Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNEŚwiadczenie usług hotelarskich poza obiektami hotelarskimi (pola biwakowe itp.)

Treść strony

wersja do druku
powrót | Zmiana w decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe oraz zgłoszenie zmian do ewidencji pól biwakowych

Aktualizacja wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Ogólny opis
1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
• Zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich.
• Uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.
• Zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową.
• Zmianie liczby miejsc noclegowych.
2. Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w poprzednim punkcie.
3. Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, m.in. gdy:
• Przedsiębiorca lub rolnik zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich.
• Przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji.
• Przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub rolnik zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie.
• Obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe lub inne, określone odrębnymi przepisami.
• Stan obiektu uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów
1. Formularze, na których należy składać wniosek są dostępne pod opisem usługi:
2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1) Złożyć drogą elektroniczną.
2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Chorzów
ul. Rynek 1
41-500 Chorzów
Wydział Działalności Gospodarczej
parter, pokój nr 4
w godzinach pracy Urzędu.

3. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
1) W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
2) W sytuacji korzystania z drogi elektronicznej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

Pismem ogólnym przez ePUAP:
https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
lub dedykowanym formularzem (zależnym od usługi).

Opłaty
1. Postępowanie nie podlega opłatom.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1). dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Niezwłocznie, w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia dokonywana jest zmiana wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne, o czym Zgłaszający informowany jest stosownym pismem.
2. Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:
- Poprzez pocztę tradycyjną.
- Bezpośrednio w siedzibie urzędu.
3. O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu zgłoszenia.

Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Urząd Miasta Chorzów
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Wydział Działalności Gospodarczej
parter, pokój nr 4
2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:
32 4165000 wew. 131, 294

Uwagi:

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (...) tzw. RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: tel. (32) 4165432, e-mail: iod@chorzow.eu;
3) przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia postępowań związanych z wpisaniem oraz figurowaniem w ewidencji pól biwakowy prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chorzowa
zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i aktami wykonawczymi; realizacja następuje w przypadku danych:
- art. 6 ust. 1 lit.c), e) RODO – obowiązek ciążący na administratorze, na podstawie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
4) odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty współpracujące (np. kancelaria prawna) oraz podmioty przetwarzające (obsługa informatyczna) na podstawie zawartych umów powierzenia;
5) zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) zgromadzone dane będą przechowywane do czasu wykreślenia pola biwakowego z ewidencji pl biwakowych, następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;
7) istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa ul. Stawki 2;
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i aktów wykonawczych; ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku;
10) podane dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

pobierz plik: [ Aktualizacja wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie ]

Zgłoszenie zmian do ewidencji pól biwakowych.

Ogólny opis
1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
• Zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich.
• Uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.
• Zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową.
• Zmianie liczby miejsc noclegowych.
2. Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług.
Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w poprzednim punkcie.
3. Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, m.in. gdy:
• Przedsiębiorca lub rolnik zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich.
• Przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji.
• Przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub rolnik zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie.
• Obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe lub inne, określone odrębnymi przepisami.
• Stan obiektu uniemożliwia świadczenie usług hotelarskich.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób dostarczania dokumentów
1. Formularze, na których należy składać wniosek są dostępne pod opisem usługi:
2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1) Złożyć drogą elektroniczną.
2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Chorzów
ul. Rynek 1
41-500 Chorzów
Wydział Działalności Gospodarczej
parter, pokój nr 4
w godzinach pracy Urzędu.

3. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
1) W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.
2) W sytuacji korzystania z drogi elektronicznej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty
te odeśle na wskazany adres.
4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

W przypadku chęci załatwienia usługi drogą elektroniczną, wniosek można złożyć w następujący sposób:

Pismem ogólnym przez ePUAP:
https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
lub dedykowanym formularzem (zależnym od usługi).

Opłaty
1. Postępowanie nie podlega opłatom.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na konto:

1). dla płatności krajowych w PLN

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

2) dla płatności zagranicznych (nr rachunku w formacie IBAN)

URZĄD MIASTA CHORZÓW
MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
ING Bank Śląski S.A.
kod SWIFT ING Banku Śląskiego: INGBPLPW
PL 31 1050 0161 5783 0122 2222 2222

3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym, w opłatomacie lub kartą płatniczą znajdującym się w Urzędzie Miasta.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Niezwłocznie, w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia dokonywana jest zmiana wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne, o czym Zgłaszający informowany jest stosownym pismem.
2. Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:
- Poprzez pocztę tradycyjną.
- Bezpośrednio w siedzibie urzędu.
3. O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu zgłoszenia.

Informacje na temat przebiegu sprawy
1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Urząd Miasta Chorzów
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
Wydział Działalności Gospodarczej
parter, pokój nr 4
2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonów:
32 4165000 wew. 131, 294

Uwagi:

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (...) tzw. RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Rynek 1;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: tel. (32) 4165432, e-mail: iod@chorzow.eu;
3) przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia postępowań związanych z wpisaniem oraz figurowaniem w ewidencji pól biwakowy prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chorzowa
zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i aktami wykonawczymi; realizacja następuje w przypadku danych:
- art. 6 ust. 1 lit.c), e) RODO – obowiązek ciążący na administratorze, na podstawie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
4) odbiorcą danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty współpracujące (np. kancelaria prawna) oraz podmioty przetwarzające (obsługa informatyczna) na podstawie zawartych umów powierzenia;
5) zgromadzone dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6) zgromadzone dane będą przechowywane do czasu wykreślenia pola biwakowego z ewidencji pl biwakowych, następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;
7) istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
8) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa ul. Stawki 2;
9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i aktów wykonawczych; ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku;
10) podane dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

pobierz plik: [ Zgłoszenie zmiany w ewidencji pól biwakowych ]osoba odpowiedzialna za treść: Bogna Śledzik, dnia: 2021-11-24
utworzony: 22-05-2018 / modyfikowany: 30-05-2023
wprowadził(a): Agnieszka Gutsfeld
rejestr zmian

Stopka serwisu