Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADRPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE

Treść strony

wersja do druku
powrót | Uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji akt osobowych

Uzyskanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji akt osobowych

Ogólny opis:

W celu uzyskania poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii akt osobowych archiwum Urzędu Miasta należy złożyć stosowny wniosek

Wymagane dokumenty:

 1.  Wypełniony formularz wniosku.

Sposób dostarczania dokumentów:

 1. Formularze, na których należy składać wniosek są dostępne pod opisem usługi:
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1) Złożyć drogą elektroniczną.
  2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Miasta Chorzów
  ul. Rynek 1
  41-500 Chorzów
  Wydział Organizacyjny i Kadr – Kancelaria Ogólna
  parter, pokój nr 2
  w godzinach pracy Urzędu.
 1. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1) W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
  2) W sytuacji korzystania z drogi elektronicznej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

Pismem ogólnym przez ePUAP:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Opłaty:

Wniosek jest wolny od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Do 21 dni

Informacje na temat przebiegu sprawy:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

  Urząd Miasta Chorzów
  ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
  Wydział Organizacyjny i Kadr
  III piętro, pokój nr 331
 1. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów: 32 4165000 wew. 127, 9127
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1 
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chorzów - tel. 32 416 54 32, adres mailowy: iod@chorzow.eu  
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i realizacji złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze.
 4. Zgromadzone dane będą przechowywane do czasu realizacji wniosku a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategoria archiwalną B5
 5. Odbiorcami danych będą podmioty posiadającym upoważnienie ustawowe w tym zakresie szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z Miastem na podstawie zawartych umów i umów powierzenia danych (obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów, doręczanie korespondencji).  
 6. Zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.
 8. Istnieje prawo żądania wglądu i poprawy danych, ich sprostowania, wnioskowanie o ograniczenie przetwarzania.
 9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
 10. Podanie danych jest niezbędne do realizacji wniosku.

Formularz wniosku:

pobierz plik: [ Wniosek o uzyskanie kserokopii dokumentacji z akt osobowych ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2019-04-01
utworzony: 15-03-2017 / modyfikowany: 16-03-2022
wprowadził(a): Monika Banik
rejestr zmian

Stopka serwisu