Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJINFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIONA NA WNIOSEK

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2015

WYKAZ INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH NA WNIOSEK W 2015 ROKU

 

OR-I.1431.1.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianymi ustawą o ochronie zwierząt w 2014 r.

OR-I.1431.2.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu przedsiębiorców oraz osób fizycznych posiadających wpis do rejestru działalności gospodarczej na terenie gminy Chorzów.

OR-I.1431.3.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. faktur za energię elektryczną oraz za dystrybucję energii wszystkich obiektów będących jednostkami podległymi z okresu 12 miesięcy.

OR-I.1431.4.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykonywanych przez Miasto zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych w 2014 r. oraz planowanych w 2015 r. konkursów i przetargów na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych.

OR-I.1431.5.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kserokopii umów zawartych przez Miasto Chorzów w przedmiocie korzystania ze specjalistycznych urządzeń energooszczędnych.

OR-I.1431.6.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy, instalacji do której kierowany był cały strumień odpadków komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych wytworzonych na terenie Gminy oraz ilości odebranych odpadów w miesiącach październik - grudzień 2014 r.

OR-I.1431.7.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby słuchaczy szkół niepublicznych dla dorosłych w Chorzowie w podziale na typy szkół.

OR-I.1431.8.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. posiadania i użytkowania przez Urząd Miasta Chorzów elekronicznego systemu obiegu dokumentów oraz podania jego nazwy, nazwy dostawcy o roku wdrożenia do użytku.

OR-I.1431.9.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwoty umowy zawartej na wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz danych dotyczących ilości mieszkańców i złożonych deklaracji śmieciowych.

OR-I.1431.10.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji pn. Instalacja produkcji energii elektrycznej w wyniku spalania odpadów i biomasy - ul. Narutowicza 15 - dokumentacja budowlana.

OR-I.1431.11.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu parkingów znajdujących się na terenie miasta, których włascicielem jest miasto.

OR-I.1431.12.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów funkcjonowania i działalności pełnomocników i zastępców Prezydenta Miasta Chorzów w latach 2006-2014 oraz zakładanych kosztów funkcjonowania i działalności pełnomocników i zastępców Prezydenta Miasta Chorzów w roku 2015.

OR-I.1431.13.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów organizacji Święta Miasta ponoszonych przez Urząd Miasta w latach 2006-2014.

OR-I.1431.14.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwoty wydanej przez urząd miasta na organizację 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chorzowie.

OR-I.1431.15.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwoty zadłużenia miasta w latach 2000 - 2015.

OR-I.1431.16.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. archiwizowania przez Urząd Miasta niezamawianych ofert.

OR-I.1431.17.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanych przez Urząd Miasta w 2015 r. konkursów i przetargów o wartości nie przekraczającej progu 30.000 Euro.

OR-I.1431.18.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za II, III i IV kwartał 2014 r.

OR-I.1431.19.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. bankowej obsługi Miasta Chorzów.

OR-I.1431.20.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakupu i dostawy artykułów spożywczych i napojów dla potrzeb Urzędu Miasta w 2014 r.

OR-I.1431.21.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzonych statystyk przestępczości na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.22.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu.

OR-I.1431.23.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych adresowych wszystkich firm, które przystąpiły do przetargu "Zakup i dostawa materiałów biurowo-papierniczych dla potrzeb Urzędu Miasta Chorzów w 2015 roku".

OR-I.1431.24.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

OR-I.1431.25.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zawiadomień o nieprawidłowościach, ryzykach lub zdarzeniach mogących prowadzić do zawalenia się konstrukcji hali wystawowej należącej do MTK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bytkowskiej w Katowicach, które wpłynęły do Urzędu Miasta w latach 1999-2006.

OR-I.1431.26.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych kontaktowych sołtysów na terenie gminy.

OR-I.1431.27.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości zatrudnionych w Urzędzie Miasta pracowników na dzień składania wniosku, liczby osób zameldowanych na pobyt stały oraz tymczasowy na terenie gminy, statusu prawnego jednostki, powierzchni gminy.

OR-I.1431.28.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości zarejestrowanych w 2014 r. instruktorów nauki jazdy, którzy nie złożyli w wymaganym terminie potwierdzenia odbycia obowiązkowych warsztatów, ilości nowych instruktorów, ilości ośrodków szkolenia kierowców.

OR-I.1431.29.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szacunkowej ilości dziecięcych placów zabaw położonych na terenach należących do jst oraz informacji o terenach, która mają w pełni uregulowany status prawny i mogłyby być przeznaczone pod budowę Rodzinnych Miejsc Zabaw.

OR-I.1431.30.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdań kwartalnych za III i IV kwartał 2013 r. oraz I - IV kwartał 2014 r. przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne.

OR-I.1431.31.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych pracownika urzędu, który w zakresie swoich kompetencji posiada sprawy związane z wykonywaniem (nadzorowaniem wykonywania) zadań operacyjnych - w związku z rozwojem/rozbudową infrastruktury terenów zielonych i rekreacyjnych. 

OR-I.1431.32.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych adresowych wszystkich firm, które przystąpiły do przetargu pn. "Wykonanie wycen nieruchomości w 2015 roku dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami".

OR-I.1431.33.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

OR-I.1431.34.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wewnętrznych regulacji odnośnie udostępniania informacji publicznej.

OR-I.1431.35.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. korzystania z systemu umożliwiającego prowadzenie podmiotowych stron internetowych BIP.

OR-I.1431.36.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta oraz udostępniania usług w formie elektronicznej.

OR-I.1431.37.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych adresowych firm, które przystąpiły do przetargu p.n. "Awaryjne utrzymanie chodników na terenie Chorzowa".

OR-I.1431.38.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

OR-I.1431.39.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla ul. Truchana na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Sienkiewicza.

OR-I.1431.40.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały Rady Miasta Chorżów w zakresie strefy płatnego parkowania.

OR-I.1431.41.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kserokopii ofert wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w przetargu na: Świąteczne oświetlenie miasta Chorzowa.

OR-I.1431.42.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nadzoru i funkcjonowania na terenie miasta Chorzów jednostki terenowej Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie.

OR-I.1431.43.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania rynku w Chorzowie.

OR-I.1431.44.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania elektronicznego systemu kontroli zarządczej.

OR-I.1431.45.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych adresowych wszystkich firm, które przystąpiły do przetargu: Usługi pielęgnacji, wycinki i sadzenia drzew w Chorzowie.

OR-I.1431.46.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji związanej z podjęciem uchwaly Nr XXX/521/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.02.2013 r. oraz Uchwały Nr XXI/264/2000 Rady Miasta Chorzów z dnia 23.03.2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Metalowców, Katowickiej i Towarowej.

OR-I.1431.47.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wprowadzenia w Chorzowie czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

OR-I.1431.48.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. polityki mieszkaniowej gminy.

OR-I.1431.49.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Fundacji S.O.S. Dla Zwierząt z siedzibą w Chorzowie.

OR-I.1431.50.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu umów, których stroną były wskazane we wniosku podmioty oraz wykaz przetargów, w których brały udział.

OR-I.1431.51.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR-I.1431.52.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości ośrodków szkolenia kierowców w roku 2014, ilości przeprowadzonych szkoleń podstawowych oraz uzupełniających w roku 2014 z podziałem na OSK.

OR-I.1431.53.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oceny stanu obecnego wykorzystania narzędzi geoinformacyjnych.

OR-I.1431.54.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. protokołu kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Techniki Sanitarnej Alba Sp. z o.o. w Chorzowie.

OR-I.1431.55.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. miesięcznych stawek dotacji dla szkół niepublicznych z uprawnienianimi szkół publicznych w latach 2000-2015.

OR-I.1431.56.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych adresowych wszystkich firm, które przystąpiły do przetargu na "Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa".

OR-I.1431.57.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych adresowych wszystkich firm, które przystąpiły do przetargu na "Uzupełnienie kostką betonową fragmentów nawierzchni na terenach zieleni miejskiej i na terenach placówek oświatowych Chorzowa".

OR-I.1431.58.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby nieruchomości mieszkaniowych stanowiących własność gminy w latach 2009 - 2014, informacji o liczbie sprzedanych, nabytych oraz oddanych do rozbiórki ww. nieruchomości w latach 2009 - 2014.

OR-I.1431.59.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przygotowania gminy do reformy systemu oświaty, która wejście w życie z dniem 1 września 2015 r., w szczególności zapewnienia wszystkim 4-letnim dzieciom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego.

OR-I.1431.60.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykonywania w 2013 r. w prowadzonych przez jst szkołach, działań zmierzających do informatyzacji procesu edukacji uczniów w prowadzonych szkołach.

OR-I.1431.61.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mieszkań komunalnych, będących w dyspozycji gminy Chorzów.

OR-I.1431.62.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż metalowych regałów archiwalnych oraz foteli biurowych dla Urzędu Miasta Chorzów".

OR-I.1431.63.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budżetu partycypacyjnego.

OR-I.1431.64.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji administracyjnej o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej z dnia 17 października 2008 r. sygn. akt GN.II.JM.700.50-18/05 wydanej przez Prezydenta Miasta Chorzów.

OR-I.1431.65.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości środków finansowych przewidzianych w roku 2015 na zakup, dostawę i montaż mebli, w tym wysokość środków finansowych przewidzianych w 2015 r. na realizację zadań, które swym zakresem obejmują zakup, dostawę i montaż mebli.

OR-I.1431.66.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podejmowanych działań jst wobec seniorów w 2014 r.

OR-I.1431.67.2015 - wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. aktualnego wykazu nazw ulic i adresów wraz ze współrzędnymi geograficznymi.

OR-I.1431.68.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. statystyki korzystania z e-urzędu w mieście Chorzów w 2014 r.

OR-I.1431.69.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanych inwestycji w mieście Chorzów na rok 2015.

OR-I.1431.70.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyniku analizy ryzyka (rejestru ryzyk zindentyfikowanych w odniesieniu do realizowanych celów) dla jednostki samorządu terytorialnego.

OR-I.1431.71.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podmiotów prowadzących obsługę prawną gminy oraz przekazania kopii umów na prowadzenie obsługi prawnej.

OR-I.1431.72.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mechanicznego koszenia trawników i cięcia żywopłotów prowadzonych przez Gminę.

OR-I.1431.73.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby zakupionych ryz papieru do drukarek oraz kwoty, jaką przeznaczono na zakup tonerów oraz serwis drukarek w 2014 r.

OR-I.1431.74.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości dokumentów elektronicznych, jakie wpłynęły na elektroniczną skrzynkę podawczą w 2014 r. oraz ilości dokumentów elektronicznych, które urząd wysłał w 2014 r.

OR-I.1431.75.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie.

OR-I.1431.76.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. źródla, na podstawie którego miasto posiada informacje o podziale zadań przewozowych w transporcie na terenie miasta pomiędzy różne środki transportu.

OR-I.1431.77.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stanu realizacji "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" na terenie Gminy.

OR-I.1431.78.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji rozliczeniowej wraz z korespondencją za okres od 1.05.2015 do 31.05.2015 r. związanej z realizacją zamówienia pn. "Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych w Chorzowie".

OR-I.1431.79.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia w latach 2009-2015 kształcącego się w szkole policealnej prowadzonej przez jst, kształcącej młodzież w zawodach medycznych (technik farmaceutyczny).

OR-I.1431.80.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby ludności w gminie Chorzów w ujęciu obrębów geodezyjnych oraz miejscowości wg stanu na 30.06.2015 r.

OR-I.1431.81.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości wyłapanych na terenie Chorzowa oraz wydanych do adopcji i zwróconych do właścicieli psów i kotów w 2014 roku.

OR-I.1431.82.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby zakupionych ryz papieru do drukarek oraz ilości funduszy przeznaczonych na zakup tonerów i serwisu drukarek w roku 2014.

OR-I.1431.83.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji dla urzędników.

OR-I.1431.84.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych kontaktowych Sekretarza Miasta oraz osób pełniących funkcje kierownicze w jednostce odpowiedzialnej za kwestie zamówień publicznych oraz organizacji.

OR-I.1431.85.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dostarczania pracownikom Urzędu oraz interesantom napojów.

OR-I.1431.86.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zgodności z prawem uchwał w sprawie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego Gminy Chorzów.

OR-I.1431.87.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ruchu samochodowego, zapylenia, czystości ulic, chodników i ścieżek rowerowych.

OR-I.1431.88.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu komputerowego - systemu informacji prawnej, z którego korzystają pracownicy UM Chorzow.

OR-I.1431.89.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, liczby uczniowskich klubów sportowych, liczby stowarzyszeń nadzorowanych stosownie do ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

OR-I.1431.90.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu za 2012, 2013 i 2014 r. podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, a także opinii prezesów sądów rejonowych, na podstawie których, wykazy te zostały przygotowane.

OR-I.1431.91.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. charakterystyki geograficznej, socjogeograficznej, społeczno-kulturowej, lokalnych i ponadlokalnych układów polityczno-administracyjnych, które dysponują środkami lub są odpowiedzialne za realizację polityki społecznej, sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych dzielnicy Chorzów II.

OR-I.1431.92.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. listy zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

OR-I.1431.93.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej ilości wydanych pozwoleń na budowę domów wielorodzinnych w latach 2014/2015.

OR-I.1431.94.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stawki netto za transport odpadów komunalnych na terenie gminy oraz okresu, na jaki zawarta została umowa na odbiór odpadów i z jaką firmą.

OR-I.1431.95.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. SIWZ z 2013 r. oraz wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach na terenie Miasta Chorzów".

OR-I.1431.96.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby zakupionych ryz papieru do drukarek oraz kwoty, jaką przeznaczono na zakup tonerów i serwusu drukarek w 2014 r.

OR-I.1431.97.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów dzierżawy nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Omańkowskiej 9.

OR-I.1431.98.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.  wydatków, jakie ponadgimnazjalne szkoły publiczne prowadzone przez jst w latach 2010-2015 ponosiły na reklamę, marketing, promocję, organizowanie kampanii informacyjnych oraz czy wydatki te były pokrywane ze środków publicznych.

OR-I.1431.99.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych statystycznych dot. ilości pism wysłanych i otrzymanych (poprzez ESP) w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

OR-I.1431.100.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu, w jaki szkoły, dla których miasto jest organ prowadzącym, informują o wykorzystaniu środków uzyskanych we własnym zakresie lub przekazanych z budżetu miasta.

OR-I.1431.101.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu wydanych pozwoleń na budowę w latach 2013 - 2015.

OR-I.1431.102.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dostawcy i kosztów poniesionych przez miejskie jednostki organizacyjne na zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2014 r.

OR-I.1431.103.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dochodów gminy z tytułu grzywien za wykroczenia drogowe ujawnione w drodze kontroli fotoradarowej.

OR-I.1431.104.2015 - wniosek o odostępnienie informacji publicznej dot. podjętych kroków, mających na celu wdrożenie nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, a w szczególności części dotyczącej obecności reklam w przestrzeni publicznej.

OR-I.1431.105.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji inwestycji p.n. "Przebudowa części ogrodzenia terenu Przedszkola Nr 1 przy ul. Obrońców Chorzowa 14 w Chorzowie"

OR-I.1431.106.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych od 2010 r. decyzji administracyjnych o wymierzeniu kary pieniężnej na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

OR-I.1431.107.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, hal magazynowych, budynków użyteczności publicznej, wydanych w okresie ostatnich 3 miesięcy.

OR-I.1431.108.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby dzieci narodzonych i zameldowanych w mieście w latach 2013 - 2015 z podziałem na płeć i dzielnice.

OR-I.1431.109.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych statystycznych pracowników Urzędu Miasta zajmujących się realizacją polityki kulturalnej w mieście.

OR-I.1431.110.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przeprowadzonych badań w sektorze klutury pomiędzy 2010 a 2014 r.

OR-I.1431.111.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwoty, jaką władze miasta przeznaczyły na realizację działań kulturalnych przez organizacje pozarządowe w latach 2010-2014 i planowanych wydatków w 2015 r. oraz ilości przeprowadzonych konkursów na realziację działań kulturalnych przez organizacje samorządowe.

OR-I.1431.112.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. ilości i nazw miejskich instytucji kultury, funkcjonujących w gminie w latach 2010-2015, ich statusu prawnego, środków, które otrzymywały na funkcjonowanie.

OR-I.1431.113.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy na wykonanie opracowania p.n. "Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły w granicach administracyjnych miasta Chorzów".

OR-I.1431.114.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych związanych z realizacją programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w latach 2012 - 2015.

OR-I.1431.115.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. listy szkół policealnych kształcących w zawodzie "technik ochrony osób fizycznych i mienia" w latach 2004 - 2015 z podziałem na poszczególne lata.

OR-I.1431.116.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości zarejestrowanych zdarzeń polegających na pogryzieniu przez psy w Chorzowie od początku 2014 r. do dnia dzisiejszego, ilości i wysokości mandatów nakładanych na właścicieli psów oraz regulacji dot. zwierząt domowych w mieście.

OR-I.1431.117.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych adresowych firm, które przystąpiły do przetargu "Czyszczenie i hydrofobizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Łagiewnickiej w Chorzowie".

OR-I.1431.118.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości postępowań kontrolnych przeprowadzonych w UM Chorzów w latach 2010-2014.

OR-I.1431.119.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udzielonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, w latach 2014-2015 decyzji administracyjnych o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji kubaturowych.

OR-I.1431.120.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szczegółowych budżetów prowadzonych przez powiat liceów ogólnokształcących i techników oraz sprawozdań z ich wykonania w latach 2014 i 2015.

OR-I.1431.121.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosku złożonego do Śląskiego RPO w ramach konkursu na dofinansowanie unijne dotyczącego projektu "Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej".

OR-I.1431.122.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zgłoszenia budowy z art. 30 ustawy Prawo budowlane, nieruchomości położonej na działce nr 890/24,, 88/24, 964/51 i 1056/51 wraz z dokumentacja dołączoną do zgłoszenia oraz powstałą w sprawie.

OR-I.1431.123.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia kopii decyzji wydanej na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z pełną dokmentacją oraz kopię regulaminu schroniska.

OR-I.1431.124.2015 - wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. wykazu wszystkich przestrzeni publicznych, których pantron/nazwa po 31.12.1988 r. uległa zmianie, listy pomników, monumentów, obelist, tablic pamiątkowych i itp. wzniesionych dla upamiętnienia osoby lub zdarzeń historycznych mających związek z komunizmem.

OR-I.1431.125.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości dotacji przekazanej z budżetu miasta w październiku 2015 r. dla wymienionych we wniosku placówek niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

OR-I.1431.126.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu wszystkich wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę dla farm wiatrowych w terminie styczeń 2014 r. - grudzień 2015 r.

OR-I.1431.127.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamiaru bezpośrednio lub pośrednio (organizacjom samorządowym) przeznaczenia środków na wsparcie zbiórki publicznej Fundacji WOŚP organizowanej w dniu 10 stycznia 2016 r.

OR-I.1431.128.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zarządzeń Prezydenta Miasta i stosownych uchwał Rady Miasta określajacyhc stawki za najem/dzierżawę w tym również stawek minimalnych: gruntu, gruntu pod garaż, gruntu (powierzchni) pod reklamę i nne najmy lub dzierżawy nieruchomosci niezabudowanych, które są własnością Gminy.

OR-I.1431.129.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. aktualnego planu ogółem miasta w zakresie wydatków, planu wydatków ogolem budżetu miasta ujętych w projekcie budżetu na 2016 r., liczby ludności.

OR-I.1431.130.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. półrocznych sprawozdań sporządzanych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dotyczących pierwszego półrocza 2015 r. składanych przed podmiot/podmioty, realizujących usługę odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach umowy z gminą oraz rocznych sprawozdań z ealizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi sporządzanego za okres 2013 oraz 2014 roku.

OR-I.1431.131.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. toczącego się postępowania w sprawie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Głównej 31.

OR-I.1431.132.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań, projektów lub inwestycji obejmujących wydatki na rozwiązania i produkty teleinformatyczne na rok 2016 lub 2016 i lata kolejne.

OR-I.1431.133.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. postępowania dla zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie "Modernizacja placu zabaw przy ul. św. Pawła/Dombka w Chorzowie".

OR-I.1431.134.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania w jaki sposób jest realizowana obsługa prawna miasta oraz udostępnienie umów oraz faktur VAT w tym zakresie za ostatnie 3 miesiące.

OR-I.1431.135.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udzialania pozwoleń na wykorzystywanie narzędzi opartych o cesję wierzytelności przez podległe Miastu szpitale działające w formie SP ZOZ.

OR-I.1431.136.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zgłoszenia montażu balonu sferycznego w Parku Śląskim w 2015 r.

OR-I.1431.137.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zarządzania projektami partnerskimi.

OR-I.1431.138.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów, liczby osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, liczby użytkowników służbowej poczty elektronicznej oraz systemów informatycznych używanych w Urzędzie.

OR-I.1431.139.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. współpracy z WPKiW S.A. w zakresie problemu dzików w Parku Śląskim.

OR-I.1431.140.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ofert złożonych w roku 2015 w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, rankingu złożonych ofert, protokołu oraz ogłoszenia o wynikach konkursu.

OR-I.1431.141.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych adresowych wszystkich firm, które przystąpiły do przetargu pn. "Wymiana okien od strony placu szkolnego w budynku Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 przy ul. Powstańców 6a w Chorzowie".

OR-I.1431.142.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych adresowych wszystkich firm, które przystapiły do przetargu pn. "Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 24 przy ul. 17-go Sierpnia 1 Chorzowie".

OR-I.1431.143.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwoty, jaką dyrektorzy szkół miesięcznie wydatkują na zakup wody pitnej dla uczniów oraz dostawcy tej wody.

OR-I.1431.144.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zasad i kosztów żywienia dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach publicznych i niepublicznych placówkach oraz populacji dzieci w mieście.

OR-I.1431.145.2015 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. aktualnego wykazu przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w Chorzowie oraz danych o zdawalności egzaminów państwowych na prawo jazdy w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców w 2015 r.

 

Rejestr wydanych pozwoleń na budowę 2015 r.

 

Wyłączenia jawności danych osobowych w dokumentach dokonała Pani Anita Wroczyńska - Referent w Wydziale Organizacyjnym i Kadr na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2014-12-17
utworzony: 17-12-2014 / modyfikowany: 02-02-2016
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów