Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Treść strony

wersja do druku
Zakres zadań
Do zadań Wydziału Księgowości należy:

1.Wykonywanie następujących czynności w zakresie planowania i realizacji zadań dotyczących wykonania budżetu Miasta:

1) bieżące realizowanie budżetu Miasta,

2. Prowadzenie postępowania w następujących sprawach z zakresu administracji publicznej:

1) udzielanie ulg w należnościach z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską

3. Wykonywanie następujących czynności materialno - technicznych:

1) prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu Miasta Chorzów zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości oraz innymi uregulowaniami wewnętrznymi;

2) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla prowadzenia obsługi finansowo księgowej urzędu;

3) prowadzenie ewidencji składników majątkowych Urzędu Miasta Chorzów oraz mienia Skarbu Państwa, którym zarządza Prezydent Miasta Chorzów;

4) prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej wpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych, wystawianie w tym zakresie upomnień i tytułów wykonawczych;

5) prowadzenie ewidencji księgowej wpłat z tytułu mandatów karnych kredytowanych, wystawianie w tym zakresie upomnień i tytułów wykonawczych;

6) prowadzenie ewidencji księgowej wpłat w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawianie w tym zakresie upomnień i tytułów wykonawczych,

7) prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego Miasta Chorzów wraz z jego jednostkami organizacyjnymi.

4. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie:

1) sporządzania sprawozdań,

2) projektów Zarządzeń Prezydenta i zmian Zarządzeń w zakresie działania Wydziału,

3) opracowywania danych do sprawozdań GUS w zakresie środków trwałych i majątku Miasta i Skarbu Państwa,

4) przygotowywania danych o stanie środków trwałych i majątku Gminy do sprawozdań

5) sporządzanie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

6) sporządzanie na podstawie przekazanych z jednostek oraz Urzędu Miasta dokumentów rozliczeniowych VAT zbiorczych,

7) sporządzanie na podstawie uzyskanych danych deklaracji akcyzowych.

5. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta:

1) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i organów miasta,

2) prowadzenie spraw do ustalenia kapitału początkowego obecnych i byłych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta (w tym zlikwidowanych jednostek, których akta płacowe przechowywane są w archiwum Urzędu Miasta),

3) rozliczanie środków finansowych z zakresu podatku VAT między jednostkami organizacyjnymi, Urzędem Miasta oraz Urzędem Skarbowym oraz prowadzenie ewidencji księgowej tych rozliczeń,

4) przygotowywanie i wysyłanie do Ministerstwa Finansów Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie podatku VAT,

5) działania doradcze, informacyjne i kontrolne w zakresie rozliczeń VAT w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych,

6) prowadzenie spraw kasowych Urzędu,

7) prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników, zasiłków chorobowych, powypadkowych oraz macierzyńskich.

6. W ramach wydziału działa:

1) Referat Ewidencji Dochodów Pozapodatkowych (oznaczenie akt KW-I)

2) Referat Księgowości Podatkowej (oznaczenie akt KW-II)

3) Referat Ewidencji Wydatków i Środków Trwałych (oznaczenie akt KW-III),

4) Referat Płac (oznaczenie akt KW-IV)

5) Referat Księgowości Opłat za Odpady Komunalne (oznaczenie akt KW-V),

6) Referat Rozliczeń Podatku VAT (oznaczenie akt KW-VI).osoba odpowiedzialna za treść: Wioleta Osińska, dnia: 2017-07-19
utworzony: 06-12-2011 / modyfikowany: 05-09-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu