Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDZIAŁU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJTransport drogowy rzeczy lub osób, w tym taxi

Treść strony

wersja do druku
powrót | Informacja dla przedsiębiorców dotycząca uprawnień transportowych

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCA UPRAWNIEŃ TRANSPORTOWYCH

 

UWAGA:

Szanowny Przedsiębiorco prowadzący krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na podstawie licencji udzielonej przez Prezydenta Miasta Chorzów.  

 W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1180).

 Nowelizacja wprowadza m.in.:  

 • definicję pośrednictwa przy przewozie osób, jako działalność gospodarczą polegającą na przekazywaniu zleceń przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką;

 • obowiązek dla przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób korzystania ze zleceń przewozu pochodzących wyłącznie od licencjonowanego przedsiębiorcy prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób; naruszenie tego obowiązku będzie podlegało karze grzywny w wysokości 2 000 zł;

 • możliwość rozliczenia opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, przy użyciu aplikacji mobilnej jako alternatywnego urządzenia służącego do naliczania opłaty wobec obecnie stosowanego taksometru i kasy fiskalnej;

 • zniesienie obowiązku posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w  zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego;

 • udzielanie licencji w zakresie przewozu osób taksówką jedynie na określony obszar, a nie jak dotychczas także na określony pojazd;

 • do katalogu zadań Inspekcji Transportu Drogowego kontrolę przestrzegania ustalonych przez radę gminy, cen za przewozy taksówkami i stawek taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami; za pobieranie należności za przewóz osób taksówką niezgodnie z ustalonymi cenami lub  stawkami taryfowymi będzie nakładana grzywna w wysokości 2 000 zł;

 • obowiązek dostosowania w terminie do 31.12.2022 r. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydanych przed 1 styczniem 2020 r.; należy złożyć wniosek o zmianę licencji i wydanie z niej wypisu/ów, dołączyć zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz; opłata za zmianę licencji wynosi 10 % opłaty za jej udzielenie; niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkowało wygaśnięciem przedmiotowej licencji.

   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji zapisów jw. proszę kontaktować się z Wydziałem Dzialalności Gospodarczej - Referat Licencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Chorzów - pok. nr 15, 16, 17 tel. (32) 416-50-00 w. 292, 293, 307.

 

Ogólne zasady prowadzenia działalności transportowej:

1. Osoby zamierzające prowadzić działalność transportową są obowiązane zarejestrować działalność gospodarczą.
2. Niezbędne do prowadzenia działalności jw. jest uzyskanie licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne jako działalności wspomagającej inną podstawową działalność.
3. Transport drogowy dotyczy przewozu osób i rzeczy.
4. 
Transport drogowy osób wymaga uzyskania:
a) licencji na:
- samochód osobowy,
- pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 do 9 osób łącznie z kierowcą,
- taksówkę:
Od 7.07.2018 r. na terenie miasta Chorzów obowiązują ceny maksymalne za przewozy taksówkami na terenie miasta Chorzów (treść uchwały).
Opłaty są następujące:
1) opłata początkowa – 7 zł;
2
) opłata za 1 km drogi w stawce taryfowej 1 (od godz.6,00 do 22,00) – 3 zł;
3) opłata za 1 km drogi w stawce taryfowej 2
(od godz. 22,00 do 6,00 oraz w niedziele i dni świąteczne) – 4 zł;
4) opłata za 1 godziną postoju w stawce taryfowej 1 i 2 – 50 zł.
b) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób autobusem,
c) zaświadczenia na przewozy drogowe osób na potrzeby własne.
5.
Transport drogowy rzeczy wymaga uzyskania:
a) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy,
b) licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
c) zaświadczenia na przewozy drogowe rzeczy na potrzeby własne.
6. Dla pojazdów do 3,5 t d.m.c. nie jest wymagane żadne uprawnienie transportowe w zakresie przewozu drogowego rzeczy.
7. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy wymaga posiadania przez przedsiębiorcę:
a) stałej i rzeczywistej siedziby,
b) zdolności finansowej,
c) dobrej reputacji,
d) kompetencji zawodowych.
8. Organem właściwym do udzielenia licencji i zaświadczenia jest organ właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy;
organem właściwym do udzielenia licencji w zakresie przewozu osób taksówką jest organ właściwy dla obszaru jego wykonywania.
9. Organem właściwym do udzielenia zezwolenia jest organ właściwy dla głównego miejsc wykonywania działalności gospodarczej.
10. Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowy, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 do 9 9 osób łącznie z kierowcą, taksówką wymaga posiadania przez przedsiębiorcę m.in.:
a) tytuł prawny do pojazdu,
b) dobrej reputacji.
11. Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przyz przewozie rzeczy wymaga posiadania m.in.:
a) zabezpieczenia finansowego,
b) certyfikatu kompetencji zawodowych,
c) dobrej reputacji.
12. Osoby posiadające licencję taxi lub zezwolenie na transport drogowy rzeczy lub osób (licencję wydaną przed 15.08.2013 r.), u których zbliża się termin upływu ważności dotychczasowego uprawnienia, a zamierzające nadal prowadzić działalność transportową powinny występować z wnioskiem o udzielenie uprawnienia na kolejny okres w terminie 14 dni przed upływem terminu jego ważności.
13. Osoby zamierzające prowadzić transport międzynarodowy muszą uzyskać licencję wspólnotową.
14. Licencja wspólnotowa jest udzielana m.in. po przedstawieniu zaświadczenia poświadczającego liczbę pojazdów, dla których udokumentowany został wymóg zdolności finansowej, kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz dowód uiszczenia opłaty.
15. Zaświadczenie wydaje organ, który udzielił zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
16. Osoba, której zostało cofnięte zezwolenie/licencja jest zobowiązana do zwrotu tych uprawnień w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
17. Niezwrócenie zezwolenia/licencji podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.
18. Osoba uznana za niezdolną do kierowania operacjami transportowymi jest zobowiązana do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
19. Niezwrócenie certyfikatu kompetencji zawodowych podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Szczegółowe zasady dotyczące wykonywania transportu drogowego wynikają z ustawy o transporcie drogowym, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, rozporządzenia w sprawie opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego.

Od 30.11.2017 r. wymagane ustawą o transporcie drogowym informacje o przedsiębiorcach wykonujących zawód przewoźnika drogowego są dostępne pod adresem: http/kreptd.gitd.gov.pl.

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Gutsfeld, dnia: 2021-02-03
utworzony: 27-06-2017 / modyfikowany: 03-02-2021
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu