Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJINFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIONA NA WNIOSEK

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2013

WYKAZ INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH NA WNIOSEK W 2013 ROKU

 

OR-I.1431.1.2013 - wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. danych wektorowych z systemu informacji przestrzennej oraz dostęp do ortofotomapy poprzez adres WMS

OR-I.1431.2.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.3.2013 - wniosek o udstępnienie informacji publicznej dot. systemu prezentacji nieruchomości w internetowych serwisach prasowych.

OR-I.1431.4.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. boiska Orlik 2012.

OR-I.1431.5.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rejestru wydanych pozwoleń na budowę w 2012 roku.

OR-I.1431.6.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. bankowej obsługi budżetu miasta Chorzów.

OR-I.1431.7.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publiczne dot. wykazu podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.8.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przeprowadzenia w 2012 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zbiórkę i utylizację azbestu.

OR-I.1431.9.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu jednostek organizacyjnych gminy i stanu ich majątku w latach 2009-2011, wykazu spółek z o.o., wykazu spółek akcyjnych z udziałem gminy w latach 2000-2011 oraz liczbie osób zatrudnionych w tych jednostkach.

OR-I.1431.10.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwoty zobowiązań gminy z tytułu odszkodowań dla właścicieli gruntów, w związku z budową dróg koniecznych do zapewnienia dojazdu do osiedli mieszkaniowych oraz podanie szacunkowej długości odcinków drogowych, jaka planowana jest do realizacji w ciągu najbliższych 3 lat.

OR-I.1431.11.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. historii systemów inżynierii wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.12.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rejestru wydanych pozwoleń na budowę w 2011 i 2012 roku.

OR-I.1431.13.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przetargu "Oświetlenie świąteczne miasta Chorzowa"

OR-I.1431.14.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji nt. Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych oraz informacji nt. funkcjonowania trzeciego sektora w mieście Chorzów.

OR-I.1431.15.2013 - wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. aktualnych kosztów usług telekomunikacyjnych (grudzień 2012, styczeń 2013)

OR-I.1431.16.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wymogów zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa dla dzielnic Chorzów Stary (ulice Skłodowskiej-Curie, Narutowicza), Chorzów Batory (ulica Kaliny), a kierowanych do inwestorów przemysłowych odnośnie przeznaczenia części działki na strefy zieleni ochronnej, zieleni izolacyjnej, bądź powierzchni biologicznie czynnych z uwzględnieniem szerokości pasa z podaniem w metrach.

OR-I.1431.17.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu Miasta Chorzów w 2012 r., sposobu ich załatwienia oraz ich ewidencja.

OR-I.1431.18.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydatków Urzędu Miasta Chorzów poniesionych w roku 2013 na organizację 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

OR-I.1431.19.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępniania na stronie intrernetowej miasta adresów punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego.

OR-I.1431.20.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. technologii, w jakiej zostanie wybudowane torowisko wzdłuż Parku Śląskiego.

OR-I.1431.21.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości nieruchomości na terenie miasta Chorzowa, które korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz czy właściciele nieruchomości, którzy zostali zwolnieni z podatku od nieruchomości przedstawili organowi podatkowemu wystawione przez Konserwatora Zabytków zaświadczenia o utrzymaniu i konserwacji zabytku.

OR-I.1431.22.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działań podjętych przez Kierownika JST w przeciągu ostatniego roku - w przedmiocie dostępności do usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania publiczne w postaci elektronicznej.

OR-I.1431.23.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. aktualnego stanu prac nad tzw. obwodnicą Chorzowa tj. drogą łączącą południowy odcinek Alei Jana Pawła w Bytomiu i północny ul. Chorzowskiej w Katowicach.

OR-I.1431.24.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakończonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznej - udostępnienie kserokopii umowy zawartej z Deloitte Legal. Pasterkan, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. w Warszawie na świadczenie usług doradztwa prawnego.

OR-I.1431.25.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania lekarzy wykonujących na terenie gminy Chorzów obowiązek wynikający z art. 11 pkt 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. oraz wskazanie możliwości kontaktowania się z nimi.

OR-I.1431.26.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. taboru i kosztów komunikacji pasażerskiej na terenie Miasta Chorzów. 

OR-I.1431.27.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mieszkań, będących w zasobie lokalowym Miasta Chorzów z podziałem na komunalne i socjalne.

OR-I.1431.28.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. krzyży wiszących na terenie pomieszczeń w publicznych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych miasta oraz obowiązujących na terenie miasta aktów prawnych, których przedmiot regulacji dot. ww. sprawy.

OR-I.1431.29.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ekranów akustycznych zabudowanych na odcinku ul. Katowickiej w trakcie realizacji zadania pn. "Przebudowa Drogi Krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z Estakadą na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do krzyżowania z ul. Metalowców".

OR-I.1431.30.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji z ewidencji działalności gospodarczej nt. przedsiębiorcy.

OR-I.1431.31.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu i skutkow wykonywania zdania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt.

OR-I.1431.32.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji o wyborze podręczników, z jakich korzystały klasy 1-3 szkół podstawowych w 2012 r.

OR-I.1431.33.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kotłowni zasilanych olejem opałowym, usytuowanych na terenie jednostki samorządu terytorialnego.

OR-I.1431.34.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu opieki nad bezdomnych zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

OR-I.1431.35.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podmiotu sprawującego oiekę nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2009-2013.

OR-I.1431.36.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budżetu obywatelskiego na 2013 r. oraz koncepcji zagospodarowania Rynku w Chorzowie.

OR-I.1431.37.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji administracyjnych w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.

OR-I.1431.38.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stanu kontroli zarządcej.

OR-I.1431.39.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dotacji celowej jaką otrzymała Gmina na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

OR-I.1431.40.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. gminnego programu usuwania azbestu.

OR-I.1431.41.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wycinki drzew i ponownych nasadzeń przy ul. Damrota w Katowicach.

OR-I.1431.42.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. korzystania przez pracowników UM Chorzów z dokumentacji elektronicznej i podpisów elektronicznych:

OR-I.1431.43.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykorzystywania przez gminę energii elektrycznej.

OR-I.1431.44.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały budżetowej na 2012 rok.

OR-I.1431.45.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji teleadresowych Urzędu oraz strategii rozwoju turystyki i transportu.

OR-I.1431.46.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.47.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. systemu zarządzenia dokumentami w Urzędzie Miasta Chorzów oraz podpisu elektronicznego.

OR-I.1431.48.2013 - wniosek o udostępnienie informacj publicznej dot. wykorzystywania przez Urząd Miasta Chorzów platformy usług publicznych SEKAP i ePUAP.

OR-I.1431.49.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. konsultacji społecznych odnośnie przepisów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości.

OR-I.1431.50.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzenia przez gminę podmiotów leczniczych oraz udostępnienia sprawozdań finansowych za rok 2011 i 2012 SP ZOZ-ów.

OR-I.1431.51.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania, inwestycji i modernizacji w zakresie oświetlenia na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.52.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowania ogłoszeń przetargowych na nawierzchnię dróg w technologii betonowej.

OR-I.1431.53.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia danych kontaktowych pracowników Urzędu Miasta Chorżów i stopnia zadowolenia Prezydenta Miasta z procesu wdrożenia ustawy "śmieciowej".

OR-I.1431.54.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oszacowań wskaźnika procesu recyklingu na trenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.55.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zagospodarowania dworców kolejowych na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.56.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ogłoszeń o przetargach w zakresie sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

OR-I.1431.57.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chorzów za II i III kwartał 2013 r.

OR-I.1431.58.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. systemu monitoringu.

OR-I.1431.59.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ostatniego terminu dokonywania czynności pielęgnacyjnych (lub innych) drzew rosnących przy ul. Traugutta 2 w Chorzowie.

OR-I.1431.60.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy, którą Urząd Miasta Chorzów zawarł na obsługę płatności z wykorzystaniem urządzenia zwanego Opłatomatem

OR-I.1431.61.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. postępowania, zawartej umowy, jej realizacji oraz protokołu odbioru na wykonanie usługi Audytu efektywności oświetlenia ulicznego oraz modernizacji tego oświetlenia.

OR-I.1431.62.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdania na temat rodzajów odpadów komunalnych odebranych z obszaru miasta Chorzów za lata 2011 i 2012 dla firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach.

OR-I.1431.63.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. autobusów komunikacji publicznej oraz innych, których właścicielem bądź użytkownikiem jest Miasto Chorzów.

OR-I.1431.64.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zadań w 2012 r. określonych w art. 7 ust 1 pkt 5, 10 i 19 ustawy o samorządzie gminnym, w przedmiocie propagowania aktywności i kultury fizycznej oraz zdrowego żywienia obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej.

OR-I.1431.65.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.66.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

OR-I.1431.67.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. składanych wniosków o pozwolenie na budowę oraz wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów produkcyjnych, magazynowych, biurowych i hotelowych w okresie 01.08.2013 - 19.09.2013 r.

OR-I.1431.68.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oświetlenia bieżni Stadionu Miejskiego przy ul. Lompy w Chorzowie.

OR-I.1431.69.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości stawki dotacji przysługującej z budżetu jst w latach 2007 - 2011 dla słuchaczy zaocznych szkół dla dorosłych.

OR-I.1431.70.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby wydanych decyzji (pozwoleń na budowę, rozbiórkę, zmiany decyzji, przeniesienia decyzji o pozwolenie na budowę), zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych oraz liczby zatrudnionych pracowników zajmujących się tymi sprawami.

OR-I.1431.71.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oszacowania zakupionych przez JST w 2012 r. tytułów prasowych - w postaci papierowej i elektronicznej.

OR-I.1431.72.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rozwoju podsystemu dróg rowerowych na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.73.2013 - wniosek o udostępnienie informacji dot. współpracy oraz partycypacji społeczeństwa w podejmowaniu decyzji przez władze lokalne.

OR-I.1431.74.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdań sporządzonych za I i II kwartał 2013 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

OR-I.1431.75.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. obszarów zanieszczonych terenów substancjami chemicznymi oraz przetargów dot. utylizacji tych obszarów.

OR-I.1431.76.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzenia przez Urząd Miasta Chorzów rejestru umów oraz oprogramowania, w jakim jest prowadzony.

OR-I.1431.77.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umow dzierżawy pod stacje benzynowe położonych na terenie Gminy od stycznia 2012 do nadal oraz umow dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy przeznaczonych na działalność usługowo-handlową.

OR-I.1431.78.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz formy zatrudnienia, analiza skarg i wniosków za 2012 r. oraz sprawozdań z realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych, będących wynikiem kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2012-2013.

OR-I.1431.79.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakupionych przez Urząd Miasta Chorzów usług szkoleniowych w formie stacjonarnej i on-line.

OR-I.1431.80.2013 - wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. struktury organizacyjnej Urzędu, zakresu obowiązków pracowników zajmujących się obsługą obywateli lub osób prawnych, w tym wydających decyzje administracyjne, ich adresy mailowe i służbowe numery telefonów oraz godziny, w których przyjmują interesantów.

OR-I.1431.81.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. skanu Porozumienia z dn. 8.03.2013 r. o przygotowaniu wspólnego zamówienia publicznego na "Całoroczne letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej DW 902 (Drogowa Trasa Średnicowa) na terenie miast: Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice, Zabrze".

OR-I.1431.82.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zawartych przez Urząd umów cywilnoprawnych, których przedmiotem było wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz informacji o wydanych w 2012 r. przez SKO rozstrzygnięciach w zakresie decyzji administracyjnych.

OR-I.1431.83.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości planowanych środków na szkolenia pracowników Urzędu Miasta w 2013 r.

OR-I.1431.84.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji w zakresie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w okresie od 1.07.2013 do 25.10.2013 r.

OR-I.1431.85.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu kasowania biletów komunikacji miejskiej.

OR-I.1431.86.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zestawienia wydatków poniesionych na utrzymanie Urzędu Miasta za lata 2005-2013, zestawienia składników majątkowych oraz wielkości zatrudnienia.

OR-I.1431.87.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2010-2013 oraz innych programów pomocowych.

OR-I.1431.88.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji o rachunku bankowym, na który należy wpłacać opłatę skarbową. 

OR-I.1431.89.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdań składanych przed podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za III kwartał 2013 r.

OR-I.1431.90.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wartości budżetu, jaką Miasto Chorzów zaplanowało na inwestycje prorowerowe w latach 2013-2014.

OR-I.1431.91.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przeciętnej ceny nieruchomości za 1m2, przeciętnej wartości nieruchomości za 1m2 oraz liczby wydanych pozwoleń na budowę w latach 2002-2012.

OR-I.1431.92.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportu na terenie miasta Chorzów w latach 2010-2014.

OR-I.1431.93.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu sprzętu elektronicznego, sportowego i AGD otrzymanego od wydawców podręczników szkolnych lub hurtowni, przez każdą z prowadzących przez Miasto Chorzów - szkół podstawowych i gimnazjum

OR-I.1431.94.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. działań jakie wykonywał w 2013 r. Prezydent Miasta w przedmiocie współpracy ze społecznościami regionalnymi innych państw.

OR-I.1431.95.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o przydziale lokali mieszkalnych w budynku położonym w Chorzowie przy ul. Limanowskiego 10.

OR-I.1431.96.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosków o odszkodowanie za wypadki z udziałem rowerzystów z winy miasta.

OR-I.1431.97.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydatków jakie miasto poniosło w związku z podpisaniem umowy na promocję z podmiotami, które uczestniczą w rozgrywkach ligowych w roku 2012 i 2013, badań opinii publicznej w zakresie sportu oraz strategii rozwoju sportu.

OR-I.1431.98.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnej Strategii Rozwiązywania Probleów Społecznych i innych.

OR-I.1431.99.2013 - wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

OR-I.1431.100.2013 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. posiadania przez jst skonwertowanych do wersji elektronicznej, danych przestrzennych związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

REJESTR WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ - 2013 R.

 

Wyłączenia jawności danych osobowych w dokumentach dokonała Pani Aneta Tatara - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr oraz Pani Beata Gębara - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2013-01-16
utworzony: 16-01-2013 / modyfikowany: 25-09-2015
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów