Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEEwidencja działalności gospodarczej

Treść strony

wersja do druku
powrót | Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej  

Ogólny opis
1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez ministra właściwego ds. gospodarki.
2. Przedsiębiorca zawiadamia pisemnie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej wypełniając CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Jeżeli zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej dotyczy wspólników spółki cywilnej, którzy prowadzą działalność wyłącznie w formie spółki to każdy z nich składa odrębne zawiadomienie (wypełnia wniosek CEIDG-1).
Data trwałego zaprzestania wykonywania działalności to ostatni dzień prowadzenia działalności gospodarczej.
3. W przypadku dokonania wpisu do CEIDG, osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej. W takim przypadku wpis do CEIDG nie jest udostępniany.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).
3. Dokument może być złożony przez osobę zainteresowaną lub pełnomocnika legitymującego się dowodem osobistym i posiadającego pisemne pełnomocnictwo
do złożenia wniosku wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł lub wpisanego w CEIDG.
Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo w CEIDG.

Sposób dostarczania dokumentów
1. Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
◦ Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.
◦ Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.
2. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
◦ Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
◦ Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
◦ Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
◦ Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
◦ Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych,
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy ją wysłać na adres:
Urząd Miasta Chorzów,
Wydział Działalności Gospodarczej,
ul. Rynek 1,
41-500 Chorzów
W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.

lub złożyć osobiście w Wydziale Działalności Gospodarczej,
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów,
parter - pokój nr 4.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00
czwartek – w godz. 7.30 – 17.00
piątek – w godz. 7.30 – 13.00

Opłaty
1. Wniosek jest wolny od opłat.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1). dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Decyzję o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podejmuje minister właściwy ds. gospodarki.
2. Zgłoszenie zaprzestania dokonywane jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG pod warunkiem, że wniosek jest poprawny.
3. Zaświadczenie o zaprzestaniu działalności gospodarczej w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku
ze strony internetowej CEIDG.
4. CEIDG przesyła drogą elektroniczną odpowiednie dane zawarte we wniosku o zaprzestanie działalności do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu,
do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a także do:
a. Głównego Urzędu Statystycznego,
b. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
Informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej,
parter - pokój nr 4
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 32 416 51 61 lub 32 4165000 wew. 5160, 5161, 5162


Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) tzw. RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem podanych danych osobowych zawartych we wniosku jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: tel: 324165432, email: iod@chorzow.eu;
3) przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do wydania zaświadczenia z prowadzonych rejestrów związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego i aktami wykonawczymi; realizacja następuje w przypadku danych:
- art. 6 ust. 1 lit.c), e) RODO – obowiązek ciążący na administratorze, na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego;
4) zgromadzone dane nie będą udostępniane;
5) zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) zgromadzone dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;
7) istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania podanych danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa ul. Stawki 2;
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego; ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku;
10) podane dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

pobierz plik: [ Wniosek CEIDG-1 ważny do 12.12.2021 ]

pobierz plik: [ Wniosek CEIDG-1 ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2023-04-06
utworzony: 25-09-2008 / modyfikowany: 06-04-2023
wprowadził(a): Wioletta Wackermann
rejestr zmian

Stopka serwisu