Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEŚwiadczenie usług hotelarskich poza obiektami hotelarskimi (pola biwakowe itp.)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Załatwianie spraw związanych z innymi obiektami świadczącymi usługi hotelarskie i polami biwakowymi

Zaszeregowanie obiektu turystycznego do kategorii pole biwakowe i wpisanie go do ewidencji.

Ogólny opis
1. Pola biwakowe to obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.
2. Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.
3. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich przedsiębiorca obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji pól biwakowych.
4. W celu uzyskania zaszeregowania obiektu do kategorii Pole biwakowe należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
5. Na podstawie decyzji o zaszeregowaniu, obiekt wpisywany jest do ewidencji pól biwakowych.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Opinia właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej dot. spełniania przez obiekt wymagań przeciwpożarowych lub protokół okresowej kontroli Państwowej Staży Pożarnej (kserokopia).
4. Opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dot. spełnienia przez obiekt wymagań sanitarnych lub protokół okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (kserokopia).
5. Opis obiektu.
6. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez obiekt wymagań budowlanych:
7. Dla obiektów, dla których jest to wymagane - decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu, lub decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego
stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiekt.
8. Dla wszystkich obiektów - książka obiektu z wpisami potwierdzającymi przeprowadzenie okresowych kontroli wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu.
9. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych.
10. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny.

Sposób dostarczania dokumentów
1. Formularze, na których należy składać wniosek są dostępne pod opisem usługi:
2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1) Złożyć drogą elektroniczną.
2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Chorzów
ul. Rynek 1
41-500 Chorzów
Wydział Działalności Gospodarczej
parter, pokój nr 4
w godzinach pracy Urzędu.

3. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
1) W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
2) W sytuacji korzystania z drogi elektronicznej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty
te odeśle na wskazany adres.
4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

Pismem ogólnym przez ePUAP:
https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
lub dedykowanym formularzem (zależnym od usługi).

Opłaty
1. Kwota opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe - 100 PLN.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Zapłaty można dokonać na konto:

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
Nr rachunku: 82 1050 1214 1000 0010 0000 3739

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1). dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o zaszeregowaniu bądź odmowie zaszeregowania obiektu do kategorii Pole biwakowe.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
2. Jeżeli obiekt uzyskał zaszeregowanie do kategorii Pole biwakowe, na podstawie decyzji o zaszeregowaniu wpisywany jest do ewidencji pól biwakowych. O dokonaniu wpisu Wnioskodawca jest informowany pismem.
3. Jeżeli obiekt nie uzyskał zaszeregowania do kategorii Pole biwakowe, wydawana jest decyzja o odmowie wpisu do ewidencji obiektów pól biwakowych.
4. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
- Poprzez pocztę tradycyjną.
- Bezpośrednio w siedzibie urzędu.
5. O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu zgłoszenia.

Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Urząd Miasta Chorzów
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Wydział Działalności Gospodarczej
parter, pokój nr 4
2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:
32 4165000 wew. 131, 294

Uwagi:

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) tzw. RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: tel. (32) 4165432, e-mail: iod@chorzow.eu;
3) przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia postępowań związanych z wpisaniem oraz figurowaniem w ewidencji pól biwakowy prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chorzowa
zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i aktami wykonawczymi; realizacja następuje w przypadku danych:
- art. 6 ust. 1 lit.c), e) RODO – obowiązek ciążący na administratorze, na podstawie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
4) odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty współpracujące (np. kancelaria prawna) oraz podmioty przetwarzające (obsługa informatyczna) na podstawie zawartych umów powierzenia;
5) zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) zgromadzone dane będą przechowywane do czasu wykreślenia pola biwakowego z ewidencji pl biwakowych, następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;
7) istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa ul. Stawki 2;
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i aktów wykonawczych; ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku;
10) podane dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 
 

pobierz plik: [ Zaszeregowanie obiektu do kategorii pole biwakowe ]

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Ogólny opis
1. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich (hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, pola biwakowe), jak również w innych obiektach, pod warunkiem że spełniają one wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i inne, określone przepisami prawa dla tego rodzaju obiektów.
2. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają wymagania, o których mowa w poprzednim punkcie.
3. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie, o którym mowa, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji.
4. Ewidencję obiektów, które nie są obiektami hotelarskimi, ale świadczone są w nich usługi hotelarskie prowadzi wójt (burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia obiektów.
5. W celu zgłoszenia obiektu do ewidencji należy złożyć wypełniony formularz zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, może, w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań w sposób określony w §4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
4. Opis obiektu.

Sposób dostarczania dokumentów
1. Formularze, na których należy składać wniosek są dostępne pod opisem usługi:
2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1) Złożyć drogą elektroniczną.
2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Chorzów
ul. Rynek 1
41-500 Chorzów
Wydział Działalności Gospodarczej
parter, pokój nr 4
w godzinach pracy Urzędu.

3. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
1) W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
2) W sytuacji korzystania z drogi elektronicznej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

Pismem ogólnym przez ePUAP:
https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
lub dedykowanym formularzem (zależnym od usługi).

Opłaty
1. Postępowanie nie podlega opłatom.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1). dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Niezwłocznie, w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia dokonywany jest wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne, o czym Zgłaszający informowany jest stosownym pismem. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec wydłużeniu do 1 miesiąca.
2. W przypadku odmowy, w terminie do 1 miesiąca wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie wpisu obiektu do ewidencji.
3. W sprawach szczególnie skomplikowanych ww terminy mogą ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
4. Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:
-Poprzez pocztę tradycyjną.
-Bezpośrednio w siedzibie urzędu.
Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

Miejsce odbioru zaświadczenia:
Urząd Miasta Chorzów,
Wydział Działalności Gospodarczej,
ul. Rynek 1, parter, pokój nr 4

5. O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu zgłoszenia.

Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Urząd Miasta Chorzów
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Wydział Działalności Gospodarczej
parter, pokój nr 4
2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:
32 4165000 wew. 131, 294

Uwagi:

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych (...) tzw. RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: tel. (32) 4165432, e-mail: iod@chorzow.eu;
3) przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia postępowań związanych z wpisaniem oraz figurowaniem obiektu w ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzonej
przez Prezydenta Miasta Chorzowa zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i aktami wykonawczymi; realizacja następuje w przypadku danych:
- obowiązkowych art. 6 ust. 1 lit.c), e) RODO – obowiązek ciążący na administratorze, na podstawie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
- nieobowiązkowych na podstawie art.6 ust. 1 lit a) RODO - przetwarzania niezbędne do realizacji zadania publicznego;
4) odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty współpracujące (np. kancelaria prawna) oraz podmioty przetwarzające (obsługa informatyczna) na podstawie zawartych umów powierzenia;
5) zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) zgromadzone dane będą przechowywane do czasu do czasu wykreślenia obiektu z ewidencji innych obiektów hotelarskich, następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;
7) istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa ul. Stawki 2;
9) podanie danych osobowych obowiązkowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i aktów wykonawczych; ich niepodanie
uniemożliwi rozpoznanie wniosku; podanie danych nieobowiązkowych jest dobrowolne i ułatwi kontakt w celu załatwienia sprawy;
10) podane dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

pobierz plik: [ Zgłoszenie innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie ]osoba odpowiedzialna za treść: Bogna Śledzik, dnia: 2021-11-24
utworzony: 06-03-2018 / modyfikowany: 30-05-2023
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu