Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNESprzedaż napojów alkoholowych

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Nazwa usługi

Wydanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 

Ogólny opis

Organ zezwalający cofa zezwolenie w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

- naruszenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

- naruszenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych,

- naruszenie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych,

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,

powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez danych punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

3) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

przedstawienia fałszywych danych w składanym do 31 stycznia pisemnym oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;

popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

4) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży,

2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przed jego wydaniem jak i w każdym kolejnym roku ważności zezwolenia,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4) w terminach do 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia,

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętej zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy (patrz Uchwały Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2018 r. nr XLVII.464.18 i nr XLVII.465.18),

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa (patrz art. 13, 131, 14, 15 u.w.t.p.a.).

 

Wymagane dokumenty

1. Protokoły kontrolne:

1) Wydziału Działalności Gospodarczej,

2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie,

3) Straży Miejskiej, Policji itp.,

2. wnioski, skargi, orzeczenia, wyroki sądowe itp. wraz ze stosownymi załącznikami.

 

Sposób dostarczania dokumentów

Nie dotyczy.

 

Opłaty

W przypadku cofnięcia zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych opłatę pobiera się do dnia uprawomocnienia się decyzji o jego cofnięciu.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli sprawa okaże się skomplikowana, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

2. Organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia po dokonaniu, w toku prowadzonego postępowania, kompleksowej analizy materiału dowodowego. Materiał dowodowy mogą stanowić protokoły pokontrolne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, materiały interwencyjne Policji lub Straży Miejskiej, zeznania osób informujących organ o naruszeniu prawa, zeznania innych świadków.

 

Uwaga!

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

Miejsce odbioru dokumentów:

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1 41-500 Chorzów

Wydział Działalności Gospodarczej Referat Licencji i Zezwoleń

parter - pokój nr 15

w godzinach pracy Urzędu.

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

1.Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Urząd Miasta Chorzów

ul. Rynek 1 41-500 Chorzów

Wydział Działalności Gospodarczej Referat Licencji i Zezwoleń

parter - pokój nr 15

2.Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu:

32 416 50 15 lub 32 416 50 00 wew. 5150, 5151, 5152

 

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

1) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

2) bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

2. W przypadku przesłania odwołania pocztą tradycyjną należy je wysłać na adres:

Prezydent Miasta Chorzów

ul. Rynek 1 41-500 Chorzów

W przypadku składania Odwołania bezpośrednio w siedzibie urzędu należy złożyć je w Kancelarii Urzędu Miasta Chorzów

ul. Rynek 1

parter, pokój nr 2

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

6. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) tzw. RODO informujemy, że:

1) administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;

2) kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 4165432, e-mail: iod@chorzow.eu;

3) przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i prowadzenia postępowań z nim związanych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i aktami wykonawczymi; realizacja następuje w przypadku danych:

- obowiązkowych na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO – obowiązek ciążący na administratorze, na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- nieobowiązkowych na podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO – przetwarzania niezbędne do realizacji zadania publicznego;

4) odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty współpracujące (np. kancelaria prawna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz podmioty przetwarzające (obsługa informatyczna) na podstawie zawartych umów powierzenia;

5) zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6)zgromadzone dane będą przechowywane do czasu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie uzyskanego uprawnienia, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną B 3;

7) istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa ul. Stawki 2;

9) podanie danych osobowych obowiązkowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i aktów wykonawczych; ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku; podanie danych nieobowiązkowych jest dobrowolne i ułatwi kontakt w celu załatwienia sprawy;

10) podane dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2023-04-06
utworzony: 02-07-2003 / modyfikowany: 06-04-2023
wprowadził(a): S K
rejestr zmian

Stopka serwisu