◦ Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
◦ Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
◦ Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
◦ Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
◦ Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
◦ Założenie firmy przez telefon. Po wprowadzeniu przez konsultanta niezbędnych danych do systemu CEIDG klient otrzymuje sms z numerem wniosku, z którym udaje się do dowolnego
urzędu gminy. Urzędnik drukuje wniosek i przedkłada do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego podpis zaufany lub podpis elektroniczny.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem telefonu: 801 055 088 lub 22 765 67 32.
3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy ją wysłać na adres:
Urząd Miasta Chorzów,
Wydział Działalności Gospodarczej,
ul. Rynek 1,
41-500 Chorzów

lub złożyć osobiście w Wydziale Działalności Gospodarczej,
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,
parter - pokój nr 4.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00
czwartek – w godz. 7.30 – 17.00
piątek – w godz. 7.30 – 13.00

Opłaty
1. Wniosek jest wolny od opłat.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1). dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG pod warunkiem, że wniosek jest poprawny.
2. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
3. CEIDG przesyła drogą elektroniczną odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu, do właściwego naczelnika
urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a po uzyskaniu informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) do:
• Głównego Urzędu Statystycznego,
• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG i nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Na stronie internetowej www.biznes.gov.pl .
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
Informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej,
parter - pokój nr 4
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 32 416 51 61 lub 32 4165000 wew. 5160, 5161, 5162

Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:
1) administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: tel. (32) 4165432, e-mail: iod@chorzow.eu;
3) przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego, przesłanie do CEIDG na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy;
- art. 6 ust. 1 lit.c), e) RODO – obowiązek ciążący na administratorze, na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy;
4) odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty współpracujące (np. kancelaria prawna) oraz podmioty przetwarzające (obsługa informatyczna)
na podstawie zawartych umów powierzenia;
5) zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) wnioski oraz dokumentacja z nim związana podlega archiwizacji przez okres 10 lat; archiwizacji dokonuje organ gminy;
7) istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa ul. Stawki 2;
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy;
ich niepodanie uniemożliwi realizację wniosku;
10) podane dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 


pobierz plik: [ Wniosek CEIDG-1 ważny do 12.12.2021 ]

pobierz plik: [ Wniosek CEIDG-1 ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2023-04-06
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 06-04-2023
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu