Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I EKOLOGIIPROCEDURY I KARTY INFORMACYJNE - REFERAT UTRZYMANIA CZYSTOŚCI MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | Regulamin rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Chorzowa

Regulamin rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Chorzowa

 

1. Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących może zostać każda pełnoletnia osoba sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Miasta Chorzów.

2. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest nieodpłatne.

3. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących zobowiązany jest do:

a) utrzymywania czystości w miejscu dokarmiania,

b) brania czynnego udziału w ograniczaniu populacji kotów,

c) organizacji kotom schronień,

d) współpracy z zarządcą terenu w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami.

4. W celu zarejestrowania się jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących na terenie Miasta Chorzów, należy złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów wniosek o wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Miasta Chorzów (załącznik – wzór wniosku).

5. Informacje dotyczące miejsc bytowania i dokarmiania kotów podane we wnioskach będą weryfikowane podczas wizji lokalnych.

6. Rejestr społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Chorzowa prowadzi Wydział Usług Komunalnych i Ekologii Urzędu Miasta Chorzów.

7. Dane społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Chorzów udostępniony jest Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie przy ul.Opolskiej 36, 41-500 Chorzów w celu weryfikacji uprawnień wskazanych w punkcie 8 regulaminu.

8. Zarejestrowany opiekun otrzymuje Kartę Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących, uprawniającą do:

a) bezpłatnego wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie

c) nieodpłatnego otrzymania karmy w okresie jesienno-zimowym lub w innych uzasadnionych przypadkach potrzeby dokarmiania,

d) nieodpłatnego otrzymania domku dla kotów wolno żyjących.

9. Dystrybucję karmy dla kotów wolno żyjących prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie.

10. Społeczny opiekun przy wydawaniu karmy zobowiązany jest do okazania oryginału Karty Opiekuna Kotów Wolno Żyjących.

11. Dystrybucję domków dla kotów wolno żyjących prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie, przy ul.Opolskiej 36. Ilość udostępnionych domków zależy od dostępności środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Chorzów.

12. Domki będą wydawane opiekunom po przedłożeniu pisemnej zgody zarządcy terenu na jego postawienie.

13. Nieodpłatne przekazanie karmy lub domków dla kotów oraz wykonanie sterylizacji i kastracji, odbywa się po okazaniu Karty Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących.

14. Społeczny opiekun kotów wolno żyjących na terenie Miasta Chorzów zobowiązany jest powiadamiać pisemnie Wydział Usług Komunalnych i Ekologii  Urzędu Miasta Chorzów o zmianie liczebności kotów objętych jego opieką oraz o każdej zmianie innych danych wskazanych we Wniosku o wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Miasta Chorzów.

15. W przypadku negatywnej weryfikacji, o której mowa w pkt 4 wskazującej na składanie nieprawdziwych informacji, społeczny opiekun zostaje wykreślony z Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Miasta Chorzów, a jego karta zostaje anulowana.

16. W przypadku stwierdzenia braku kontroli nad mnożeniem się populacji kotów poprzez zaniechanie wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji kotów oraz celowe zaniechanie usypiania ślepych miotów, społeczny opiekun zostaje pozbawiony możliwości uzyskania karmy.


pobierz plik: [ Wniosek o przyznanie domku dla kotów ]

pobierz plik: [ Wniosek karmiciel kotów ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Gawenda, dnia: 2019-01-29
utworzony: 29-01-2019 / modyfikowany: 29-01-2019
wprowadził(a): Joanna Gawenda
rejestr zmian

Stopka serwisu