Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJINFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIONA NA WNIOSEK

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2016

WYKAZ INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH NA WNIOSEK W 2016 ROKU

 

OR-I.1431.1.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykonania umowy Nr 1613/2011 zawartej pomiędzy Miastem Chorzów, a firmą Celmar Sp. z o.o. na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

OR-I.1431.2.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zadań publicznych realizowanych za pomocą zaangażowania kapitałów prywatnych.

OR-I.1431.3.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. treści umowy na wykonanie opracowania "Rewaloryzacja przyrodnicza Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły w granicach administracji miasta Chorzów".

OR-I.1431.4.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych adresowych wszystkich firm, które przystąpiłu do przetargu na "Remont dachu w Przedszkolu nr 26 przy ul. Ligonia 14 w Chorzowie".

OR-I.1431.5.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby zakupionych ryz papieru do drukarek oraz ilości funduszu, jakie przeznaczono na zakup tonerów oraz serwis drukarek w roku 2015.

OR-I.1431.6.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2015.

OR-I.1431.7.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "opiekia nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2015 r.

OR-I.1431.8.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę dla farm fotowoltaicznych za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2015 r. oraz udostępnienie kopii tych decyzji.

OR-I.1431.9.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu istniejących jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, związków jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, których członkiem jest gmina, spółek prawa handlowego, w których Gmina posiada pozycję dominującą i jednoosobowych spółek gminy.

OR-I.1431.10.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykonywania przez Prezydenta Miasta, w ramach wykonywania zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt 10 i 12 ustawy o samorządzie gminnym, jakichkolwiek działań wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi - w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych.

OR-I.1431.11.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. jednostki, która zajmuje się w gminie zarządzaniem drogami oraz jednostki, która zajmuje się w imieniu gminy organizacją transportu publicznego, istniejących na terenie gminy przejazdów kolejowo-drogowych oraz modernizacji tych przejazdów.

OR-I.1431.12.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stawek za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, bądź będących w zarządzaniu przez gminę.

OR-I.1431.13.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. systemu inteligentnej analizy wideo stanowiącej element monitoringu miejskiego oraz ilości punktów kamerowych na terenie miasta.

OR-I.1431.14.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planowanych w 2016 r. zakupów nowych lub używanych maszyn budowlanych lub wynajmu maszyn budowlanych typu m.in. koparka, ładowarka, spycharka, walec.

OR-I.1431.15.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przynależności gminy do tzw. aglomeracji w rozumieniu art. 43 ustawy Prawo wodne oraz przydomowych oczysczalni ścieków.

OR-I.1431.16.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w przedmiocie powierzenia  prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu w 2016 r.

OR-I.1431.17.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planu zamówień publicznych na rok 2016.

OR-I.1431.18.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu faktycznie przyjętych psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie w 2014 r. zgodnie z ewidencją prowadzoną przez schronisko, z gmin, z którymi administrator schroniska miał zawarte umowy.

OR-I.1431.19.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów jakie poniosła jst w 2015 r. w związku z obowiązującym trybem ogłaszania przetargów, zamówień publicznych i rokowań w prasie papierowej regionalnej, ogólnokrajowej oraz internetowej.

OR-I.1431.20.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. produkcji energii cieplnej na terenie j.s.t.

OR-I.1431.21.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji, czy Prezydent Miasta, kiedykolwiek w czasie obowiązywania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 2009 r. wydał decyzję administracyjną na podstawie art. 31 ust. 4 lub art. 32 o przerwaniu albo o zakazie przeprowadzenia imprezy po wcześniejszym wydaniu zgody na jej przeprowadzenie.

OR-I.1431.22.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia zapytań ofertowych Miasta, które zostały ogłoszone po 1 lutego 2016 r.

OR-I.1431.23.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia listy imiem i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2015 r. otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tych nagród.

OR-I.1431.24.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopii wszelkich decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych na wniosek CEMA ENERGY Sp. z o.o. w Mikołowie i kopii korespondencji w ww. sprawie do dnia 28.02.2016 r. pomiędzy organem a wnioskodawcą.

OR-I.1431.25.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopii korespondencji wymienionej do dnia 29.02.2016 r. przez organ ochrony środowiska z wnioskodawcą CEMA ENERGY Sp. z o.o. w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji produkcji energii elektrycznej w wyniku spalania odpadów i biomasy w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15.

OR-I.1431.26.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu parkingów depozytowych, wyznaczonych przez Prezydenta Miasta na terenie działania Miasta w latach 2006-2016.

OR-I.1431.27.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. listy numerów bocznych licencji taxi na dzień 1 marca 2016 r. wraz z podaniem do kogo lub do jakiego podmiotu dana licencja jest przypisana.

OR-I.1431.28.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zawierania przez gminę umów, na mocy których doszło do nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

OR-I.1431.29.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

OR-I.1431.30.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby cmentarzy komunalnych i wyznaniowych oraz administratorów tych cmetarzy.

OR-I.1431.31.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

OR-I.1431.32.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. licencji na wykonywania kreajowego transportu drogowego rzeczy przez określony podmiot.

OR-I.1431.33.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wszystkich obowiązkujących w Straży Miejskiej zarządzeń, wytycznych, algorytmów, poleceń służbowych, zaleceń dot. sposobu wypełniania mandatów karnych.

OR-I.1431.34.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych o miejscu urodzenia obecnych mieszkańców Chorzowa.

OR-I.1431.35.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakupu w latach 2009-2016 samochodów marki Volkswagen, Seat, Audi, Skoda lub Porche wyposażonych w silnik wysokoprężny (Diesla).

OR-I.1431.36.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sposobu świadczenia od dnia 01.04.2016 r. usług na utrzymanie jezdni, ulic, miejsc postojowych oraz chodników, utrzymanie czystość przejść podziemnych, schodów, pochylni, parkingów, ciągów pieszo rowerowych i pieszych oraz stawów Bęben II i Bagier, utrzymanie czystości nawierzchni ulicy Wolności wraz z ulicami bocznymi od ulicy Wolności.

OR-I.1431.37.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach oraz odsetka, jaki stanowił w ogólnych wydatkach całego budżetu, procentowej frekwencji w głosowaniu nad projektami.

OR-I.1431.38.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. systemu ŚKUP, w tym kasowników i parkometrów.

OR-I.1431.39.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentów, jakie przedstawił Miastu Ruch Chorzów S.A. wraz z wnioskiem o objęcie obligacji klubu.

OR-I.1431.40.2016 - wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. rejestry wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w grudniu 2015 r.

OR-I.1431.41.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby dzieci 6-letnich i 7-letnich zapisanych do klas pierwszych szkół podstawowych oraz liczby dzieci 6-letnich zapisanych do placówek przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017.

OR-I.1431.42.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. normy ISO PN-EN 9001:2008.

OR-I.1431.43.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwestii pożyczki, jaką miasto Chorzów planuje udzielić klubowi piłkarskiemu Ruch Chorzów S.A.

OR-I.1431.44.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podania wykonawcy i wynagrodzenia za  świadczenie usług: utrzymania jezdni, ulic, miejsc postojowych oraz chodników do 31.03.2016 r., utrzymania czystości przejść podziemnych, schodów, pochylni, parkingów, ciągów pieszo-rowerowych i pieszych oraz utrzmania stawów Bęben II i Babier na "Żabich Dołach" do 31.032016 r, utrzymania czystości nawierzchni ulicy Wolności wraz z ulicami bocznymi od ulicy Wolności i miejscami postojowymi do 31.03.2016 r.

OR-I.1431.45.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. występowania na terenie gminy barszczu Sosnowskiego, barszczu Mantagazziego oraz zwalczania tych roślin.

OR-I.1431.46.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2014 i 2015 roku, w tym wniosków, na które udzielono decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

OR-I.1431.47.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budżetu partycypacyjnego w Chorzowie.

OR-I.1431.48.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przkazania skanów wszystkich wystawionych i otrzymanych przez Gminę faktur w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

OR-I.1431.49.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych grup pracowników, obejmującego podziałem stanowiska od inspektora do referenta.

OR-I.1431.50.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wynajmu atrakcji w związku z festynem w Szkole Podstawowej Nr 25 w dniu 25 maja 2016 r. w Chorzowie Maciejkowicach.

OR-I.1431.51.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. adresu oficjalnego serwisu gminy, wydawania gazety samorządowej, sposobu komunikowania się z mieszkańcami, danych kontaktowych urzędnikow zajmujących się obsługą elektronicznych publikatorów gminy oraz odpowiedzialnych za politykę informacyjną.

OR-I.1431.52.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kwoty, jaką kierownik JST wydał na zakup specjalistycznych pozycji książkowych w 2016 r.

OR-I.1431.53.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia kserokopii umowy ze spółką ADM Serwi Sp. z o.o. na zlecenie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR-I.1431.54.2016 - wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

OR-I.1431.55.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stosowania się do niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

OR-I.1431.56.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu lokali mieszkaniowych będących w dyspozycji Wydziału Zasobów Komunalnych, wykazu osob oczekujących na przydział mieszkania gminnego, wykazu lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Prezydenta Miasta, wykazu mieszkań, które zostały zgłoszone przez podległe ZK PGM BOM-y z przeznaczeniem do wynajmu mieszkańcom.

OR-I.1431.57.2016 - wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. procentowego pokrycia terenów miasta Chorzów uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

OR-I.1431.58.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości środków finansowych przewidzianych w roku 2016 na zakup, dostawę i montaż mebli, w tym wysokość środków finansowych przewidzianych w 2016 r. na realizację zadań, które swym zakresem obejmują zakup, dostawę i montaż mebli.

OR-I.1431.59.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykonawcy i wynagrodzenia pomiędzy dniem 19.04.2015 do 13.05.2016 r. świadczenia usługi polegającen na utrzymaniu jezdni ulic, miejsc postojowych w Chorzowie do dnia 31.03.2016 r. realizowanej na podstawie umowy 09/2015 z dn. 02.04.2015 r. zawartej z MZUiM w Chorzowie.

OR-I.1431.60.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby osób zatrudnionych w URzędzie Miasta Chorzów z podziałem na liczbę kobiet i mężczyzn, liczbę kobiet i mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, numer służbowego telefonu komórkowego Prezydenta Miasta.

OR-I.1431.61.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych w mieście, liczbę publicznych i niepublicznych przedszkoli, liczby dzieci uczęszczających do ww. placówek oraz żywienia dzieci w tych placówkach.

OR-I.1431.62.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji o wykonawcy inwestycji w postaci tzw. małej architektury tj. ławek w Parku Hutników w Chorzowie, zrealizowanej w II kwartale 2014 r.

OR-I.1431.63.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanych w latach 2016-2018 inwestycji związanych z budową oczyszczalni przydomowych lub lokalnych obsługujących do 1000 mieszkańców oraz dofinansowania dla mieszkańców do budowy oczyszczalni przydomowych.

OR-I.1431.64.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. paliwa gazowego, energii elektryczne i fotowoltaiki w podległych jednostkach organizacyjnych w 2015 r.

OR-I.1431.65.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. korzystania przez jednostkę samorządu terytorialnego z internetowych form publikacji przetargów i komunikatów.

OR-I.1431.66.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydatków na reklamę w prasie, radio, telewizji i internecie w 2015 r. (z pominięciem obwieżdczeń i ogłoszeń stricte urzędowych).

OR-I.1431.67.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wniosku o dofinansowanie, złożonego w Śląskiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, dla projektu pn. "Wirtualny Chorzów - internetowa platforma informacji przestrzennej".

OR-I.1431.68.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podatków i opłat lokalnych w gminie Chorzów.

OR-I.1431.69.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dofinansowania zawodowego nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych w latach 2014 i 2015.

OR-I.1431.70.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania planowanego terminu ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

OR-I.1431.71.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi z akresu budowy dróg.

OR-I.1431.72.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. rocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi sporzadzanego przez prezydenta miasta za okres 2015 roku.

OR-I.1431.73.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. struktury i regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR-I.1431.74.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby profili kandata na kierowcę utworzonych w poszczególnych miesiącach 2015 r. i poszczególnych miesiącach I kwartału 2016 r. z rozbiciem na poszczególne kategorie prawa jazdy.

OR-I.1431.75.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2015.

OR-I.1431.76.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych nieruchomości nabywanych w celu budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg przez Miasto Chorzów poprzez transakcje kupna - sprzedaży zawartych aktem nortarialnym.

OR-I.1431.77.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w okresie 01.01.2013 r. - 01.07.2016 r. dla farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, biogazowni, instalacji produkujących energię elektryczną z biomasy, innych przedsięwzięć mających na celu produkcję energii z odnawialnych źródeł.

OR-I.1431.78.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. aktywości marketingowej miasta.

OR-I.1431.79.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. poniesionych przez Miasto Chorzów kosztów związanych z obsługą rawną jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

OR-I.1431.80.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. realizacji zaspiów art. 11a ust. 1 dotyczącego obowiązku gmin w zakresie opracowywania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

OR-I.1431.81.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zarządzania strategicznego w zakresie efektów kształcenia.

OR-I.1431.82.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamówienia publicznego opatrzonego znakiem RZP.271.439.2016 na zakup sprzętu komputerowego.

OR-I.1431.83.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. badań wykonywanych w latach 2010-2016 dot. ruchu na sieci drogowej, przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym, badań ankietowych gospodarstw domowych, aktualnego modelu ruchu i podziału gminy na rejony komunikacyjne.

OR-I.1431.84.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zapisów o inicjatywie obywatelskiej mieszkańców w statucie miasta Chorzów.

OR-I.1431.85.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości wniosków o udostępnienie informacji publicznej, skierowanych do Urzędu w latach 2010-2016.

OR-I.1431.86.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. koszów wyjazdów na delegacje zagraniczne, nazw miast partnerskich i ubezpieczeń.

OR-I.1431.87.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. odbioru gazu ziemnego przez gminę i jednostki podległe.

OR-I.1431.88.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. faktur za energię elektryczną i usługi dystrybucji dotyczące obiektów podlegających UM Chorzów za okres od sierpnia 2015 r. do lipca 2016 r.

OR-I.1431.89.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania czy w mieście Chorzów zostały uchwalone jakiekolwiek uchwały na podstawie ustawy o rewititalizacji.

OR-I.1431.90.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania czy w mieście Chorzów została uchwalona uchwała, o której mowa w art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

OR-I.1431.91.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wpisu do rejestru zabytków budynków przy ul. Bożogrobców 34 oraz Siemianowickiej 36-38.

OR-I.1431.92.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. oferty konkursowej podmiotu, któremu powierzone zostało zadania publiczne prowadzania punktów pomocy prawnej w 2016 roku na podstaiwe ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

OR-I.1431.93.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji przetargowej związanej z realizacją zamówienia publicznego na budowę skateparku pod Szybem Prezydent.

OR-I.1431.94.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o podatku od nieruchomości na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. A. Czarneckiego w Chorzowie.

OR-I.1431.95.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od stycznia do czerwca 2016 r.

OR-I.1431.96.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umowy na wykonywanie prac związanych z wycinką drzew przy ul. Wybickiego i Mościckiego w Chorzowie.

OR-I.1431.97.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzenia mieszkań chronionych w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

OR-I.1431.98.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o podatku od nieruchomości na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. A. Czarneckiego w Chorzowie w latach 2012 - 2016.

OR-I.1431.99.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. istnienia roszczeń reprywatyzacyjnych wobec nieruchomości położonych w rejonie ul. Katowickiej 162 w Chorzowie.

OR-I.1431.100.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.101.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu aktów notarialnych sporządzonych w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów dokumentujących czynności za okres od 01.01.2014 r. do 31.08.2016 r.

OR-I.1431.102.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na prowadzenie zadania: udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

OR-I.1431.103.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. termomodernizacji chronionych prawem obiektów w zespole zabudowy w Chorzowie Batorym przy ul. Kochanowskiego, Łukasińskiego.

OR-I.1431.104.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie w latach 2014 - 2017.

OR-I.1431.105.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopii decyzji w sprawie udzielania pozwolenia na budowę w sprawie z wniosku "Cema Energy" sp. z o.o. oznaczonej nr 7 z kwietnia 2016 r.

OR-I.1431.106.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. struktury demograficznej mieszkańców Chorzowa.

OR-I.1431.107.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Chorzów.

OR-I.1431.108.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych w okresie ostatnich 8 lat decyzji w sprawie udzielania pozwolenia na budowę z wniosku "Cema Energy" Sp. z o.o. oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budowy instalacji do produkcji energii elektyrcznej w wyniku spalania odpadów i biomasy w Chorzowie przy ul. Narutowaicza 15.

OR-I.1431.109.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizacj w roku 2017 zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

OR-I.1431.110.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podjęcia przez Radę Miasta Chorzów uchwal na podstawie ustawy o rewitalizacji w stosunku do nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Kollmana i Leśnej.

OR-I.1431.111.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu instytucji, posiadających decyzję na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

OR-I.1431.112.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę tj. decyzji nr 24 z 0.02.2010 r.

OR-I.1431.113.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przesłania uchwał Rady Miasta Chorzów nr X/61/90, XVIII/100/91, XVIII/101/91, XXI/134/91.

OR-I.1431.114.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. ewidencji sprzętu informatycznego, oraz używanego przez urząd oprogramowania, realizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

OR-I.1431.115.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budowy zakładu pogrzebowego na terenie byłego zakładu Hajduki.

OR-I.1431.116.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dostępnych środków budżecie miasta na działania związane z profilaktyką przeciwalkoholową, promocją zdrowia, edukacją lub wspieraniem podstawowych funkcji rodziny.

OR-I.1431.117.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. m.in. prowadzenia map zasadniczych w formie analogowej, hybrydowej oraz wektorowej, cyfrowej mapy ewidencji gruntów i budynków, możliwości zgłaszania prac geodezyjnych przez internet.

OR-I.1431.118.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. spółek prawa handlowego, w których samorząd miasta posiada udziały.

OR-I.1431.119.2016 - wniosek błędnie zarejestrowany - podlega ustawie o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

OR-I.1431.120.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopii porozumienia wraz z aneksem w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gmiie Chorzów prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków.

OR-I.1431.121.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wprowadzenia w Chorzowie czaowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

OR-I.1431.122.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji projektu pt. "Zrealizowanie turnieju koszykówki dla dzieci i młodzieży (streetball)" planowanego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017.

OR-I.1431.123.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wyników finansowych Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. za lata 2014-2015 i I półrocze 2016 r. oraz działalności i realizacji zadań przez spółkę, udziału miasta w spółce Alba Sp. z o.o. oraz kosztów utrzymania czystości i odśnieżania miasta w ostatnich 5 latach.

OR-I.1431.124.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości kosztów za usunięcie i parking usuniętego pojazdu z drogi na koszt właściciela.

OR-I.1431.125.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. grupy taryfowej sprzedawcy gazu ziemnego, do której przyporządkowewgo są jednostki miasta oraz na jaki czas zawarto umowę.

OR-I.1431.126.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wystawionych w dniu 8.11.2016 r. przez pracowników miasta zawiadomień o stwierdzeniu parkowania bez uiszczonej opłaty targowej.

OR-I.1431.127.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. budżetu obywatelskiego.

OR-I.1431.128.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzenia polityki informacyjnej miasta i nazwisk pracowników za nią odpowiedzialnych oraz adresów e-mail osób wykonujących pracę o charakterze dziennikarskim, na które pracownicy urzędu przekazywali informacje.

OR-I.1431.129.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu jednostek na terenie miasta Chorzów przyjmujących wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz o wydanie prawa jazdy, ilości wniosków które wpłynęły o wydanie dowodu osobistego i prawa jazdy w latach 2010-2015.

OR-I.1431.130.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wysokości dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych w latach 2010-2014 oraz innych danych dotyczących finansowania przedszkoli.

OR-I.1431.131.2016 - wniosek o udostepnienie informacji publicznej dot. dokumentów projektu wybranego do dofinansoania w ramach konkursu RPSL.11.02.01-IZ.01.24-049/16 "Stawiamy na kompetencje zawodowe".

OR-I.1431.132.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. warstwy z wrażliwością akustyczną terenów oraz warstwy z zabudową, w obrębie posiadanej mapy akustycznej zgodnie z załącznikiem do wniosku.

OR-I.1431.133.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydatków ponoszonych z budżetu Chorzowa na dekoracje świąteczne w latach 2012-2015 i planowanych wydatków w sezonie 2016/2017.

OR-I.1431.134.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. szczegółów najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach zamówienia publicznego na "Dostawę i instalację infrastruktury sprzętowej i oprogramowania".

OR-I.1431.135.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji zamówienia publicznego "Kompleksowe zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Niedźwiedziniec w Chorzowie".

OR-I.1431.136.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby mieszkańców Chorzowa w latach 2013-2015.

OR-I.1431.137.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. poziomu wykształcenia młodzieży w wieku 16-25 lat, liczby uczniów uczących się i otrzymującą pomoc materialną.

OR-I.1431.138.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wdrożenia systemu EZD jako systemu podstawowego w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz ilości pism jakie w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wpłynęły do urzędu poprzez ESP.

OR-I.1431.139.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. powierzchni użytkowej mieszkań i budynków zaprojektowanych w ramach zadań: Projekt budowlany zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych przy ul. Pokoju w Chorzowie, Projekt zespołu 3 budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Łagiewnickiej w Chorzowie.

OR-I.1431.140.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wynagrodzenia zasadniczego w Urzędzie Miasta Chorzów na stanowiskach referenta, podinspektora, inspektora i specjalisty za październik 2016 r.

OR-I.1431.141.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby interwencji na obszarze rewitalizacji Centrum z udziałem młodzieży w wieku 16-25 lat w roku 2015.

OR-I.1431.142.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wdrożenia lub realizacji w latach 2013-2016 programów profilaktycznych, których celem było lub jest przeciwdziałanie zjawisku przestępczości i demoralizacji osób nieletnich.

OR-I.1431.143.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawozdań składanych na podstawie art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za 2015 rok i I półrocze 2016 r. przez PTS Alba Sp. z o.o.

OR-I.1431.144.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. decyzji o pozwoleniu na budowę trasy kabla energetycznego i światłowodowego przy ul. Narutowicza 15, wydanej na rzecz AMK Systemy Grzewcze Sp. z o.o. w Mikołowie.

OR-I.1431.145.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. strategii zarządzania marką Chorzów wprawia w ruch.

OR-I.1431.146.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizacji w mieście jarmarku bożonarodzeniowego.

OR-I.1431.147.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń reprywatyzacyjnych lub innych w stosunku do nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Kollmana i Leśnej, KW nr KA1C/00023611/7.

OR-I.1431.148.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. dysponowania przez Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Alba Sp. z o.o. w Chorzowie decyzją Prezydenta Miasta Chorzów o zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

OR-I.1431.149.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania czy w odniesieniu do terenu, na którym jest zlokalizowana nieruchomość LIDL położona przy ul. Kościuszki 61 w Chorzowie podjętu działania dotyczące uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OR-I.1431.150.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania czy w odniesieniu do terenu, na którym jest zlokalizowana nieruchomość LIDL położona przy ul. Gałeczki 18 w Chorzowie podjętu działania dotyczące uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OR-I.1431.151.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania czy w odniesieniu do terenu, na którym jest zlokalizowana nieruchomość LIDL położona przy ul. 16-go Lipca 2 w Chorzowie podjętu działania dotyczące uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OR-I.1431.152.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wskazania czy w odniesieniu do terenu, na którym jest zlokalizowana nieruchomość LIDL położona przy ul. Strzelców Bytomskich 30 w Chorzowie podjętu działania dotyczące uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OR-I.1431.153.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podstawy prawnej udzialania stypendiów dla studentów.

OR-I.1431.154.2016 - wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zasad funkcjonowania Chorzowskiej Rady Seniorów.

 

Rejestr wydanych pozwoleń na budowę

 

Wyłączenia jawności danych osobowych w dokumentach dokonała Pani Anita Badura oraz Pani Joanna Garba - pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Kadr na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.).

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2015-12-28
utworzony: 28-12-2015 / modyfikowany: 10-01-2017
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów